Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2018.17-08
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 17, 2018
Obraz Neapolu w wybranych opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Autorzy: Marzena Guz ORCID
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Olsztyn
Słowa kluczowe: słownictwo klasyfikacja semantyczna Gustaw Herling-Grudziński
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (133-147)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest słownictwu opisującemu miasto Neapol. Materiał badawczy pochodzi z dwóch opowiadań włoskich Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pt. Cud oraz Dżuma w Neapolu. Moje badanie polega w pierwszej części na przyporządkowaniu materiału obrazującego Neapol określonym kręgom tematycznym, takim jak: ludzie; miejsca; infrastruktura; kultura i życie społeczne; realia życia/atmosfera w mieście. W drugiej części przedstawiono formalną charakterystykę wyekscerpowanego materiału. Jeśli chodzi o podział semantyczny zgromadzonego słownictwa, to najobfitsza w opowiadaniach jest leksyka odnosząca się do ludzi. Przestrzeń Neapolu została przedstawiona przez Herlinga-Grudzińskiego wybiórczo i fragmentarycznie. W zebranym materiale znalazły się głównie rzeczowniki, czasem dookreślane przymiotnikami lub innymi formami przydawek. Wśród tropów stylistycznych występują liczne peryfrazy. Niemało jest też nazw własnych oraz słownictwa obcego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła
2.Herling-Grudziński, Gustaw. „Dżuma w Neapolu”. W: tenże, Cud. Dżuma w Neapolu. Lekcja literatury z Włodzimierzem Boleckim. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998, 25–58.
3.Herling-Grudziński, Gustaw. „Cud”. W: tenże, Dwa opowiadania. Wieża. Cud. Lublin: Fis, 1991, 39–50.
4.Opracowania
5.Białoskórska, Mirosława. „Stefana Żeromskiego słownictwo osobiście wyróżnione”. W: Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, red. Jerzy Brzeziński. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP, 1997, 9–17.
6.Bolecki, Włodzimierz. „Nota biograficzna Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”. W: Gustaw Herling-Grudziński, Cud. Dżuma w Neapolu. Lekcja literatury z Włodzimierzem Boleckim. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998, 129–132.
7.Brzezina, Maria. „Obraz Petersburga pióra Konstantego Srokowskiego”. W: Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, red. Jerzy Brzeziński. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP, 1997, 29–39.
8.Brzeziński, Jerzy. „Język i styl Pani Podczaszyny Michała Dymitra Krajewskiego”. W: Historyczna stylistyka polszczyzny artystycznej. Teoria, praktyka, konteksty, red. Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 2003, 101–139.
9.Brzeziński, Jerzy, Cezary Piątkowski. „Wschodniosłowiańskie elementy językowo-stylistyczne w poezji okresu romantyzmu”. W: Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, red. Jerzy Brzeziński. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP, 1997, 41–46.
10.Burkot, Stanisław. „Kraszewski w Krakowie”. W: Literatura – Kulturoznawstwo – Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin, red. Bogusław Doparta, Jacek Popiel, Marian Stala. Kraków: Universitas, 2005, 99–114.
11.Buttler, Danuta. „Nad słownictwem powieści J.I. Kraszewskiego Starosta warszawski”. Poradnik Językowy, 2 (1988): 90–95.
12.Całbecki, Marcin. Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobraźni. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004.
13.Domaciuk, Izabela. Nazwy własne w prozie Stanisława Lema. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2003.
14.Dużyk, Józef. Wędrówki włoskie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.
15.Guz, Marzena. „Wie viel Venedig in der Novelle Der Tod in Venedig von Thomas Mann? Zum Bild einer ungewöhnlichen Stadt in lexikologischer Sicht”. Studien zur Germanistik, 1 (2011), 4, 93–104.
16.Jedlińska, Anna, Alina Kruszewska, red. Podstawowy słownik włosko-polski, polsko-włoski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2010.
17.Kann, Hans-Joachim, Manfred Koltes. „Englisches Sprachgut im Fernsehen”. W: Fremdwort-Diskussion, red. Peter Braun. München: Fink, 1979, 337–338.
18.Karwatowska, Małgorzata. Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiatych. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001.
19.Kopaliński, Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978.
20.Krahl, Siegfried, Josef Kurz. Kleines Wörterbuch der Stilkunde. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1984.
21.Kupiszewski, Władysław. „Funkcje stylistyczne zapożyczeń obcych w Syzyfowych pracach Stefana Żeromskiego”. Poradnik Językowy 8 (1988): 598–601.
22.Łąkowski, Rafał, red. E ncyklopedia p opularna P WN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
23.Łuc, Izabela. Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.
24.Malik, Jakub A. „Miasto dojrzałych wiśni. Widoki Lublina w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego. Próba interpretacji geopoetycznej”. W: Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. Barbara Czwórnóg-Jadczak. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004, 191–198.
25.Okoń, Jan. „O włoskich podróżach i poetyckich obrazach Juliusza Słowackiego”. W: Literatura – Kulturoznawstwo – Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin, red. Bogusław Doparta, Jacek Popiel, Marian Stala. Kraków: Universitas, 2005, 37–57.
26.Piotrkiewicz-Karmowska, Ewa, red. Oxford. Słownik francusko-polski, polsko-francuski. Łódź: Delta, bdw.
27.Polański, Kazimierz, red. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław–Warszawa– Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 2003.
28.Sękowska, Elżbieta. „Obrazy miast europejskich utrwalone w Dyjariuszu podróży hiszpańskiej… (1768) Juwenalisa Charkiewicza”. Prace Filologiczne LIII (2007): 513–519.
29.Sokołowski, Tomasz, red. Kieszonkowy słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański. Poznań: Lektor-Klett, 2006.
30.Sobol, Elżbieta, red. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991.
31.Sobolewska, Katarzyna. „Florencja Stefana Żeromskiego, czyli portret miasta”. W: Światy Stefana Żeromskiego, red. Jolanta Olszewska, Grzegorz Paweł Bąbiak. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, 87–95.
32.Sobolewska, Katarzyna. Miasto i wieś. T. 12. Seria Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Kraków: Universitas, 2007.
33.Sokólska, Urszula. Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza (na materiale reportaży z lat 1961–1974). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005.
34.Szałas, Roman. Włochy. Mały przewodnik turystyczny. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.
35.Szczuciński, Adam. Włoskie miniatury. Warszawa: Wydawnictwo Zeszyty Literackie, 2008.
36.Szlachta, Agnieszka. „Językowa kreacja miasta w Bambino Ingi Iwasiów”. Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 12 (2013): 221–236.
37.Ślesińska, Anita. „Folklor włoski w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”. W: Folklor w badaniach współczesnych, red. Adrian Mianecki, Agnieszka Osińska, Luiza Podziewska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2005, 157–168.
38.Urbańczyk, Stanisław, red. Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.
39.Walczak, Bogdan. „Czy kryzys twórczy autora Trylogii? (Uwagi o języku Na polu chwały)”. W: Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, red. Jerzy Brzeziński. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP, 1997, 123–136.
40.Wilkoń, Aleksander. Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1970.