Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2020.19-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 19, 2020
Wstęp do analizy porównawczej negacji funkcjonalnej w językach polskim, niemieckim i jidysz w kontekście generatywnej teorii zasad i parametrów

Autorzy: Dorota Orsson ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Słowa kluczowe: negacja funkcjonalna paradygmaty negacji w jidysz niemieckim i polskim polaryzacja semantyczna negacji
Rok wydania:2020
Liczba stron:12 (287-298)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Umiejętność werbalizacji procesów mentalnych jest jedną z podstawowych kompetencji człowieka, umożliwiającą mu przeżycie. Przekazywanie prostych i złożonych komunikatów językowych, ujmowanie myśli w słowa, artykulacja potrzeb i postaw, abstrahowanie oraz różnicowanie są podstawami społecznej egzystencji jednostki. Potwierdzając, akceptujemy rzeczywistość. Negowanie uprzednio potwierdzonego umożliwia przyjęcie zróżnicowanej postawy. Bez umiejętności negacji nie dane by nam było w sposób kompetentny wyznaczyć granice własnej akceptacji. Istota kompetencji negacji powoduje, że należy uznać jej autonomiczną pozycję wśród podstawowych wypowiedzeń determinowanych intencją nadawcy komunikatu językowego. Każdy użytkownik języka, wolny od dysfunkcji werbalnych, jest w stanie ocenić normatywność danego komunikatu. Tę umiejętność warunkuje przyswojona w procesie nabywania języka skończona liczba reguł gramatycznych, które determinują konstrukcję struktur syntaktycznych. Mimo przekonania, że ilość konstruowanych zdań ma wartość nieskończoną, należy stwierdzić, że ze względu na ograniczoną, choć wielką, objętość słownika danego języka, który obejmuje skończoną ilość słów, również ilość zdań stanowi liczbę ostateczną. Negacja funkcjonalna w jidysz, niemieckim i polskim realizowana jest przy zastosowaniu różnorodnych eksponentów leksykalno-semantycznych w strukturach syntaktycznych. Ich pozycjonowanie oraz kwantyfikacja zdaniowa wywierają bezpośredni wpływ na proces polaryzacji semantycznej [+]/[-] danego wypowiedzenia. W artykule przedstawiono, obok podstawowego inwentarza determinantów negacji, główne typy negacji ze względu na udział i rodzaj determinantów. Na podstawie zebranych przykładów z normatywnych korpusów językowych badanych języków zweryfikowano proces polaryzacji semantycznej [+]/[-]. Negacja jako proces różnorodny oraz wykorzystywany nie tylko w celu konstruowania przeczenia bądź modyfikacji cech prozodycznych wypowiedzenia stanowi obszerny materiał badawczy, a wskazane w pracy anomalia struktur syntaktycznych oraz otwarte pytania, na które w dalszym procesie badawczym należy poszukiwać odpowiedzi, świadczą o szczególności tego fenomenu językowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antas, Jolanta. O kłamstwie i kłamaniu. Kraków: Universitas, 2000.
2.Blühdorn, Hardarik. Negation im Deutschen. Syntax, Informationsstruktur, Semantik. Studien zur deutschen Sprachen. Tübingen: Narr, 2012.
3.Błaszczak, Joanna. „Covert Movement and the Genitive of Negation in Polish”. Journal of Slavic Linguistics 16 (2008), 2: 247–287.
4.Bogusławski, Andrzej. Aspekt i negacja. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2003.
5.Brandt, Reinhard. Philosophie: eine Einführung. Stuttgart: Reclam, 2001.
6.Brütsch, Edgar, Marcus Nussbaumer, Horst Sitta. Negation. Heidelberg: J. Groos, 1990.
7.Chomsky, Noam. Syntactic Structures. Eastford: Martino Fine Books, 2015.
8.Chomsky, Noam. The Minimalist Program. Cambridge: The MIT Press, 1995.
9.Cinque, Gugielmo. „On the Evidence for Partial N-movement in the Romance”. W: Paths Towards Universal Grammar. Studies in Honor of Richard S. Kayne. 85–110. Washington: Georgetown University Press, 1994.
10.Cinque, Gugielmo, Luigi Rizzi. „The Cartography of Syntactic Structures)”. STiL – Studies in Linguistics (2008).
11.Danielewiczowa, Magdalena. „O negacji w zdaniach pytajnych”. W: Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, red. Renata Grzegorczykowa, 39–52. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997.
12.Geller, Ewa. Jidysz – język Żydów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
13.Greszczuk, Barbara. Składniowe wykładniki negacji i ich funkcje w historii języka polskiego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1993.
14.Grochowski, Maciej. „Negacja w strukturze treści wyrażeń przyimkowych”. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 16 (1977): 53–59.
15.Kürschner, Wilfried. Studien zur deutschen Grammatik-Studien zur Negation im Deutschen. Tübingen: Narr, 1983.
16.Maciuszek, Józef. Negacja w języku i komunikacji. O przetwarzaniu negacji w kontekście opisu cech ludzi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
17.Mecner, Paweł. Elementy gramatyki umysłu. Kraków: Universitas, 2007.
18.Rasiowa, Helena. Wstęp do matematyki współczesnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.
19.Wierzbicka, Anna. „Alfabet myśli ludzkich”. Polityka 2785 (2010): 72–74.
20.Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus, tłum. Bogusław Wolniewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1997.