Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.42-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 42
Model wymagań innowacyjnego systemu informacyjno-komunikacyjnego dla Kościoła katolickiego na przykładzie procesu zawarcia związku małżeńskiego

Autorzy: Joanna Palonka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: wymagania systemu informatycznego trzeci sektor gospodarki narodowej parafia Kościoła katolickiego ślub konkordatowy SysML Visual Paradigm
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (39-50)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dynamiczne zmiany w gospodarce światowej zmuszają organizacje do permanentnego doskonalenia sposobów funkcjonowania we wszystkich obszarach ich aktywności. Problemem większości organizacji jest to, jak sobie poradzić z realizacją procesów biznesowych w erze informacji i wiedzy, bo zmieniają się narzędzia i technologie wykorzystywane do pozyskiwania informacji, ich gromadzenia, przetwarzania, selekcjonowania, analizowania, zarządzania i przekazywania odbiorcom. Konieczne jest zatem rozbudowywanie lub dostosowywanie procedur realizacji procesów do warunków, które narzuca gospodarka elektroniczna. W pierwszej kolejności zmiany powinny uwzględniać architekturę informacyjno-komunikacyjną. Celem artykułu jest zaproponowanie modelu wymagań dla innowacyjnego systemu informacyjno--komunikacyjnego, który udoskonali proces zawarcia małżeństwa konkordatowego realizowanego w parafii Kościoła katolickiego (KK). Na podstawie analizy przebiegu procesu i informacji uzyskanych w drodze wywiadu bezpośredniego ze stronami w procesie zidentyfikowano, uporządkowano i scharakteryzowano wymagania dla modelu systemu. Opracowany model ukazuje możliwości wykorzystania technologiiinformacyjno-komunikacyjnych (ICT) w realizacji tego procesu. Walidacja modelu pozwoliła określić wpływ ICT na efektywność tego procesu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamik, A., Matejun, M. (2012). Organizacja i jej miejsce w otoczeniu W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. (s. 41–84). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
2.Barrios, S., Navajas, M., Quesada J. (2009). Analiza wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT w regionach Unii Europejskiej. Lokalizacja, zatrudnienie, czynniki atrakcyjności i wpływ gospodarczy, Biblioteka e-rozwoju, 20.
3.Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
4.Bitner, T. (2016). Premiera raportu Computerworld TOP200 – edycja 2016. Pobrano z: http://www.computerworld.pl/ (2016).
5.Bruegge, B., Dutoit, A.H. (2011). Inżynieria oprogramowania w ujęciu obiektowym. Gliwice: Helion.
6.Etzioni, A. (1961). Comparative analysis of complex organizations. New York: Free Press.
7.Evers A., Laville, J.L. (2004). The third sector in Europe. E Elgar Publishing.
8.Flasiński, M. (2013). Zarządzanie projektami informatycznymi, Warszawa: PWN.
9.Herbst, K. (2013). Perspektywy ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 1. II edycja badania spójności społecznej, zrealizowanego przez GUS w połowie 2015 r. Pobrane z: http://wiadomosci.onet.pl/religia/gus-92-proc-polakow-to-katolicy-ale-slaba-religijnosc-mlodziezy-i-trzydziestolatkow/fyc1s5 (2016).
10.Jaszkiewicz, A. (1997). Inżynieria oprogramowania. Gliwice: Helion.
11.Kisielnicki, J. (2014). Zarządzanie i informatyka. Warszawa: Placet.
12.Kisielnicki, J., Sroka, H. (2005). Systemy informacyjne biznesu. Warszawa: Placet.
13.Kościół katolicki w Polsce (2014). Warszawa: Rocznik statystyczny ISKK dla GUS. Pobrane z: http://www.iskk.pl/ (2016).
14.Koźlicka, R. (2003). Trzeci sektor w Unii Europejskiej. Przewodnik dla organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie Klon/Jawor.
15.Kulas, T. (2015) Churchix: program do sprawdzania obecności na nabożeństwach. Pobrano z: http://www.chip.pl (2016).
16.Larman, C. (2011). UML i wzorce projektowe. Gliwice: Helion.
17.Palonka, J. (2013) Zarządzanie umowami z wykonawcami systemów IT. W: M. Pańkowska, S. Stanek (red.), Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania. Katowice: UE Katowice.
18.Porębska-Miąc, T. (2013). Projektowanie i wdrażanie systemów CRM. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 128.
19.Rogaczewska, M. (2008). Polska parafia w obrębie społeczeństwa obywatelskiego. Trzeci Sektor, 15, 28–36.
20.Sacha, K. (2010). Inżynieria oprogramowania. Warszawa: PWN.
21.Salamon, L. M., Sokolowski, W. (2014). The third sector in Europe: Towards a consensus conceptualization. TSI Working Paper Series No. 2.
22.Sektor 3.0 Technologie w organizacjach pozarządowych (2013). Pobrano z: http://2013.sektor3-0.pl (2016).
23.Skrzypiec, R. (2015). Trzeci sektor w Europie. Pobrane z: http://www.ngo.us.edu.pl/
24.Społeczeństwo informacyjne w Polsce (2015). Pobrane z: http://stat.gov.pl/
25.Struktura organizacji kościoła (1985). Pobrane z: http://www.opoka.org.pl/
26.Szadok-Bratuń, A. (2013). Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście polskiego prawa administracyjnego.
27.Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 28. Wrocław.
28.Szostak, B. (2014). Czym jest Europejska Agenda Cyfrowa. Pobrane z: http://uniaeuropejska.org/
29.Szyjewski, Z. (2004). Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Warszawa: Placet.
30.Trzeci sektor w Polsce. (2014). Studia i analizy statystyczne GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/
31.Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2012 r. (2015). Portal informacyjny GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/
32.Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (2014). Monitor Polski.
33.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154
34.Wojciechowski, A. (2009). Wprowadzenie do inżynierii wymagań. Pobrano z: www.inmost.org.pl
35.Wrycza, S., Marcinkowski, B. (2013). Język inżynierii systemów SysML. Architektura i zastosowania. Profile UML 2.x w praktyce. Gliwice: Helion.
36.Wrycza, S., Marcinkowski, B. (2014). Język inżynierii systemów SysML. Gliwice: Helion.
37.www.ecclesiasoftware.com (2016).
38.www.fara.pl (2016).
39.www.netsystem.info.pl (2016).
40.www.nowoczesnykosciol.pl (2016).
41.www.onet.pl (2016).
42.www.opoka.org.pl (2016).
43.www.santes.pl (2016).
44.www.thirdsectorimpact.eu (2016).
45.www.visual-paradigm.com (2016).