Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 26 2019

Year of publication:2019
# Title Page range Authors Actions
1.

„Nie pozwolisz żyć czarownicy” (Wj 22,17). W poszukiwaniu właściwego zrozumienia jednego ze starotestamentalnych praw


(“You will not allow a sorceress to live” (Ex 22,17). In the Search of a Proper Understanding of One of the Old Testament Rights)
22 (11-32) Janusz Lemański More
2.

Opracowanie Księdza Profesora Rektora Mariana Rechowicza na temat diakonatu stałego z 1961 roku


(The Study about the Permanent Diaconate since 1961 by Rev. Professor Rector Marian Rechowicz)
23 (35-57) Michał Białkowski More
3.

II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jako znak czasu i narzędzie nowej ewangelizacji


(The Second Synod of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese as a Sign of Time and a Tool of the New Evangelization)
19 (59-77) Łukasz Gąsiorowski More
4.

L’architettura sacra come il passaggio dal praxis alla theoria dell’architetto secondo la tradizione orientale


(Saint Architecture as Transmission from Architect’s Praxis to Theory according to Oriental Tradition)
14 (79-92) Radosław Kimsza More
5.

Objawienia prywatne – charyzmat i factum Ecclesiae


(Private revelations – Charisma and factum Ecclesiae)
11 (93-103) Janusz Królikowski More
6.

Relektura Humanae vitae w świetle niektórych faktorów moralności objawionej


(Re-reading of Humanae vitae in the Light of Some Factors of Revealed Morality)
27 (105-131) Bogusław Mielec More
7.

Trudności eklezjalnej recepcji objawień prywatnych


(Difficulties of the Ecclesiastical Reception of the so-called Private Apparitions)
32 (133-164) Jan Perszon More
8.

Postawy „być” i „mieć” a postrzeganie małżeństwa i rodziny przez narzeczonych


(Attitudes ‘to be’ and ‘to have’ and the Fiancées’ Perception of Marriage and Family)
19 (165-183) Borys Jacek Soiński, Barbara Turzyńska-Sarnowska More
9.

Moralność małżeńsko-rodzinna w ujęciu uczniów szkół średnich i uczelni wyższych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Studium socjologiczno-pastoralne


(Marital-Family Morality in terms of High School and University Students in the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese. Sociological and Pastoral Study)
18 (185-202) Remigiusz Szauer More
10.

Poszukiwanie „objawień antropologicznych” w chrystologii. Wskazówki metodologiczne


(Looking for “anthropological revelations” in Christology. Methodological quidelines)
13 (203-215) Sławomir Zatwardnicki More
11.

Myśl i postawa Edyty Stein inspiracją do budowania edukacyjnej kultury dialogu


(Edith Stein’s Thought and Stance as the Inspiration for the Educational Dialogue Culture)
12 (219-230) Kazimiera J. Wawrzynów More
12.

Царские репрессии относительно грекокатолической Церкви на юго-восточной Речи Посполитой в конце XVIII века


(Tsarist repression against the Greek Catholic Church on the south-eastern frontiers of the Polish-Lithuanian Commonwealth at the end of the 18th century)
16 (233-248) Viktoria Bilyk More
13.

Materiały Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie dotyczące kościelnych dziejów Piły


(Materials of the Archive of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese in Koszalin concerning the history of the church of Pila (Piła))
18 (249-266) Tadeusz Ceynowa More
14.

Dzieje Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w granicach dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej


(The History of the Congregation of the Sisters of Merciful Jesus within the Boundaries of the Present Metropolitan Archdiocese of Szczecin and Kamien (Kamień))
21 (267-287) Grzegorz Wejman More
15.

Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego


(Theory of Civilization according to Feliks Koneczny)
15 (289-303) Jarosław Zieliński More
16.

Polityka medialna Unii Europejskiej wobec problemu ochrony prywatności w nowych mediach


(Media Policy of the European Union with Respect to Privacy Issue in New Media)
20 (307-326) Krzysztof Łuszczek More
17.

Kwestie majątkowe w przypadku parafii zakonnej powierzonej na podstawie kan. 520


(Property Matters in the case of the Religious Parish Entrusted by Can. 520)
20 (327-346) Michał Poczmański More
18.

Religijne czy świeckie (polityczne) pochodzenie prawa w Mezopotamii (?)


(Religious or Secular (Political) Origin of the Law in Mesopotamia (?))
17 (347-363) Edward Sienkiewicz More
19.

Ks. Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27–16,20. Część I: Mk 8,27–13,37, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018, ISBN 978-83-65198-50-1


(Fr. Roman Bartnicki, Jesus on the Way to Death and Resurrection. Comment on the Gospel of Mark 8.27–16.20. Part I: Mk 8,27–13.37, Warsaw: Pope John Paul II Institute, 2018, ISBN 978-83-65198-50-1)
5 (367-371) Janusz Lemański More
20.

Marcin Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu, Kraków: Uniwersytet Jana Pawła II – Wydawnictwo Naukowe, 2018, ISBN 978-83-7438-651-7


(Marcin Majewski, The Pentateuch Re-reading. Message of the Priesthood Author (P) and his Influence on the Creation of the Pentateuch, Cracow: John Paul II University – Scientific Publishers, 2018, ISBN 978-83-7438-651-7)
7 (373-379) Janusz Lemański More
21.

Sympozjum naukowe, 17 listopada 2018 r., aula WSD Koszalin, organizator: ks. Janusz Bujak, Wydział Teologiczny US, tytuł: Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w świetle objawień prywatnych


(Scientific Symposium, November 17, 2018, Koszalin Seminary auditorium, organizer: Fr. Janusz Bujak, Theological Department of Szczecin University, title: Dogma of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in the Light of Private Revelations)
5 (381-385) Janusz Bujak More
22.

Sympozjum naukowe Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorza w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, Słupsk, 15 stycznia 2019 r.


(Scientific Symposium The Patrons of the Most Clear Republic and Pomerania in the 100th Anniversary of Independence, Slupsk (Słupsk), January 15, 2019)
4 (387-390) Krystyna Krawiec-Złotkowska More