Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Реализация интенции утешения при помощи совета. Формально-языковой и прагматический анализ на материале русского, польского и чешского языков

Autorzy: Katarzyna Kondzioła-Pich
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: directive speech act, advice, comforting
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (185-192)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The object of the study is comforting as a non-binding directive speech act. The articlediscusses the expression of comforting with the help of the speech act of advice. Theanalysis is based on three Slavic languages: Russian, Polish and Czech. The examples forstudy are excerpted from Internet blogs and fora, as well as other web sources and real lifecommunication. The analysis of the language material shows that utterances with imperativesare the most typical way to express comforting.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Акишина А.А., Формановская Н.И., Русский речевой этикет. Пособие для студентов - иностранцев Москва 1975.
2.Балакай А.Г., Cловарь русского речевого этикета, Москва 2006.
3.Певерзева С.И., Невербальный коммуникативный акт утешения: материалы к построению словаря невербальных коммуникативных актов, в: Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам ежегодной Международной конференции «Диалог 2009»; ред. А.Е. Кибрик, Вып. 8 (15), Москва 2009.
4.Формановская Н.И., Русский этикет: лингвистические и методические аспекты, Москва 1982.
5.Формановская Н.И., Речевой этикет и культура общения, Москва 1989.
6.Ханский А.О., Коммуникативные стратегии вербального утешения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Тверь 2002. (wersja elektroniczna).
7.Hajczuk R., Пособие по русскому речевому этикету, Białystok 2002.
8.Kantorczyk U., Komorowska E., Łysakowa I.P., Wesełowskaja T.M., Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku niemieckim, polskim i rosyjskim, Szczecin-Rostock 2008.
9.Kondzioła-Pich K., Утешение как речевой акт. Лексико-семантические аспекты имплицитного утешения в польском и русском языках, в: ред. D. Szumska, Язык и метод, Kraków 2012.
10.Marcjanik M., Polska grzeczność językowa, Kielce 1997.
11.Marcjanik M., Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej, w: Język a kultura, t. 6, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1991.
12.Švehlová M., Zdvořilost a řečová etiketa (Univerzálie řečové interakce), Filologické
13.studie XIX, 1994.
14.Špaček L., Nová velká kniha etikety. Praha, 2008.