Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.46-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 46
Procesy powstawania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy w społeczeństwie informacyjnym

Autorzy: Adam Górski
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Słowa kluczowe: rozwój gospodarczy innowacyjność wiedza zarządzanie wiedzą człowiek komputery ochrona własności intelektualnej
Data publikacji całości:2017-12-10
Liczba stron:16 (19-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obecnie rolę głównego inspiratora rozwoju gospodarki światowej odgrywa wiedza, zastępując takie tradycyjne czynniki jak: zasoby naturalne, ziemia, kapitał i praca. Dużą rolę odgrywają innowacje – nowe idee i koncepcje, a przede wszystkim wdrożenia. Są to celowo wprowadzane zmiany w nauce, technice i w każdej innej sferze ludzkiej twórczości. Mimo że w procesach tworzenia i upowszechniania wiedzy mają swój udział coraz to doskonalsze narzędzia z komputerami włącznie, to decydującą rolę odgrywają pracownicy, specjaliści, a przede wszystkim ich wiedza, kwalifikacje i zawodowe doświadczenie. Człowiek jest także najważniejszym i najbardziej wartościowym nośnikiem wiedzy. Tylko człowiek potrafi wiedzę tworzyć, zdobywać, przetwarzać i udostępniać innym, a przede wszystkim wykorzystywać.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antiga, S. (2017). Klątwa talentu. Mój biznes. Gazeta Wyborcza/Gospodarka, 3 kwietnia.
2.Błeszyński, J., Błeszyńska-Wysocka, J. (1996). Własność intelektualna. Bielsko-Biała: PPU PARK.
3.Cellary, W. (2007). Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Poznań: Wydawnictwo Urzędu Mar¬szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
4.Davenport, T.H., Prusak, L. (1998).Working knowledge. How organizations manage what they know. Boston: Harvard Business School Press.
5.Drelichowski, L. (2004). Podstawy inżynierii zarządzania wiedzą. Bydgoszcz: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą.
6.Górski, A. (2007). Człowiek – Edukacja – Wiedza jako elementy kapitału intelektualnego. Prace naukowe WSPiA, 1 (3), 35 – 46.
7.Górski, A. (1997). Informacja naukowa na tle przeobrażeń procesów komunikacji społecznej i jako wyzwanie gospo¬darki rynkowej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Górski, A. (2013). Ochrona własności intelektualnej – atrybut innowacyjności i zawłaszczania wiedzy. R. Kowalczyk, W. Machura, J. Sobczak (red.), W: Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. T. 2. Opole: Wydawnictwo Na¬ukowe Scriptorium.
9.Górski, A. (2015). Ochrona własności intelektualnej. Atrybut innowacyjności i zawłaszczania wiedzy. Technika Rolni¬cza–Ogrodnicza–Leśna, 1 (cz.1); 2 (cz. 2), 5– 11.
10.Górski, A. (2006). Podstawy i techniki komunikowania społecznego. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe Passat.
11.Górski, A. (1970). Probleme der Patentinformation vom Standpunkt des gewerblichen Rechtsschutzes (wykłady wygło¬szone na Politechnice w Ilmenau na Wydziale: Institut für Informationwissenschaft, Erfindungswesen und Recht der Technischen Hochschule Ilmenau), (Heft 18–30).
12.Górski, A. (2005). Warunki efektywnego i kreatywnego wykorzystania innowacji w aspekcie informatycznego wspoma¬gania tych procesów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
13.Górski, A. (2012). Wiedza – atrybut społeczeństwa informacyjnego. Media i Medioznawstwo,4, 39–47.
14.Kozłowski, J. (1992). Polityka naukowa w krajach gospodarczo rozwiniętych. Warszawa: KBN.
15.Moszczyński, J. (1994). Międzynarodowe standardy metodologiczne statystyk z zakresu informacji technologicznych. Warszawa: KBN.
16.Oleński, J. (2009). Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Realia i co Dalej…, 4, 191–216.
17.Pastuszka, S. (2016). Miejsce i rola mediów publicznych w Polsce. Perspektywa globalna i krajowa. Realia i co Dalej…, 32, 26–40.
18.Pęciak, J., Stępień, E. (1997). Zasoby informacyjne Unii Europejskiej i ich dostępność. W: IV Krajowe Forum Informa¬cji Naukowej i Technicznej, Zakopane 2–5 września 1997 r. Materiały konferencyjne (40–49). Warszawa: PTIN.
19.Prawo własności przemysłowej (2003). Warszawa: Urząd Patentowy RP.
20.Puślecki, W. (2007). Polska w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej i globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Fo¬rum Naukowe.
21.Straszak, A. (2005). Strategia Lizbońska UE kluczowy czynnik tworzenia się społeczeństwa wiedzy i gospodarki opar¬tej na wiedzy w Polsce. T. 4. Bydgoszcz: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą.
22.Szewczyk, A. (2004). Dylematy cywilizacji informatycznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
23.Szewczyk, A. (red.) (2003). Wiedza – światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości. Szczecin: Wydawnictwo Na¬ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
24.Toffler, A., Toffler, H. (1999). Budowa nowej cywilizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
25.Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 16.05.1960 r. w sprawie organizacji informacji technicznej i ekonomicznej. M.P. nr 60, poz. 284.
26.Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 2000 nr 80, poz. 904 ze zm.
27.Ustawa z dnia 30.06. 2000 r., Prawo własności przemysłowej. Dz.U. 2001 nr 49, poz. 508 ze zm.
28.Wallerstein, M.B. (1984). Sceintific Communication and National Security. Science, 224 (4648), 460–466.
29.Weinberg A. M., Science, Government and Information. The Responsibilities of the Technical and Government in the Transfer of Information. A Report of the President’s Science Advisory Committee. The White House. January 10, 1993.
30.Wiener, N. (1971). Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie. Tłum. J. Mieścicki. Warsza¬wa: PWN.
31.Własność przemysłowa w działalności gospodarczej. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. (2003). War¬szawa: Urząd Patentowy RP.
32.Założenia polityki proinnowacyjnej państwa (1994). Warszawa: KBN.