Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Językowo-kulturowa kreacja szkoły w "Awanturach kosmicznych" Edmunda Niziurskiego

Autorzy: Zofia Pomirska
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Niziurski, szkoła, język
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (297-310)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article discusses the issue of the linguistic and cultural school images in a literarytext aimed at youth. The author uses Awantury kosmiczne by Edmund Niziurski as anexample of such the images. For Niziurski, school is both, a place where social relationsand a community of values and bahaviours are built and a place which represents the stateof the society. It is reflected in the linguistic level of the novel which introduces someambivalent semantic connotations connected with the lexeme “school”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budrewicz Z., Szkoła Niziurskiego – Niziurski w szkole. O twórczości pisarza w edukacji polonistycznej, w: O twórczości Edmunda Niziurskiego, red. M. Kątny, J. Pacławski, Kielce 2005.
2.Burt J., Szczur, przeł. A. Leśniak, Universitas, Kraków, 2006.
3.Czapiga A., Językowy obraz szczura w kulturze polskiej, rosyjskiej i angielskiej, w: red. Р.И. Тихонова, Е.П. Сеничкина, Е.А. Зайцева, Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала XXI века, Самара 2009.
4.http://sjp.pwn.pl/doroszewski/
5.Kowalikowa J., Różne aspekty mówienia o wartościach i wartościowaniu w ramach kształcenia językowego w szkole, w: Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2008.
6.Kwiatkowska-Ratajczak M., Z perspektywy wartości o prozie dla dzieci i młodzieży, Poznań 1994.
7.Słownik języka polskiego PWN (dostęp: http://sjp.pwn.pl/)
8.Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. J. Bartmiński, T. 1. Część 2: Kosmos. Ziemia, woda, podziemie, Lublin 1999.
9.Tokarski R., Biała brzoza, czarna ziemia, czyli o miejscu stereotypu w opisie języka, „Język a Kultura”, t. 12, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1998.
10.Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995.
11.Waszakowa K., Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia. Metodologia opisu porównawczego, w: red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne. Część I, Warszawa 2000.
12.Waszakowa K., Struktura znaczeniowa podstawowych nazw barw. Założenia opisu porównawczego, w: red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne. Część I, Warszawa 2000.
13.Wierzbicka A., Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia widzenia, w: red. J. Bartmiński, Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.