Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2020.19-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 19, 2020
Do you speak gŏdka? Leksyka gwary górnośląskiej jako perswazyjny komponent polszczyzny konsumpcyjnej

Autorzy: Izabela Łuc ORCID
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: gwara Górny Śląsk reklama wartościowanie perswazja
Rok wydania:2020
Liczba stron:12 (265-276)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano problem wyzyskiwania leksyki gwary górnośląskiej w roli perswazyjnego komponentu polszczyzny konsumpcyjnej. Podjęta w nim analiza miała na celu: (1) ukazać rolę i znaczenie komponentów gwarowych jako składników kultury regionu i polszczyzny konsumpcyjnej, (2) odsłonę perswazyjnych mechanizmów wprowadzania kodu gwarowego w przestrzeń reklamy, (3) opis zmian znaczeniowych oraz (kon)tekstowej funkcjonalności regionalnej leksyki obsługującej sferę promocji i reklamy. Zgromadzony materiał analityczny opisano z perspektywy lingwistyki kulturowej, pragmalingwistyki oraz teorii pól znaczeniowych, uwzględniając właściwe dla skompilowanej metodologii rozwiązania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Awdiejew, Aleksy. „Strategie konwersacyjne (próba typologii)”. Socjolingwistyka 11 (1991): 7–20.
2.Długosz, Karol. „Ksenofilia – moda, snobizm czy nowy sposób komunikacji?”. W: Współczesne odmiany języka narodowego, red. Kazimierz Michalewski, 11–19. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004.
3.Lubaś, Władysław. „Polszczyzna wobec najnowszych przemian społecznych”. W: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. Jan Miodek, 153–161. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1996.
4.Łuc, Izabela. „Górnośląskie leksemy gwarowe jako modne komponenty onimiczne”. Półrocznik Językoznawczy Tertium 4 (2019), 1: 59–74.
5.Łuc, Izabela. „Gwara śląska jako wartościujący determinant reklamowy” Słowo. Studia językoznawcze 10 (2019), 102–119.
6.Łuc, Izabela. „Gwarowy leksem gryfny jako modny komponent kultury konsumpcyjnej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 26 (46) (2019), 1: 85–100.
7.Łuc, Izabela. „Język i wartości Górnego Śląska jako komercyjne nośniki kultury konsumpcyjnej”. W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Joanna Mampe, Marcin Trendowicz, Fadhil Marzouka, Lady Ovchinnikova, 37–46. T. 1. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020.
8.Łuc, Izabela. „Komercyjna waloryzacja gwary śląskiej w reklamowej narracji”. Białostockie Archiwum Językowe 18 (2018): 139–164.
9.Majkowska, Grażyna, Halina Satkiewicz. „Język w mediach”. W: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. Walery Pisarek, 81–196. Kraków: Wydawnictwo Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1999.
10.Ożóg, Kazimierz. „Ostatnie zmiany w polszczyźnie na tle tendencji kulturowych Zachodu”. W: Język trzeciego tysiąclecia. T. II: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. Grzegorz Szpila, 75–82. Kraków: Wydawnictwo Tertium, 2002.
11.Ożóg, Kazimierz. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, wyd. III. Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2004.
12.Ożóg, Kazimierz. „Współczesne relacje między językiem polskim a kulturą”. W: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec, 121–131. Lublin: Wydawnictwo BEST PRINT, 2010.
13.Pisarek, Walery. „Język w mediach. Media w języku”. W: Język w mediach masowych, red. Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, 9–18. Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, 2000.
14.Pisarek, Walery. „Słowa na usługach reklamy w Polsce (1962–1993)”. Zeszyty Prasoznawcze 3–4 (1993): 65–77.
15.Wojtczuk, Krystyna. „Style, odmiany i rejestry współczesnej polszczyzny a wykrzykniki”. W: Współczesne odmiany języka narodowego, red. Kazimierz Michalewski, 73–83. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004.
16.Do you speak gŏdka. Dostęp 31.03.2019. https://dziennikzachodni.pl/do-you-speak-godka-czyli-festiwalslonskij-godki-w-katowicach-program/ar/13093081.
17.PoNaszymu.pl – śląskie biuro językowe. Dostęp 28.01.2019. http://ponaszymu.pl/;https://kursgodki.pl.