Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 26 2019
Kwestie majątkowe w przypadku parafii zakonnej powierzonej na podstawie kan. 520
(Property Matters in the case of the Religious Parish Entrusted by Can. 520)

Authors: Michał Poczmański
Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – doktorant
Keywords: can. 520 entrusting parish contract for entrusting the parish
Year of publication:2019
Page range:20 (327-346)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents issues relating to the contract for entrusting a parish to a religious institute based on can. 520. The starting point is the general characteristics (also in historical terms) of the relationship between convents and the diocese. The author considers in detail the theoretical aspect of can. 520 and then the practical aspect of the above-mentioned agreement. These issues are analysed first of all in the context of the ownership of properties belonging to the religious house and/or the diocese. Analysing these relationships, the author pays special attention to the personal matters, namely, who appears in the broad spectrum of the issue of the parish entrustment agreement, and their meaning and role within it. The author also mentions requirements recommended by canon law and important provisions of the parish entrustment agreement. At the same time, the author offers some examples, which, for practical reasons, should be consistent in the contract. The article presents a summary of the most important elements relating to the parish’s contract for a religious institute, and highlights problematic issues, suggesting proposals for solutions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alarcón, Mariano Lopez. „Komentarz do kan. 1281”. W: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. Piotr Majer, 953–955. Kraków: Wolters Kluwer, 2011.
2.Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, Władysław Stawinoga. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 2. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża, 1958.
3.Berman, Harold Jospeh. Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej. Warszawa: PWN, 1995.
4.Calvo, Joaquin. „Komentarz do kan. 520”. W: Code of canon law annotated, red. Ernest Caparros, Hélène Aube, 447. Montereal: Wilson & Lafleur, 2004.
5.Codex Iuris Canonici, auctoritate Joannis Pauli PP. Il promulgatus, Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Poznań, 1984.
6.Czachórski, Witold. Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
7.Domaszk, Arkadiusz. „Warunki przyjęcia do instytutu zakonnego”. Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny 59, 4 (2016): 49–82.
8.Domaszk, Arkadiusz. Dobra doczesne Kościoła. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.
9.Dubiel, Stanisław. Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2007.
10.Dyduch, Jan. „Duszpasterski i kanoniczny wymiar wizytacji parafii”. Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny 44, 1–2 (2001): 21–30.
11.Gałkowski, Tomasz. „Zależności ekonomiczne pomiędzy Kościołem partykularnym a instytutami życia konsekrowanego”. Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny 44, 3–4 (2001): 9–93.
12.Gambari, Elio. Życie zakonne po Soborze Watykańskim II. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 1998.
13.Grabowski, Ignacy. Prawo kanoniczne według nowego kodeksu. Lwów: Towarzystwo Biblioteka Religijna, 1927.
14.„Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi” z 25.08.2015 r. Akta Konferencji Episkopatu Polski 27 (2015): pkt. 5.8.
15.Jan Paweł II. „Posynodalna adhortacja apostolska «Vita consecrata»” z 25.03.1996 r. Wrocław: Wydawnictwo TUM, 1996.
16.Kaleta, Paweł. „Zakres kompetencji proboszcza do reprezentowania parafii w stosunkach majątkowych w świetle KPK/1983”. Roczniki Nauk Prawnych 22, 4 (2012): 185–202.
17.Kaleta, Paweł. Zadania zarządcy majątku kościelnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskich synodach diecezjalnych. Lublin: Polihymnia, 2012.
18.Kałowski, Julian. „Biskup diecezjalny a autonomia instytutów życia konsekrowanego”. W: Biskup pasterz diecezji. Materiały z sympozjum „Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych, zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 26.03.2003 roku z okazji 20-lecia promulgowania Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. Piotr Majer, 52–83. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna, 2003.
19.Kałowski, Julian. Życie braterskie we wspólnocie. Studium prawno-historyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, 1999.
20.Kantor, Robert. „Proboszcz administratorem dóbr materialnych parafii, zarządcą cmentarzy oraz opiekunem kancelarii”. W: Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego, red. Robert Kanto, 90–134. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2012.
21.Kiełbasiewicz, Innocenty. „Życie zakonne w dokumentach Kościoła”. Dostęp 22.02.2018. http://www.francesco.katowice.opoka.org.pl/vitarel1.
22.Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. „Życie braterskie we wspólnocie «Congregavit nos in unum Christi amor»”. L’Osservatore Romano, wyd. polskie 5 (1994): 35–62.
23.Krukowski, Józef. „Komentarz do kan. 520”. W: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II, red. Józef Krukowski, 234. Poznań: Pallottinum, 2011.
24.Majer, Piotr. „Konsekwencje prawne zatwierdzenia instytutu zakonnego na prawie papieskim”. W: „Servabo legem Tuam in toto corde meo”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicz¬nego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, red. Arkadiusz Zakrętas, 339–351. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2013.
25.Paweł VI. „Motu proprio «Ecclesiae sanctae» z dnia 6.08.1966”. Acta Apostolicae Sedis 11 (1966): 757–787.
26.Paweł VI. „Przemówienie z 23.05.1964”. Acta Apostolacie Sedis 56 (1964): 571.
27.Pérez Rincón, Tomás. „Komentarz do kan. 586”. W: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komen¬tarz, red. Piotr Majer, 487. Kraków: Wolters Kluwer, 2011.
28.Pérez Rincón, Tomás. „La justa autonomía de los institutos religiosos y su proyección sobre los monasterios de monjas”. Ius Canonicum 47 (2007): 13–50.
29.Pius XII. „Przemówienie z 8.12.1950”. Acta Apostolacie Sedis 43 (1951): 28.
30.Podlecki, Zbigniew. „Niektóre aspekty relacji prawnych między klasztorem a parafią przy klasztornym kościele parafialnym”. Roczniki Nauk Prawnych 9, 2 (1999): 61–71.
31.Primetshofer, Bruno. „Relacje prawne między klasztorem a parafią przy klasztornym kościele parafialnym”. W: Służba i praca. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego, red. Bronisław Zubert, Elżbieta Szczot, 73–101. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, 1996.
32.Renken, John Anthony. „Parishes Pastors and Parochial Vicars”. W: New Commentary on the Code of Canon Law, red. John Beal, James Coriden, Thomas Green, 673–725. New York–Mahwah, 2000.
33.Sitarz, Mirosław. Słownik prawa kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2004.
34.Skonieczny, Piotr. „Kim jest proboszcz zakonny? O relacji między przełożonym zakonnym, a proboszczem w parafii powierzonej instytutowi zakonnemu”. Annales Canonici 10 (2014): 57–78.
35.Skonieczny, Piotr. „Stosunki majątkowe między parafią zakonną a domem zakonnym”. Analecta Cracoviensia 45 (2013): 335–351.
36.Skonieczny, Piotr. „Umowa powierzenia parafii instytutowi zakonnemu: uwagi ogólne”. Poznańskie Studia Teologiczne 28 (2014): 269–304.
37.Skorupa, Ambroży. Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim. Kraków: Salwator, 2002.
38.Sobański, Remigiusz. „Powierzenie parafii zakonnikom wg motu proprio «Ecclesiae sanctae»”. Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny 11, 1–2 (1968): 61–80.
39.Sobór Watykański II. „Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele «Christus Dominus»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, 236–258. Poznań: Pallottinum, 1986.
40.Sobór Watykański II. „Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego «Perfectae caritatis»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, 264–275. Poznań: Pallottinum, 2002.
41.Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium»”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, 104–166. Poznań: Pallottinum, 1986.
42.Sztafrowski, Edward. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 4. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1985.
43.Święta Kongregacja Instytutów Religijnych i Świętych oraz Kongregacja dla Biskupów. Dyrektywy dotyczące wzajemnych stosunków między Biskupami i zakonnikami „Mutuae relationes”. Dostęp 22.02.2018. www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_14051978_mutuae-relationes_en.html.
44.Wenz, Wiesław. „Kanoniczność wzajemnych relacji między biskupami diecezjalnymi i wspólnotami osób konsekrowanych”. Annales Canonici 2 (2006): 81–112.
45.Wroceński, Józef. „Prawo Kościoła do posiadania i zarządzania majątkiem”. W: „Ars boni et aequi”. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. Józef Wroceński, Helena Pietrzak, 569–587. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010.
46.„Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2004 r., IV CK 108/03”, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (OSNC) 4 (2005): poz. 65.