Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2019.18-03
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 18, 2019
Językowa kreacja dziecka w Konopielce Edwarda Redlińskiego

Autorzy: Aleksandra Ciarkowska ORCID
Uniwersytet Łódzki, Łódź
Słowa kluczowe: językowa kreacja leksyka środki stylistyczne
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (31-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono językową kreację dziecka w powieści Edwarda Redlińskiego pt. Konopielka z 1973 roku. Utwór ten zaliczany jest przez badaczy literatury do tzw. nurtu chłopskiego. Przedmiotem rozważań uczyniono kreacje bohaterów dziecięcych, tj. ich wyglądu zewnętrznego, uczuć, zachowań, relacji rodzinnych. W artykule podjęto próbę wskazania językowych mechanizmów wykorzystanych przez Redlińskiego w opisie dzieci. Analizie i opisowi poddane zostały leksyka, wyrażenie i środki stylistyczne, m.in. metafory, epitety, porównania, wyliczenia oraz ich rola w kreacji postaci dziecięcych w Konopielce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Redliński, Edward. Konopielka. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008.
2.Bielińska-Gardziel, Iwona. „Dziecko”. W: Język – wartości – polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. Jerzy Bartmiński. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006, 187–194.
3.Brzóstowicz-Klajn, Monika. Wizerunek rodziny w polskiej prozie współczesnej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 1998.
4.Dubisz, Stanisław. „Uwagi o dialektyzacji w Konopielce Edwarda Redlińskiego”. Poradnik Językowy, 7 (1977): 293–304.
5.Dyczewski, Leon, red. Rodzina, dziecko, media. Lublin: Wydawnictwo Gaudium, 2005.
6.Galasińska, Aleksandra. „Nazewnictwo Konopielki E. Redlińskiego w ujęciu etnolingwistycznym”. Onomastica, 36 (1991): 203–223.
7.Kaniewska, Bogumiła, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński. Literatura polska XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005.
8.Knapik, Mirosława, red. Dziecko w kulturze europejskiej. Katowice: Biblioteka Śląska, 2005.
9.Krupska-Perek, Anna. „Kognitywne konteksty leksyki ludowej w utworze stylizowanym (na przykładzie Konopielki Edwarda Redlińskiego)”. W: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, red. Henryka Sędziak. Cz. VII. Łomża: Towarzystwo Kultury Języka, 2003, 23–30.
10.Mariak, Leonarda, Joanna Rychter, red. Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze i kulturze. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017.
11.Seniów, Adrianna. Językowa kreacja świata kobiet w wybranych powieściach Elizy Orzeszkowej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011.