Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2016.15-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 15, 2016
Leksykalno-stylistyczne środki opisu podróży i podróżowania w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza

Autorzy: Leonarda Mariak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin
Słowa kluczowe: leksyka stylistyka korespondencja prywatna Henryk Sienkiewicz
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:20 (61-80)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł zawiera szczegółową analizę leksyki i środków stylistycznych, użytych przez Sienkiewiczaw opisach realiów związanych z podróżą i podróżowaniem. Ekscerpcją objęto zbiórwszystkich zachowanych 1401 listów prywatnych Sienkiewicza, który zajmuje blisko 3 tysiącestron druku w wydaniu zbiorowym korespondencji Sienkiewicza pod redakcją Marii Bokszczanin.Zebrany materiał liczy łącznie ponad 300 wyrazów oraz połączeń wyrazowych o różnymcharakterze, użytych ponad tysiąc razy.Przeprowadzone badania pokazały, że relacje z Sienkiewiczowskich peregrynacji najczęściejmają charakter obiektywny i rzeczowy. Pisarz wykorzystywał tu zwykle wyrazy o treściachkonkretnych, implikujących bezpośrednie odniesienia do rzeczywistości. Środki stylistycznecharakterystyczne dla stylu artystycznego w opisach realiów związanych z podróżowaniem niesą zbyt liczne. Większość zarejestrowanych przekształceń semantycznych to porównania, metafory,epitety oraz eufemizmy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła
2.Henryk Sienkiewicz, Listy. Tom II, część pierwsza: Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom II, część druga: Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom II, część trzecia: Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996; Tom IV, część pierwsza: Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa – Maria z Wołodkowiczów Sienkiewiczowa – Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1888–1907), oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008; Tom IV, część druga: Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1908–1913), oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008; Tom IV, część trzecia: Henryk Józef Sienkiewicz – Jadwiga Sienkiewiczówna – Helena Sienkiewiczówna – Lucjan Sieńkiewicz, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008.
3.Opracowania
4.Bujnicki T., Z teoretycznych problemów powieści historycznej, w: idem, Sienkiewicz i historia. Studia, Warszawa 1981.
5.Grzegorczykowa R., Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa 1984.
6.Kijas J., Źródła historyczne „Krzyżaków”, „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 3, s. 83–117.
7.Kijas J., Źródła historyczne „Pana Wołodyjowskiego”, „Pamiętnik Literacki” 1952, R. LXIII, s. 1137–1155.Kijas J., Źródła historyczne „Potopu” Sienkiewicza, w: Prace Historyczno-Literackie. Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego, Kraków 1936, s. 479–511.
8.Kijas J., Źródła historyczne powieści „Ogniem i mieczem”, „Pamiętnik Literacki”, Lwów 1927, R. XXIV, pod red. B. Gubrynowicza, s. 119–135.
9.Kollár J., Rozprawy o gmenách počatkách i starožitnostech národu slawského a geho kmenů, Budjnē 1830; http://books.google.pl/books.
10.Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1991.
11.Krzyżanowski J., Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, Warszawa 1956.
12.Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959.
13.Ładyka A. (Nofer), Henryk Sienkiewicz, Warszawa 1965.
14.Sienkiewicz H., O powieści historycznej, w: Trylogia Henryka Sienkiewicza. Studia. Szkice. Polemiki, oprac. T. Jodełka, Warszawa 1962 (prwdr. 1889).
15.Skwarczyńska S., Teoria listu, Lwów 1937.
16.Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, Warszawa 1900–1927, t. I–VIII.
17.Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1958–1969, t. I–XI.
18.Szostak-Król K., Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 15 Podróże, podróżowanie, Kraków 2010.
19.Wilkoń A., Z zagadnień języka „Ogniem i mieczem”, w: Trylogia Henryka Sienkiewicza. Historia–Dzieło–Recepcja, pod red. L. Ludorowskiego, Warszawa–Poznań 1978.