Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2022.21-08
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 21, 2022
Muzyka, pieśni i piosenki w procesie nauczania i uczenia się języka polskiego jako drugiego w szkole podstawowej

Autorzy: Rafał Piechocki ORCID
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: język polski jako drugi muzyka pieśni piosenki korelacja międzyprzedmiotowa
Rok wydania:2022
Liczba stron:20 (109-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę utworów muzycznych w procesie nauczania i uczenia się języka polskiego jako drugiego. Przedstawione rozważania teoretyczne oraz wynikające z nich implikacje dydaktyczne dotyczą uczniów z doświadczeniem migracji, którzy pobierają naukę w szkole podstawowej w Polsce. W oparciu o tradycyjne i nietradycyjne metody nauczania omówiono rolę muzyki, pieśni i piosenek w nauczaniu języków obcych. Przedstawiono również akty prawne regulujące możliwość i organizację kształcenia uczących się z doświadczeniem migracji w polskim systemie oświaty. Poddano także analizie dokumenty programowe w celu wskazania potrzeby stosowania utworów muzycznych w dydaktyce języka polskiego jako drugiego. Uwzględniając korzyści wynikające ze stosowania utworów muzycznych oraz ideę korelacji międzyprzedmiotowej, zaproponowano ponadto przykłady dydaktyzacji wybranych utworów muzycznych z zakresu nauczania muzyki w szkole podstawowej, możliwe do wykorzystania w ramach zajęć języka polskiego jako drugiego. Zaprezentowane w artykule treści służą wsparciu zarówno procesu nauczania i uczenia się języka polskiego jako drugiego, jak i szeroko rozumianego procesu akulturacji uczących się z doświadczeniem migracji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anisimowicz, Barbara. Alternatywne nauczanie języków obcych w XX wieku. Sugestopedia. Warszawa: Wydawnictwo WiG, 2000.
2.Apelt, Walter. Lehren und Lernen fremder Sprachen. Grundorientierungen und Methoden in historischer Sicht. Berlin: Volk und Wissen, 1991.
3.Bernacka-Langier, Anna, Elżbieta Brzezicka, Stenia Doroszuk, Przemysław Gębal, Barbara Janik-Płocińska, Agnieszka Marcinkiewicz, Ewa Pawlic-Rafałowska, Jolanta Wasilewska-Łaszczuk, Małgorzata Zasuńska. Ku wielokulturowej szkole w Polsce. Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia (w szkołach m.st. Warszawy). Warszawa: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, 2010.
4.Cieśla, Michał. Dzieje nauki języków obcych w zarysie. Warszawa: PWN, 1974.
5.Funk, Hermann, Christina Kuhn, Dirk Skiba, Dorothea Spaniel-Weise, Rainer R. Wicke. Aufgaben, Übungen, Interaktion. Bd. 4. München: Klett-Langenscheidt, 2014.
6.Gębal, Przemysław E. Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018.
7.Gębal, Przemysław E., Władysław Miodunka. Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
8.Hościłowicz, Marcin. „Posłuchaj, to do ciebie, czyli jak wykorzystanie piosenek wpływa na sprawności receptywne”. Języki Obce w Szkole 1 (2016): 50–56.
9.Ippoldt, Juliusz. Dydaktyka języka niemieckiego. Warszawa: Książnica Atlas, 1925.
10.Janowska, Iwona, Ewa Lipińska, Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Przemysław Turek, red. Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016.
11.Jodłowiec, Maria, Ewa Willim. „Era post-metodyczna a kształcenie nauczycieli języków obcych”. W: Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej, red. Joanna Aksman, Jolanta Pułka, 235–245. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, 2012.
12.Komorowska, Hanna. Kształcenie językowe w Polsce. 60 lat czasopisma „Języki Obce w Szkole”. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2017.
13.Komorowska, Hanna. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999.
14.Lado, Robert. Language Teaching: A Scientific Approach. London: MacGraw Hill, 1964.
15.Lipińska, Ewa. Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu na podstawie tekstów Andrzeja Sikorskiego. Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2004, 2010.
16.Lipińska, Ewa. „Podejście eklektyczne w nauczaniu polszczyzny za granicą na przykładzie wiersza Stanisława Barańczaka Garden party”. Postscriptum Polonistyczne 2 (2015), 16: 141–154.
17.Lipińska, Ewa. To samo słońce. Podręcznik doskonalący sprawność rozumienia ze słuchu dla obcokrajowców na poziomie zaawansowanym. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016.
18.Łaszkiewicz, Maria. „Piosenka jest dobra na wszystko?”. W: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2, red. Grażyna Zarzycka, Grzegorz Rudziński, 335–341. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
19.Pamuła-Behrens, Małgorzata, Marta Szymańska. Program nauczania języka polskiego jako drugiego dla oddziałów przygotowawczych w szkole podstawowej. Kraków: Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego, 2019.
20.Pfeiffer, Waldemar. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: WAGROS, 2001.
21.Piechocki, Rafał. „Emotywna funkcja muzyki na przykładzie teledysku «Nur mit dir»”. Nauczaj lepiej. Język niemiecki 1 (2013): 26–31.
22.Piechocki, Rafał. Lieder und Musik als Förderungsfaktoren interkultureller Kompetenz in der DaFDidaktik. Berlin: Peter Lang Verlag, 2018.
23.Rada Europy: Coste, Daniel, Brian North, Joseph Sheils, John Trim. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Tłum. W. Martyniuk. Warszawa: CODN, 2003.
24.Seretny, Anna, Ewa Lipińska. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas, 2005.
25.Siek-Piskozub, Teresa. Umuzykalnienie glottodydaktyki. Muzyka i piosenka na lekcji języka obcego. Poznań: Wydawnictwo Motivex, 2002.
26.Szałek, Marek. Jak motywować uczniów do nauki języka obcego. Motywacja w teorii i praktyce. Poznań: WAGROS, 2004.
27.Vietör, Wilhelm. Der Sprachunterricht muss umkehren! Leipzig: O.R. Reisland, 1905.
28.Wójcik-Hetman, Dorota, Eleonora Żmijowska-Wnęk. Przewodnik dla nauczycieli nt. korelacji programów przedmiotowych. Wrocław: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe, 2015.
29.Zarzycka, Grażyna. „O interkulturowej kompetencji komunikacyjnej”. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 12 (2002), 11–41.
30.Podręczniki
31.Jakóbczak-Drążek, Katarzyna, Agnieszka Sołtysik, Sołtysik Włodzimierz. Muzyka. Klucz do muzyki. Podręcznik. Klasa VII szkoła podstawowa. Warszawa: WSiP, 2017.
32.Smoczyńska, Urszula, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik. Muzyka. Klucz do muzyki. Podręcznik. Klasa IV szkoła podstawowa. Warszawa: WSiP, 2017.
33.Smoczyńska Urszula, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik. Muzyka. Klucz do muzyki. Podręcznik. Klasa V szkoła podstawowa. Warszawa: WSiP, 2018.
34.Smoczyńska, Urszula, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik. Muzyka. Klucz do muzyki. Podręcznik. Klasa VI szkoła podstawowa. Warszawa: WSiP, 2017.
35.Netografia
36.Muzyczne wybory młodzieży. Komunikat z badań Narodowego Centrum Kultury. Warszawa 2021/2. Dostęp 13.01.2022. https://www.nck.pl/badania/aktualnosci/muzyczne-wybory-polskiej-mlodziezy.
37.Obwieszczenie MEN z dnia 1 lipca 2020 r. Dostęp 13.01.2022. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001283/O/D20201283.pdf.
38.Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej z komentarzem. Szkoła podstawowa. Muzyka, 11 i n. Dostęp 13.01.2022. https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawaprogramowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-muzyka.pdf.
39.Rozporządzenie MEN z dnia 18 lutego 2011 r. Dostęp 13.01.2022. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110610306/O/D20110306.pdf.
40.Rozporządzenie MEN z dnia 30 lipca 2015 r. Dostęp 13.01.2022. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001202/O/D20151202.pdf.
41.Rozporządzenie MEN z dnia 9 września 2016 r. Dostęp 13.01.2022. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001453/O/D20161453.pdf.
42.Rozporządzenie MEN z dnia 8 kwietnia 2022 r. Dostęp 24.06.2022. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000795/O/D20220795.pdf.