Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 26 2019
Opracowanie Księdza Profesora Rektora Mariana Rechowicza na temat diakonatu stałego z 1961 roku
(The Study about the Permanent Diaconate since 1961 by Rev. Professor Rector Marian Rechowicz)

Authors: Michał Białkowski
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Keywords: Second Vatican Council Catholic Church in Poland Priest Professor Marian Rechowicz (1910–1983) study on the renewal of the permanent diaconate in Poland diaconata
Year of publication:2019
Page range:23 (35-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The restoration of a permanent diaconate in the Catholic Church was one of the issues extensively discussed during the preparations for Vatican II. In 1961, Rev. Prof. Marian Rechowicz (1910–1983), at that time the rector of the Catholic University of Lublin, prepared a study on this subject. The document Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce (The Institution of Diaconate in Terms of the Situation and Needs of the Church in Poland) was published in German one year later. It has been unknown to a wider audience so far; therefore, it is worth recalling the most important theses. The author notices many problems that would appear, if this kind of ministry were established in the Church in Poland. He indicates a lack of tradition of the permanent diaconate in Poland, a high rate of priestly vocations, and the problems of the costs related to a deacon and his family support, taking into account the limited financial capabilities of a parish. However, he recommends implementation of a ministry of deaconesses – nuns, whose tasks would include: teaching of religion, charity activities, distribution of Holy Communion to ill parishioners, and leading of non-liturgical services. Thus, the recommendation of Rev. Prof. Marian Rechowicz significantly differs from the doctrinal solutions approved by Vatican II.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie. SPP, Protokoły KEP, II 4/198. Marian Rechowicz, Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, k. 53–68.
2.Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie. SPP, T: Sobór Powszechny Watykański II (17 VI 1959 – 30 VI 1962), Trzecia sesja plenarna Centralnej Komisji Przygotowawczej II Soboru Watykańskiego, Sprawozdanie o. Bernarda Przybylskiego OP.
3.Białecki, Konrad. Kościół narodowy w Polsce w latach 1944–1965. Poznań, 2003.
4.Białkowski, Michał. „Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1972–1978. Zarys wybranych problemów”. Nasza Przeszłość 129 (2018): 387–446.
5.Białkowski, Michał. „Początki odnowy posoborowej w Kościele katolickim w Polsce (do 1972 roku). Zarys wybranych problemów”. Nasza Przeszłość 128 (2017): 229–272.
6.Białkowski, Michał. Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 2019.
7.Białkowski, Michał. Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice. Toruń, 2016.
8.Bujak, Janusz. Sobór Watykański II i jego reformy w świetle hermeneutyki ciągłości Benedykta XVI. Studia i Rozprawy t. 33. Szczecin, 2013.
9.Carbone, Vincenzo. Il „Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici, red. Agostino Marchetto. Vatican: Città del Vaticano, 2015.
10.Garrone, Gabriel-Marie. Orientacje Soboru. Tłum. Józef Sadzik, Władysław Tokarek. Paris, 1969.
11.Juchniewicz, Paweł. Siostra naszego Boga. Niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej. Kraków, 2017.
12.Kubik, Kazimierz. Hanna Chrzanowska. Błogosławiona pielęgniarka. Kraków, 2018.
13.Mandziuk, Józef. „Rechowicz Marian Józef (1910–1983)”. W: Słownik polskich teologów katolickich 1981–1993, red. Józef Mandziuk. T. 8: A–Z, 482–488. Warszawa, 1995.
14.Mandziuk, Józef. „Z dziejów archidiecezji lwowskiej”. Saeculum Christianum 2, 2 (1995): 35–59.
15.Marczewski, Marek. „Diakonat stały w starożytności chrześcijańskiej i po Soborze Watykańskim II”. Diakon 7–8 (2010–2011): 31–44.
16.Marczewski, Marek. „Diakonat stały we współczesnym Kościele rzymskokatolickim”. Collectanea Theologica 67, 4 (1997): 51–77.
17.Marczewski, Marek. „Dopiero Sobór Watykański II uczynił zadość prośbom i życzeniom, by przywrócić diakonat stały”. W: Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II. T. 2. Cz. 2, red. Michał Białkowski, 689–713. Toruń, 2015.
18.Marczewski, Marek. „Karl Rahner o diakonacie stałym”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 46, 6 (1999): 351–365.
19.Marczewski, Marek. „Zanim wprowadzono stały diakonat w Polsce”. Diakon 11 (2014): 7–33.
20.Nitecki, Piotr. Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny. Warszawa, 1992.
21.O’Malley, John W. SJ. Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego. Przekł. Andrzej Wojtasik. Kraków, 2012.
22.Rechowicz, Marian. „Das Problem des Diakonats im Hinblick auf die Situation und den Bedarf der Kirche in Polen”. W: Diakonia in Christo. Über die Erneuerung des Dikonats, red. Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, 435–447. Freiburg im Breisgau, 1962.
23.Rozynkowski, Waldemar. „Diakonat stały w diecezji toruńskiej – o początkach diakonatu stałego w Polsce”. W: Jubileusz Diecezji Toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość, red. Waldemar Rozynkowski, Paweł Borowski, 117–128. Toruń, 2017.
24.Rozynkowski, Waldemar. „O doświadczeniach i wyzwaniach w posłudze diakona stałego w Polsce”. Diakon 12–13 (2015–2016): 51–54.
25.Rozynkowski, Waldemar. „Uzdolnieni do diakonii”. Civitas Christiana 11 (2017): 17–19.
26.Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, ojciec Soboru Watykańskiego II 1962–1965. Wybór dokumentów, oprac. Stanisław Wilk, Anna Wójcik. Lublin, 2013.
27.Storia del concilio Vaticano II, diretta da G. Alberigo. Vol. 1. Il cattolicesimo verso una nuova stagione. L’ annuncio e la preparazione gennaio 1959 – settembre 1962, edizione italiana a cura di A. Melloni. Bologna, 1995.
28.Weiss, Anzelm. „Rechowicz Marian bp”. W: Encyklopedia katolicka. T. 16, kol. 1268–1269. Lublin, 2012.
29.Wiltgen, Ralph M. Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II. Przekł. Aleksandra Słowik. Poznań, 2001.
30.Zahajkiewicz, Marek T. „Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910–1983). Życie i działalność”. Nasza Przeszłość 62 (1984): 211–235.