Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2016.15-09
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 15, 2016
Słownictwo religijne w powieści Nowe wędrówki Oryginała Józefa Korzeniowskiego

Autorzy: Jowita Żurawska-Chaszczewska
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny Gorzów Wielkopolski
Słowa kluczowe: stylistyka język religijny język pisarzy Józef Korzeniowski
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:18 (127-144)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza słownictwa religijnego związanego ze sferami sacrum i profanumw powieści Nowe wędrówki Oryginała Józefa Korzeniowskiego.Odnajdujemy je zarówno w części wstępnej – realistycznej – badanego tekstu, jak i w częściz elementami fantastycznymi. Oddaje ono pobożność włościańską i drobnoszlachecką – żarliwąi przywiązaną do tradycji, która zostaje przeciwstawiona zepsuciu wielkiego świata.Słownictwo religijne w omawianej powieści należy zaliczyć do warstwy realistycznej, co potwierdzatrafność sytuowania dorobku pisarskiego Józefa Korzeniowskiego w obrębie nurtuprotorealistycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródło
2.Korzeniowski J., Nowe wędrówki Oryginała, w: Dzieła Józefa Korzeniowskiego, wydanie zupełne, pod kierunkiem redakcyi „Kłosów”, Warszawa 1871, t. 3, s. 1–283.
3.Opracowania
4.Bachórz J., Realizm bez „chmurnej jazdy”. Studia o powieści Józefa Korzeniowskiego, Warszawa 1979.
5.Dylągowa H., Od upadku państwa polskiego po powstanie listopadowe (1795–1831), w: Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966–1945, pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1980.
6.Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, t. 2, Lublin 1989.
7.Encyklopedja powszechna w dwu tomach, pod red. S. Lama, t. 1–2, Warszawa 1933.
8.Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych, pod red. S. Lama, Warszawa 1939.
9.Fouilloux D., Langlois A., Le Moigne A., Spiess F., Thibault M., Trebuchon R., Kultura biblijna. Słownik, Warszawa 1997.
10.Fros H., Sowa F., Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1982.
11.Gorzelana J., Właściwości językowo-stylistyczne poezji religijnej Franciszka Karpińskiego, Zielona Góra 2006.
12.Jabłońska-Deptuła E., W dobie Wiosny Ludów i powstania styczniowego, w: Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966–1945, pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1980.
13.Jackowski A., Witkowska A., Jabłoński Z.S., Sołjan I., Bilska E., Przestrzeń i sacrum. Geografia religijna w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Kraków 1996.
14.Kawyn S., Józef Korzeniowski. Studia i szkice, Łódź 1978.
15.Kłoczowski J., Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2007.
16.Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.
17.Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.
18.Kowalski P., Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa–Wrocław 1998.
19.Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959.
20.Langkammer H., Mały słownik biblijny, Wrocław 1993.
21.Lemaitre N., Quinson M.T., Sot V., Słownik kultury chrześcijańskiej, Warszawa 1997.
22.Maliński M. ks., Historia Kościoła, Wrocław 1986.
23.Olszewski D., Polska kultura religijna. Na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996.
24.Skorupska-Raczyńska E., Językowy obraz szlacheckiej XIX-wiecznej religijności w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej (w druku).
25.Skorupska-Raczyńska E., Obraz ludowej religijności w powieściach chłopskich Elizy Orzeszkowej, w: Język doświadczenia religijnego, pod red. nauk. E. Skorupskiej-Raczyńskiej, G. Cyrana, t. 2, Szczecin 2009, s. 295–312.
26.Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.
27.Słownik języka polskiego, wydany staraniem i kosztem M. Orgelbranda, t. I–II, Wilno 1861.
28.Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 2009.
29.Umińska-Tytoń E., Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów, Łódź 2011.
30.Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. 1–4, Warszawa 2008.
31.www.bernardyni.pl/klasztor (dostęp: 26.07.2007).