Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Składniowe środki kreacji świata przedstawionego w wierszach z tomu "Lutnia po Bekwarku" Jana Lechonia

Autorzy: Andrzej S. Dyszak
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: poezja Lechonia, forma osobowa czasownika, orzeczenie
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (349-366)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The personal and impersonal forms of verbs (in various grammatical modes andtimes) designate different plans for poetic expression: in the first person (I, we), in thesecond person (You) and in the third person (he/she/it, they). However, it is also possiblethat the determinant of any of these plans is not the form of any verb, but some other component of the sentence. The purpose of the analysis of poetic texts from Lutnia poBekwarku by Jan Lechoń (London 1942) is an attempt to answer the questions: What personalforms of verbs the poet used and how he expressed the forms in the text of poems?What types of predicates these forms constitute? Is the grammatical category of personsexpressed in their morphology (grammatical person) is identical to the semantic categoryof persons (semantic person)? What are other means of expressing of the semantic person?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyszak A.S., Językowe wykładniki barw w międzywojennych poezjach Jana Lechonia, „Studia Językoznawcze” XIII, 2014.
2.Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994.
3.Gajda S., „Stylistyka polska” i stylistyka w Polsce, w: H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska, Warszawa 2001.
4.Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, w: tegoż, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 2, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1989.
5.Jakobson R., Poezja gramatyki i gramatyka poezji, w: tegoż, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 2, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1989.
6.Jodłowski S., Podstawy polskiej składni, Warszawa 1977.
7.Klemensiewicz Z., Problematyka składniowej interpretacji stylu, w: tegoż, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa 1961.
8.Lechoń J., Poezje, oprac. Roman Loth, Wrocław 1995.
9.Otfinowski A., Czasowniki operatorowe, Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne 28. Filologia Polska11, Bydgoszcz 1992.
10.Rittel T., Kategoria osoby w polskim zdaniu, Warszawa–Kraków 1985.
11.Skubalanka T., Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego, Lublin 2000.
12.Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski. Przedruk elektroniczny: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
13.Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=234&from=publication
14.Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
15.Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisza, wersja 3.0 CD ROM, Warszawa 2008.
16.Wilkoń A., Funkcje kategorii gramatycznych w tekstach literackich, cz. 1. Kategoria osoby, w: Język artystyczny, t. 4., Katowice 1986.