Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2020.19-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 19, 2020
O interiekcjach kaszubskich w perspektywie leksykograficznej

Autorzy: Marek Kaszewski ORCID
Akademia Pomorska w Słupsku
Słowa kluczowe: interiekcje tożsamość kaszubska słowniki polskie i kaszubskie definiowanie pochodzenie kaszubskich wykrzykników
Rok wydania:2020
Liczba stron:18 (163-180)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem szkicu jest status klasy interiekcji w języku kaszubskim, miejsce wykrzykników w świadomości lingwistycznej kaszubskich leksykografów, metody opisu tych jednostek w trzech źródłach słownikowych, ich zróżnicowanie oraz próba typologii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ramułt, Stefan. Słownik języka kaszubskiego, czyli pomorskiego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Umiejętności, 1893.
2.Sychta, Bernard. Słownik gwar kaszubskich. Wrocław: Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1967 (T. 1); Wrocław 1968 (T. 2); Wrocław 1969 (T. 3); Wrocław 1970 (T. 4); Wrocław 1972 (T. 5); Wrocław 1973 (T. 6); Wrocław 1976 (T. 7 Suplement).
3.Trepczyk, Jan. Słownik polsko-kaszubski, oprac. Jerzy Treder. T. 1–2. Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1994.
4.Breza, Edward, Jerzy Treder. Gramatyka kaszubska. Zarys popularny. Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1981.
5.Daković, Sybilla. „Interiekcje onomatopeiczne w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim”. W: VARIA XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7–9. 2005), red. Alexandra Gálisová, Anna Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2008.
6.Daković, Sybilla. Interiekcje w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim. Opis i konfrontacja. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
7.Daković, Sybilla. „Onomatopeje i wykrzykniki w języku polskim i serbsko-chorwackim”. W: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, 4, red. Larysa Pisarek, Jan Sokołowski, 145–151. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.
8.Daković, Sybilla. „Semantyka interiekcji słowiańskich (w języku polskim, serbskim/chorwackim i rosyjskim)”. W: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, 5, red.
9.Michał Sarnowski, Włodzimierz Wysoczański, 81–87. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
10.Grochowski, Maciej. „O miejscu interiekcji w systemie gramatycznym języka (na przykładzie współczesnego języka polskiego)”. Prilozi 12 (1987), 2: 51–59.
11.Grochowski, Maciej. „Pojęcie jednostki funkcyjnej. Z historii metodologii składni polskiej”. W: Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej, red. Krystyna Kleszczowa, Anna Szczepanek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
12.Grochowski, Maciej. „Status semantyczny wykrzykników właściwych”. Prace Filologiczne 37 (1992): 155–163.
13.Grochowski, Maciej. „Wprowadzenie do analizy syntaktycznej wykrzykników”. Polonica 13 (1989): 85–100.
14.Grochowski, Maciej. Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1997.
15.Kaszewski, Marek. „Interiekcje w dawnych przekładowych słownikach języka polskiego”. W: Badania diachroniczne w Polsce II. Między współczesnością a przeszłością, red. Anna Krzyżanowska, Małgorzata Posturzyńska-Bosko, Piotr Sorbet. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2016.
16.Krzempek, Monika. „Kognitywna analiza semantyczna polskich wykrzykników”. Stylistyka 27 (2018): 117–134.
17.Krzempek, Monika. „Miejsce wykrzyknika w systemie części mowy – wykrzyknik w ujęciu kognitywnym”. Prace Filologiczne 64 (2014), 2: 187–202.
18.Krzempek, Monika. „Semantyka czeskich wykrzykników”. Bohemistyka 15 (2015), 2: 103–125.
19.Mirowicz, Anatol. Przegląd i charakterystyka części mowy w języku rosyjskim. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
20.Orwińska-Ruziczka, Elżbieta. Funkcje językowe interiekcji w świetle materiału słowackiego i polskiego. Kraków: Universitas, 1992.
21.Popowska-Taborska, Hanna. „O Słowniku kaszubskim Bernarda Sychty”. Język Polski 43 (1963), 1–2: 99–101.
22.Popowska-Taborska, Hanna. Szkice z kaszubszczyzny. Gdańsk: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wejherowskiej, 1987.
23.Siatkowska, Ewa. „Słowiańskie wykrzykniki i partykuły od ględ- i ich homonimy”. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 9 (1969): 271–278.
24.Siatkowska, Ewa. „Słowiańskie wyrazy pomocnicze i morfemy z elementem -d-”. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 5 (1984), 99–113.
25.Siatkowska, Ewa. „Wyrazy dźwiękonaśladowcze a wykrzykniki (studium porównawcze na materiale czeskim i polskim)”. Poradnik Językowy 3 (1977): 99–105.
26.Siatkowska, Ewa. „Z morfologii tzw. wyrazów amorficznych w języku polskim i słowackim”. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 23 (1985): 285–293.
27.Siatkowska, Ewa. Zachodniosłowiańskie zawołania na zwierzęta. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1976.
28.Strutyński, Janusz. „Sposoby naśladowania głosów ptaków w języku polskim”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze 114 (1965), 15: 85–117.
29.Styrcz-Przebinda, Leokadia. „Parę uwag o możliwościach klasyfikacji wykrzykników”. Polonica 18 (1997): 162–167.
30.Świątkowska, Marcelina. A może na początku był wykrzyknik? W: Między oryginałem a przekładem. Seria: Na początku był przekład, red. Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwiec, 277–286. T. 5. Kraków, 1999.
31.Świątkowska, Marcelina. Entre dire et faire. De l’interjection. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
32.Świątkowska, Marcelina. “L’interjection: entre deixis et metaphore”. Langages 161 (2006): 47–56.
33.Świątkowska, Marcelina. „Quelques considérations sur la nature de l’interjection”. Prace Językoznawcze 63 (1979): 49–62.
34.Warda-Radys, Lucyna. „Mowa zwierząt w Słowniku gwar kaszubskich Bernarda Sychty”. Acta Cassubiana 11 (2009): 155–165.