Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 874 SI nr 37
Stan udostępniania publicznych e-usług w wybranych krajach Unii Europejskiej

Autorzy: Joanna Papińska-Kacperek
Uniwersytet Łódzki

Aleksander Wassilew
Szkoła Główna Handlowa
Słowa kluczowe: e-usługi publiczne cyfrowe usługi publiczne e-administracja e-zdrowie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (115-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie stanu udostępnienia i stopnia wykorzystania elektronicznych usług publicznych. Porównane zostały dostępne dane dotyczące usług e-government dla czterech krajów Unii Europejskiej. Do analizy wybrano dwa kraje tworzące UE, czyli Francję i Wielką Brytanię, oraz po jednym z grupy przystępujących późniejszym czasie, czyli Polskę i Bułgarię. W analizie uwzględniono poziom użytkowania usług cyfrowych w kontaktach z administracją publiczną oraz opisano, w jaki sposób świadczone są usługi na portalach administracji centralnej, cyfrowe usługi związane z zeznaniami rocznymi PIT oraz wybrane usługi medyczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Capital (2014), От 2015 г. данъчни декларации ще се подават онлайн и без е-подпис, (biuletyn elektroniczny), www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/11/12/2418131_ot_2015_g_danuchni_deklaracii_shte_se_podavat_onlain_i/ (22.03.2015).
2.Digital Agenda (2011), Digital Agenda: more EU citizens benefitting from online public services, IP/11/206.
3.Eurostat (2014), Individuals using the internet for interaction with public authorities, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00013&plugin=1 (22.03.2015).
4.Eurostat (2015), Manage administrative procedures by returning filled forms electronically to public authorities, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/showdo?dataset=isoc_cieg_map& lang=en (22.03.2015).
5.Greenhalgh T., Hinder S., Stramer K., Byrne E., Russell J., Poots W. (2010), Adoption, non-adoption, and abandonment of a personal electronic health record: case study of HealthSpace, BMJ, 341.
6.Grudzińska-Kuna A., Papińska-Kacperek J. (2012), Usługi elektronicznej administracji dla obywateli w Polsce – wybrane aspekty, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, nr 24, s. 119–131, SGH, Warszawa.
7.Hansford A., Lymer A., Pilkington C. (2006), IT Adoption Strategies and their Application to e-Filing Self-Assessment Tax Returns: The Case of the UK, „eJournal of Tax Research”, no. 4 (1).
8.Hristow H. (2015), Електронното управление в България. Стратегически насоки, X-та Национална конференция по е-здравеопазване „Иновационен модел за устойчиво и модерно здравеопазване”, София, www.ehealth-bg.org/images/0227113752-10.10-10.25_E-health_Hristo
9.IHE (2013), Implementation Case Study: French Electronic Health Record Program.
10.IS (2015), Електронна услуга за подаване на данъчни и осигурителни декларации и формуляри по електронен път, https://inetdec.nra.bg/docs/InetDec_Client.pdf (22.03.2015).
11.Jupp V. (2003), Realizing the Vision of eGovernment, „Journal of Political Marketing”, no. 2 (3–4), s. 128–145.
12.Kierkegaard P. (2012), E-Prescription across Europe, „Health and Technology”, no. 3 (3), s. 205–219.
13.Komisja Europejska (2010), Digitizing Public Services in Europe: Putting Ambition into Action, 9th Benchmark Measurement.
14.Komisja Europejska (2014), Delivering the European Advantage How European governments can and should benefit from innovative public services?
15.Komisja Europejska (2015), The Digital Economy and Society Index (DESI), Progres by Country, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/progress-country (22.03.2015).
16.Kożuch B., Kożuch A. (2011), Istota współczesnych usług publicznych, w: Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, red. B. Kożuch, A. Kożuch, ISP UJ, Kraków.
17.Lusignan S. de, Seroussi B. (2013), A comparison of English and French approaches to providing patients access to Summary Care Records: scope, consent, cost, Data and Knowledge for Medical Decision, Support B. Blobel et al. (eds.) IOS Press, s. 61–65.
18.MTITC (2014), Стратегия за развитие на електронното управление в Република България, 2014–2020 г., www.mtitc.government.bg/upload/docs/2014-03/1_StrategiaRazvitieEU_RBulgaria_2014_2020.pdf (22.03.2015).
19.MZ (2011), Ministry of Health to begin development of national health information system. eHealth Foundation Bulgaria, www.ehealth-bg.org/bg/view_news.php?news_id065 (22.03.2015).
20.OECD (2013), Tax Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies.
21.ONZ (2014), United Nations E-Government Survey 2014, 25 June, New York.
22.PSNC (2014), Electronic Health Records – Pharmacy Access to the SCR, http://psnc.org.uk/contract-it/pharmacy-it/electronic-health-records/ (22.03.2015).
23.Turner L., Apelt C. (2004), Globalisation, Innovation and Information Sharing in Tax Systems: The Australian Experience of Diffusion and Adoption of Electronic Lodgement, „eJournal of Tax Research”, no. 2 (2), s. 241–269.