Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2021.20-03
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 20, 2021
Źródła polskiej leksyki harcerskiej

Autorzy: Katarzyna Jachymek ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
Słowa kluczowe: leksykologia słownictwo socjolekt harcerski socjolingwistyka Związek Harcerstwa Polskiego źródła leksyki
Rok wydania:2021
Liczba stron:13 (35-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka źródeł leksyki w środowisku harcerskim. Materiał badawczy pochodzi ze źródeł wewnętrznych – poradników harcerskich, oraz źródeł zewnętrznych – słowników języka ogólnego. Słownictwo wyekscerpowano, stosując teorię pól znaczeniowych i zaznaczono jego pierwotne pola tematyczne (obszary, z których zostało przeniesione). Następnie materiał przeanalizowano pod kątem mechanizmów pojawiania się w zasobie leksykalnym harcerzy. W badanym zbiorze zaobserwowano zapożyczenia (wewnętrzne i zewnętrzne), neologizmy oraz neosemantyzmy (autorsko podzielone na właściwe, precyzujące i kolokacyjne).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batko-Tokarz, Barbara. Tematyczny podział słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego. Dostęp 8.04.2020. https://ijp.pan.pl/wp-content/uploads/2018/10/03batko.pdf.
2.Burkacka, Iwona. „Klasyfikacja słowotwórcza nowszych zapożyczeń”. Linguistica Copernicana 4 (2010), 2: 229–240.
3.Dokumenty wewnętrzne ZHP. Dostęp 24.03.2020. http://dokumenty.zhp.pl.
4.Fietkiewicz, Olgierd. Leksykon harcerski. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988.
5.Grabias, Stanisław. O ekspresywności języka. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1981.
6.Grochowski, Maciej. O wyróżnianiu jednostek opisu semantyki leksykalnej. Dostęp 17.03.2020. https://link.do/4UkTB.
7.Handke, Kwiryna. Socjologia języka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
8.Historia skautingu i ZHP. Dostęp 16.10.2020. http://www.bialostocka.zhp.pl/download.php?id=1113.
9.Jachymek, Katarzyna. „Pochodzenie i rozwój leksyki harcerskiej w języku polskim”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Jolanty Klimek-Grądzkiej. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
10.Koźniewski, Kazimierz. I zawsze krzyż oksydowany...: refleksje nad historią harcerstwa w Polsce 1911–1986. Warszawa: Harcerskie Biuro Wydawnicze Horyzonty, 2003.
11.Lakoff, George. Women, Fire and Dangerous Things. What Categories reveal about Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
12.Markowski, Andrzej. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
13.Miodunka, Władysław. Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania. Warszawa–Kraków: PWN, 1980.
14.Piekot, Tomasz. Język w grupie społecznej. Wprowadzenie do analizy socjolektu. Wałbrzych: Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 2008.
15.Sękowska, Elżbieta. „Neologizmy słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (wybrane tendencje)”. Eslavística Complutense 12 (2012): 97–103.
16.Taylor, John. Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej. Przeł. A. Skucińska. Kraków: Universitas, 2001.
17.Waszakowa, Krystyna. „Internacjonalizacja współczesnej polszczyzny – szansa czy zagrożenie?”. Przegląd Humanistyczny 1 (2007): 219–228.
18.Wilkoń, Aleksander. Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1987.