Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 27 2020

Year of publication:2020
# Title Page range Authors Actions
1.

Ryt obrzezania w Gilgal (Joz 5,2–9) momentem odnowienia relacji narodu wybranego z JHWH


(Circumcision rite in Gilgal (Josh 5:2–9) when the relationship of the chosen people with YHWH is renewed)
18 (13-30) Łukasz Florczyk More
2.

Obraz świata podziemnego w świetle wybranych mitów mezopotamskich


(The image of the Netherworld world in selected Mesopotamian myths)
17 (31-47) Piotr Goniszewski More
3.

Czy wędrówka Teracha z Ur do Charanu posiada elementy lunarne? Analiza egzegetyczna Rdz 11,27–32


(The journey of Terach from Ur to Harran as a reflex of lunar cults in the Old Testament (Gen. 11:27–32)?)
16 (49-64) Andrzej Ł. Jędrzejczak More
4.

Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego – metody egzegetyczne z parakletyczną tezą


(Our Father by August Cieszkowski – exegetic methods with the thesis of the Paraclete)
21 (65-85) Grzegorz Kubski More
5.

Biblijne ordalia? Od procedury „sądu bożego” do ceremoniału kultowego (Lb 5,11–31)


(A Biblical Ordeal? From “God’s Court” Procedure to the Ceremonial Cult)
36 (87-122) Janusz Lemański More
6.

Biblijna teologia góry jako miejsca spotkania z Bogiem


(Biblical theology of a mountain as a place of encounter with God)
12 (123-134) Agata Markiewicz More
7.

“Educare il corpo per salvare l’anima”. Sullo Splanamento de li Proverbii di Salomone di Girardo Patecchio


(“Educate the body to save the soul”. On the Girardo Patecchio’s Splanamento de li Proverbii di Salomone)
15 (135-149) Angelo Rella More
8.

Uzasadnienie historyczności prymatu biskupa Rzymu w apologii Pawła Lisickiego


(A justification of the historicity of primacy of the bishop of Rome in the apologia of Paweł Lisicki)
20 (153-172) Przemysław Artemiuk More
9.

Maryja jako Wspomożycielka osób starszych


(Mary as a helper for the elderly)
11 (173-183) Grzegorz Bachanek More
10.

Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny według kardynała Stefana Wyszyńskiego. Próba syntezy


(The Mediation of the Blessed Virgin Mary according to Cardinal Stefan Wyszyński. Selected aspects)
22 (185-206) Grzegorz Bartosik More
11.

Amor sapientiae w itinerarium duchowym św. Augustyna


(Amor sapientiae in the spiritual itinerary of Saint Augustine)
14 (207-220) Sylwester Jaśkiewicz More
12.

Rodzina „sanktuarium” życia w obliczu współczesnych zagrożeń w świetle Evangelium Vitae Jana Pawła II


(The family as a “sanctuary” of life in the face of contemporary threats in the light of John Paul II’s Evangelium Vitae)
19 (221-239) Maksym Adam Kopiec More
13.

Ewangelizujący Kościół w drodze – nowe formy misji ludowych w Polsce


(Evangelizing Church on the road – new forms of popular missions in Poland)
15 (241-255) Andrzej Makowski More
14.

L’impegno di papa Francesco per una fratellanza universale. Le novità del Documento di Abu Dhabi (4 febbraio 2019)


(Pope Francis’ commitment to universal brotherhood. What’s new in the Abu Dhabi Document (February 4, 2019))
18 (257-274) Alberto Piola More
15.

Religia chrześcijańska a nowa kultura. Trudności w dialogu


(Christian religion and new culture. Difficulties in dialogue)
17 (275-291) Jan Kazimierz Przybyłowski More
16.

Chrystologiczne aspekty w teologii św. Hieronima ze Strydonu


(Christology in the writings of Saint Jerome)
22 (293-314) Edward Sienkiewicz More
17.

Oblicza duchowości św. Andrzeja Boboli i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi w kontekście encykliki Piusa XII Invicti Athletae Christi


(Faces of the spirituality of St. Andrzej Bobola and its messages for modern people in the context of the encyclical Pius XII Invicti Athletae Christi)
13 (315-327) Henryk Wejman More
18.

Dowody na istnienie Boga w ujęciu ks. Franciszka Sawickiego


(Evidence for the existence of God – Father Franciszek Sawicki)
17 (331-347) i Jarosław Babiński More
19.

Ontologia ed epistemologia nell’itinerario scientifico e spirituale di Padre Pavel. A. Florenskij


(Ontology and epistemology in the scientific and spiritual itinerary of Father Pavel A. Florenskij)
10 (349-358) Diana Del Mastro More
20.

Paidagogos (παιδαγωγός) i ars educandi (αρς εδυκανδι) w kontekście epigenetyki


(Paidagogos (παιδαγωγός) and ars educandi (αρς εδυκανδι) in the context of epigenetics)
12 (359-370) Wiesław Dyk More
21.

Troska o katechezę pierwszego metropolity szczecińsko-kamieńskiego abp. Mariana Przykuckiego


(The commitment to Catechesis by the first Metropolitan Archbishop of Szczecin-Kamien (Kamień) Archdiocese Marian Przykucki)
17 (373-389) Katarzyna Lemek More
22.

Transhumanistyczne wyzwania przyszłości. Wychowanie i edukacja


(Transhumanistic challenges of the future. Upbringing and education)
14 (391-404) Krzysztof Łuszczek More
23.

Kryzys wychowania w wartościach i jego konsekwencje – analiza zjawiska na przełomie XX i XXI wieku


(The crisis of upbringing in values and its consequences – analysis of the phenomenon at the turn of the 20th and 21st centuries)
16 (405-420) Iwona Rawicka More
24.

Rekolekcje szkolne jako miejsce przeciwdziałania hejtowi internetowemu wśród młodzieży


(School retreats as a measure counteracting online hate among youth)
16 (421-436) Anna Zellma, Edward Wiszowaty More
25.

Manuskrypt ks. Andrzeja Józefa Delerdta jako źródło do początków kultu Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu


(Manuscript of Fr. Andrzej Józef Delerdt as a source for the beginning of the cult of Our Lady of Sorrows in Skrzatusz)
19 (439-457) Tadeusz Ceynowa More
26.

Kielich i patena Konrada Mazowieckiego z XIII wieku – kopia dla Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej


(Chalice and paten of Konrad Mazowiecki from the 13th century – a copy for the Szczecin-Kamien (Kamień) Archdiocese)
13 (459-471) Andrzej Krzystek More
27.

Oskar Arnulfo Romero, święty trudnego czasu


(Oscar Arnulfo Romero, Saint of difficult times)
14 (473-486) Witold Lesner More
28.

Przyczynek do badań jezuickiego martyrologium


(A contribution to the research of the Jesuit martyrdom)
14 (487-500) Jarosław Nowaszczuk More
29.

Wpływ wyboru papieża Jana Pawła II na stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Metody i przykłady


(Impact of the election of Pope John Paul II on the attitude of state authorities to the Catholic Church in Western Pomerania. Methods and examples)
23 (501-523) Dariusz Śmierzchalski-Wachocz More
30.

Przygotowanie bliższe do małżeństwa w świetle dokumentów różnych szczebli obowiązujących w wybranych diecezjach polskich


(Proximate preparation to marriage in the light of documents applicable at various levels in selected Polish dioceses)
17 (527-543) Kazimierz Dullak More
31.

Geneza i historia urzędu dziekana


(Genesis and history of the dean’s office)
16 (545-560) Piotr Łowicki More
32.

Utrata urzędu kościelnego


(The loss of the church office)
9 (561-569) Krzysztof Oskar Pokorski More
33.

Kwestia unieważniania prawomocnych orzeczeń sądowych wydawanych wobec księży w Polsce w latach 1944–1989


(The issue of invalidation of unappealable judgments delivered against priests in Poland between 1944 and 1989)
19 (571-589) Piotr Sobański More
34.

Paweł Beyga, Tradycja anglikańska w mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów, Opole 2018, ss. 203


(Paweł Beyga, Anglican Tradition at a Missal Ordinariate of former Anglicans, Opole 2018, pp. 203)
4 (593-596) Janusz Bujak More
35.

Sprawozdanie z konferencji „Edukacja, wychowanie, duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań”, Koszalin, 23 listopada 2019 roku


(Report on the conference “Education, upbringing and youth ministry in the face of contemporary challenges”, Koszalin, 23 November 2019)
4 (597-600) Remigiusz Szauer More