Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.42-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 42
Wyzwania naukowe informatyzacji uczelni publicznej

Autorzy: Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

Agnieszka Kamińska
Politechnika Warszwska, Biuro Rektora

Janusz Stańczak
Politechnika Warszwska, Centrum Informatyzacji

Andrzej Zajkowski
Politechnika Warszwska, Centrum Informatyzacji
Słowa kluczowe: uczelnia publiczna strategia informatyzacji polityka informacyjna zarządzanie projektami
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (97-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Uczelnia publiczna jest podmiotem o szczególnej roli społecznej, funkcjonuje równocześnie w kontekście wielowiekowej tradycji akademickiej i uniwersyteckiej, jak i w ramach bieżących uwarunkowań podmiotów publicznych oraz na konkurencyjnych rynkach edukacyjnym, naukowym i doradczym. Powoduje to potrzebę poszukiwania modelu organizacyjno-funkcjonalnego odpowiedniego dla specyficznejkorporacji, jaką jest taka uczelnia. Jest to nie tylko wyzwanie z zakresu praktyki zarządzania, ale i naukowe, dotyczące poszczególnych aspektów funkcjonowania organizacyjnego i zarządzania (Woźnicki, 2007). Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji metodycznego podejścia do procesu informatyzacji uczelni publicznej oraz badań, które temu służą. Podjęto tylko te z tych wyzwań, które są związane z prowadzeniem polityki informacyjnej oraz systematyczną informatyzacją uczelni publicznej. Nie wyczerpuje to potencjału wyzwań naukowych nowego organizowania uczelni publicznych w Polsce i zarządzania nimi .
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński, J. (1997). Trwałe wartości uniwersytetu. Forum Oświatowe, 1–2.
2.Dworak, J. (2013). Kapitał edukacyjny jako determinanta atrakcyjności szkoły wyższej. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
3.Drapińska, A. (2011). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: PWN.
4.Dynek, K. (2011). Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku. Poznań: WSPiA.
5.Geryk, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
6.Iwankiewicz-Rak, B., Shulgina, L. (2013). Misja – marka – wizerunek uczelni – relacje wzajemne. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
7.Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2015a). Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, vol. Prace z zakresu zarządzania, 1, 71–80.
8.Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2015b). Model procesu polityki informacyjnej uczelni publicznej. Przegląd Organizacji, 1, 23–29.
9.Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2014). Zasady polityki informacyjnej uczelni publicznej. W: I. Staniec (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka (s. 329–337). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
10.Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2013). Aksjologiczne podstawy projektowania strategii organizacji w koncepcji zrównoważonego zarządzania. W: L. Karczewski, H.A. Kretek (red.), Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku (s. 403–418). Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej.
11.Leja, K. (2013). Doskonalenie relacji z interesariuszami jako wyraz społecznej odpowiedzialności uczelni.
12.W: J. Woźnicki (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich.
13.Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 roku (2009). Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Warszawa.
14.Ostrowski, A. (2013). Uniwersytet jako przestrzeń konfliktu wiedzy i informacji. Przyczynek do analizy posttradycyjnego systemu eksperckiego. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
15.Sołek-Borowska, C. (2014). Model kooperencji w sektorze edukacji wyższej – rozważania teoretyczne. W: A. Depta (red.), Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu. Łódź: Monografie PŁ, Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.
16.Stańczak, J., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2016). Koncepcja metodyczna zarządzania projektami informatyzacji uczelni publicznej (artykuł zgłoszony na konferencję: „Twórczość – innowacyjność – przedsiębiorczość – technologie informacyjne w organizacjach” organizowaną przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej oraz Katedrę Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 17–19.11.2016 w Ustroniu).
17.Stańczak, J., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2015). Czynniki sukcesu projektu wdrażania systemu SAP w Politechnice Warszawskiej. W: T. Porębska-Miąc (red.), Systemy wspomagania organizacji. SWO 2015 (s. 229–242). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
18.du Valla, M. (red.). (2011). Raport końcowy „Modele zarządzania uczelniami w Polsce”. Kraków: Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
19.Wawak, T. (red.) (2011). Wyzwania jakości zarządzania w szkołach wyższych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
20.Węgleński, P. (2013). Po co Polsce uniwersytet? W: J. Woźnicki, Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. Warszawa: ISW, Fundacja Rektorów Polskich.
21.Woźnicki, J. (2007). Uczelnie akademickie jako instytucje życia akademickiego. Warszawa: ISW, Fundacja Rektorów Polskich.
22.Zajkowski, A., Stańczak, J. (2015). The Challenges of Public University Informatization. Foundations of Management, 7 (1), 239–252.
23.Zajkowski, A. (2016). Strategia informatyzacji uczelni publicznej referencją utrzymania jakości usług informatycznych (artykuł zgłoszony na III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji” organizowaną przez Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 22.06.2016 w Częstochowie).
24.Zajkowski, A. (2015). Architektura korporacyjna jako element umiejscowienia IT w organizacji, na przykładzie strategii informatyzacji Politechniki Warszawskiej. W: W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (red.), Informatyka w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.