Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.38-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 878 SI nr 38
Wykorzystywanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach

Autorzy: Krzysztof Bartczak
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa chmura prywatna chmura społecznościowa model usług
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (5-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W prezentowanej pracy podjęto zagadnienia dotyczące cloud computing, a więc chmury obliczeniowej, wyjaśniono jej istotę i genezę Ponadto położono nacisk na omó-wienie tego, w jakich obszarach możliwe staje się jej wykorzystywanie, a także jakie korzyści można odnieść z jej stosowania. Pracę oparto na literaturze przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chmury obliczeniowe. Ekspertyza. (2012), http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475104/IPOL-IMCO_ET(2012)475104_PL.pdf (6.05.2015).
2.Dybka E. i in. (2013). Cloud Computing w sektorze finansowym, Wydawnictwo Edu-Libri, Kraków.
3.Dziesięć zasad stosowania usług chmurowych przez administrację publiczną (2013), http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/4308/j/pl (10.09.2015).
4.Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej
5.(z uwzględnieniem JST) w Polsce. Raport główny (2014), https://mac.gov.pl/files/ ekspertyza_chmura_2014_raport_glowny.pdf (6.05.2015).
6.Kucęba R. (2013), Model Cloud Computing. Taksonomia pojęć i własności, w: Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, red. L. Kiełtyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wy
7.Łagowski J. (2010), Cloud Computing – co to jest?, XVI Konferencja PLOUG, Kościelisko.
8.Łapiński K., Wyżnkikiewicz B. (2011), Cloud computing. Nowy impuls dla gospodarki, w: Raport. Cloud computing: elastyczność, efektywność, bezpieczeństwo, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
9.Nowicka K. (2010), Cloud computing a rozwój przedsiębiorstw, http://www.orgmasz.pl/ wydawnictwo/files/Nowicka.pdf (9.05.2015).
10.Parys T. (2015), Cloud Computing – korzyści i bariery wdrożenia oraz ich przejawy w ocenie użytkowników, Konferencja „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, Zakopane.
11.Szmit P. (2012), Cloud computing. Historia, technologia, perspektywy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
12.Ziora L. (2012), Rola technologii cloud computing w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. t. 1, red. J. Buko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.