Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

O roczniku

„Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” to rocznik, który ukazuje się od 2002 roku. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim oraz innych językach europejskich poświęcone różnorodnym zjawiskom językoznawczym. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje badania polszczyzny dawnej i współczesnej, stylistykę językoznawczą, semantykę, frazeologię, socjolingwistykę, językoznawstwo porównawcze, przekład językowy, lingwistykę kulturową i onomastykę. Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje, które wpisywać się będą w szeroki obszar badań nad polszczyzną. W czasopiśmie publikowane są także recenzje prac językoznawczych, sprawozdania z konferencji i ważnych wydarzeń naukowych.

Założycielką i pierwszą redaktorką pisma była prof. dr hab. Mirosława Białoskórska, a od 2020 roku funkcję tę pełni dr hab. Adrianna Seniów, prof. US.

Podstawową formą czasopisma jest wersja papierowa, ale od 2009 roku (t. VIII) zawartość roczników dostępna jest też na naszych stronach internetowych w ramach otwartego dostępu do publikacji naukowych (Open Access): Numery wydań. Redakcja pisma nie pobiera opłat za publikację artykułów w czasopiśmie. Teksty są przyjmowane do druku do 15 stycznia każdego roku.

Punktacja za publikację – zgodnie z wykazem czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki – wynosi 40 punktów. Czasopismo „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” w latach 2019–2021 objęte jest finansowaniem w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Wsparcie dla czasopism naukowych”. 

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

  • European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=501966

  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-4eab4384-8a9f-43c9-aaa1-f123cda756da

  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) 

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1202

  • BazHum 

http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/676/

  • EBSCO

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych. Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).