Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 26 2019
Poszukiwanie „objawień antropologicznych” w chrystologii. Wskazówki metodologiczne
(Looking for “anthropological revelations” in Christology. Methodological quidelines)

Authors: Sławomir Zatwardnicki ORCID
Papieski Wydział Teologicznym we Wrocławiu
Keywords: Incarnation Incarnated Word Christ anthropology Christology soteriology for our salvation deification humanization Council of Chalcedon Council of Constantinople ontology prayer dialogue between the Son and the Father quod non est assumptum non est sanatum
Year of publication:2019
Page range:13 (203-215)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The author of the article puts forward methodological guidelines important in the process of deriving anthropological truth from Christology. A Christological doctrine along with its modern reinterpretation is presented in the text. It is a hermeneutical key to conduct a research on the earthly history of the Incarnated described in the Gospels. The fact of the primacy of Christology over anthropology is highlighted, as well as the significance of the statement that the Word became man ‘for us and for our salvation’. In Christ we receive not direct, but indirect manifestation of a human. One should regard both the Son who became man and the Redeemer who, being exactly a man himself, redeems sinners. Therefore, the Incarnated Word as well as a man should be regarded in a dynamic way, taking into account the time dimension. The patristic axiom Quod non est assumptum non est sanatum (‘what is not assumed is not saved’) can be also referred to particular stages of human life redeemed by Christ.
Download file

Article file

Bibliography

1.„Antropologia”. W: Herbert Vorgrimler, Nowy leksykon teologiczny. Tłum. i oprac. Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek, konsult. nauk. Jacek Salij, 12–13. Warszawa, 2005.
2.Benedykt XVI. Jezus z Nazaretu. Cz. 1. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia. Tłum. Wiesław Szymona. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.
3.Benedykt XVI. Patrzeć na przebitego. Szkice o chrystologii duchowej. Tłum. Jarosław Merecki. Kraków 2008.
4.Biblia pierwszego Kościoła. Przełożył oraz przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB. Prymasowska Seria Biblijna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2017.
5.Bonagura, David G. „Joseph Ratzinger/Benedict XVI’s Christology of Jesus’ prayer and two contemporary theological questions”. Nova et vetera 1 (2014): 287–306.
6.Cantalamessa, Raniero. Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat „Veni Creator”. Tłum. Marek Przeczewski. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2009.
7.Grzegorz z Nazjanzu. Epistola CI. PG 37, 181–184.
8.Jan Paweł II. Encyklika „Fides et ratio” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem. Poznań: Pallottinum, 1998.
9.Jan Paweł II. Encyklika „Redemptor hominis” Ojca Świętego Jana Pawła II, w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Poznań: Pallottinum, 1979.
10.Kreeft, Peter. The Philosophy of Jesus. Indiana: South Band, 2007.
11.Liszka, Piotr. Dusza ludzka. Substancja duchowa człowieka. Wrocław: TUM, 2017.
12.Lubac de, Henri. Słowo Boga w historii człowieka. Objawienie Boże. Tłum. B. Czarnowska. Żywa wiara 7. Kraków, 1997.
13.Międzynarodowa Komisja Teologiczna. „Teologia, chrystologia, antropologia” (1981). Tłum. J. Bielecki. W: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. Janusz Królikowski, 133–150. Kraków: SCJ Wydawnictwo Księży Sercanów, 2000.
14.Międzynarodowa Komisja Teologiczna. „Wybrane zagadnienia z chrystologii” (1979). Tłum. J. Bielecki. W: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, red. Janusz Królikowski, 111–132. Kraków: SCJ Wydawnictwo Księży Sercanów, 2000.
15.Müller, Gerhard Ludwig. Dogmatyka katolicka. Tłum. Wiesław Szymona. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2015.
16.O’Collins, Gerald. Revelation. Towards a Christian Interpretation of God’s Self-revelation in Jesus Christ. Oxford: Oxford University Press, 2016.
17.Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. T. 1–161, red. Jacques Paul Migne. Paris: 1857–1866.
18.Ratzinger, Joseph. Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym. Tłum. Juliusz Zychowicz. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1995.
19.Ratzinger, Joseph. Chrystus i Jego Kościół. Tłum. Wiesław Szymona. Kraków: eSPe, 2005.
20.Ratzinger, Joseph. Tajemnica Jezusa Chrystusa. Tłum. Jolanta Płoska. Kielce: Jedność, 2005.
21.Riches, Aaron. „After Chalcedon: the Oneness of Christ and the Dyothelite Mediation of his Theandric Unity”. Modern Theology 24, 2 (2008): 199–224.
22.Riches, Aaron. Ecce homo. On the Divine Unity of Christ. Michigan: Grand Rapids, 2016.
23.Rowland, Tracy. „The Humanism of the Incarnation. Catholic, Barthian, and Dutch Reformed”. Nova et Vetera (English Edition) 1 (2015): 125–153.
24.Sobór Chalcedoński. „Definicja wiary”. W: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski. Tom I. Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325–787), układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras. Źródła Myśli Teologicznej 24. Kraków, 2007.
25.Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym «Dei verbum»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, 350–363. Poznań: Pallottinum, 2002.
26.Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst pol¬ski, 526–606. Poznań: Pallottinum, 2002.
27.Strzelczyk, Grzegorz. „Niebezpieczne związki? O współzależności chrystologii i antropologii”. W: Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego, red. G. Kucza, G. Wita, 117–127. Katowice, 2008.
28.Strzelczyk, Grzegorz. „Relacja antropologia – teologia. Dopowiedzenie metodologiczne”. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2 (2011): 425–434.
29.Weinandy, Thomas Gerard. „Reason, Faith and Obedience”. Logos 4 (2010): 133–155.
30.Weinandy, Thomas Gerard. Jesus the Christ. Bmw, 2017.