Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Słownictwo pospolite w "Słowniku warszawskim" wobec rozstrzygnięć normatywnych w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku (litery A–N)

Autorzy: Daria Kupidura
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: polszczyzna historyczna, leksyka nienormatywna, słownictwo potoczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (93-110)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The purpose of this paper was presentation and interpretation of words for lettersA–N, which in Słownik warszawski (“Warsaw Dictionary”) bear common qualifier. Wordswere compared with the standard language of the late nineteenth and early twentieth century.It was assumed that common vocabulary is synonymous with colloquial vocabularyand is an unofficial, characterized by familiarly.The analysis allow to reveal that the collected vocabulary shows features thatare assigned to colloquial vocabulary: characterized by emotional, negative valuation,anthropocentrism, the dominance of nouns, a grouping of lexemes in a few meaningscope and expressive word formation. High emotionality of vocabulary, many variants ofwords characterized by dialect and numerous marked alternations of word formation resultedthat the vocabulary could not be considered to be correct. Due to the fact that is wasnot neutral, it can not be used for official business, and thus be considered as exemplary.The analysis shows that the nineteenth century standard language indicated not onlyincorrect forms, but also indicated the scope of usage of particular words. Language wasdifferentiated in terms of usage possibility.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartmiński J., Współczesny język polski, Wrocław 1993.
2.Buttler D., Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnej polszczyzny, w: Język literacki i jego warianty, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1982.
3.Buttler D., Polskie określenia potoczne, „Prace Filologiczne” 1985, t. XXXII.
4.Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1978.
5.Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1982.
6.Majdak M., Słownik warszawski: koncepcja - realizacja - recepcja, Warszawa 2008.
7.Satkiewicz H., Wskaźniki słowotwórcze przynależności wyrazów do stylu potocznego, w: Z zagadnień współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław 1978.
8.Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I-III, Warszawa 1996.
9.Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003
10.Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987.