Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 14, 2015
Polskie przyimki prefigowane (Próba opisu generatywnego)

Autorzy: Tomasz Nowak
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: gramatyka, przyimek, generatywizm
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (391-406)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The author of the paper aims at providing a description of the syntax of the prepositionsznad, spod, sprzed, zza; sponad, spopod, spoza, spomiędzy, spośród with respect totheir structure and meaning. The method of analysis is based on the Minimalist Program.The content of the paper focuses on issues relating to reconstruction of the form of thephrases with these prepositions and reconstruction of the hierarchy of the components inthe syntactic structures.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogusławski A., Preliminaria gramatyki operacyjnej, „Polonica” t. XIII, 1989.
2.Buttler D., Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa 1976.
3.Chomsky N., The Minimalist Program, Cambridge 1995.
4.Danielewiczowa M., W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne, Warszawa 2012.
5.Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1–2, Warszawa 2000.
6.Lachur Cz., Semantyka przestrzenna polskich przyimków prefigowanych na tle rosyjskim, Opole 1999.
7.Malak J., Program minimalistyczny w badaniach diachronicznych: ograniczenia i korzyści, w: Metodologia językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, red. P. Stalmaszczyk, Łódź 2011.
8.Mecner P., Elementy gramatyki umysłu, Kraków 2005.
9.Milewska B., Przyimki wtórne we współczesnej polszczyźnie, Gdańsk 2003.
10.Nowak T., Przyimki lokatywno-inkluzyjne we współczesnym języku polskim W GŁĘBI, W OBRĘBIE, W ŚRODKU, WE WNĘTRZU, Katowice 2008.
11.Przybylska R., Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków 2002.
12.Tajsner P., Minimalizm: przełom i kontynuacja, w: Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, red. P. Stalmaszczyk, Łódź 2006.
13.Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–6, Warszawa 2003.
14.Witkoś J., Program minimalistyczny a językoznawstwo porównawcze, w: Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, red. P. Stalmaszczyk, Kraków 2008.
15.Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 2002.