Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 26 2019
Polityka medialna Unii Europejskiej wobec problemu ochrony prywatności w nowych mediach
(Media Policy of the European Union with Respect to Privacy Issue in New Media)

Authors: Krzysztof Łuszczek
Instytut Pedagogiki Uniwersytet Szczeciński
Keywords: Internet social media privacy European Union
Year of publication:2019
Page range:20 (307-326)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Man has always tried to separate the public sphere from the private one. It was practised in the ancient times. It was also a determinant of the civilisation progress. The modern approach to the issue of privacy dates back to the late nineteenth century, when S. Warren and L. Brandeis attempted to isolate it in the form of a stand-alone law. The approach to privacy has been entirely changed under the influence of the second wave of the Internet and the growth of social media. For the Internet corporations privacy are not the social norm any longer. People feel threatened. Hence, the actions have been taken by the European Union to protect privacy in the digital world. At the level of individual states they have a number of specific characteristics (e.g. in Germany). However, at the EU level it is primarily all about measures which are to harmonise the laws which exert effective pressure on the large Internet corporations. The majority of the adopted solutions guarantee a far higher level of protection privacy in the digital world than it is in the United States, for example.
Download file

Article file

Bibliography

1.„1661 wniosków z Polski do Google o usunięcie danych z wyników wyszukiwania”. Rzeczpospolita 4.07.2015. Dostęp 25.07.2014. http://www.rp.pl/artykul/1123284-1661-wnioskow-z-Polski-do-Google-o-usuniecie-danych-z-wynikow-wyszukiwania.html.
2.Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Rada Europy – Europejski Trybunał Praw Człowieka. Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014.
3.Altman Irvin, „Privacy Regulation: Culturally Universal or Culturally Specific?”. Journal of Social Issues 3 (1977): 66–84. Dostęp 26.02.2017. http://courses.cs.vt.edu/cs6204/Privacy-Security/Papers/Privacy/Privacy-Regulation.pdf.
4.Barocas, Solon, Helen Nissenbaum. „Big Data’s End Run around Anonymity and Consent”. W: Privacy, Big Data and the Public Good. Frameworks for Engagement, red. Julia Lane, Victoria Stodden, Stefan Bender, Helen Nissenbaum, 44–75. New York: Cambridge University Press, 2014.
5.Biernatowski, Piotr. „Orzeczenie: Niekonstytucyjność retencji danych – wyrok czeskiego Trybunału Konstytucyjnego”. Dostęp 24.04.2015. http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?orzeczenie=f66b7dcd21696a4242e1ff93608c405741802c92-b0.
6.Broache, Anne. „Google attacked over privacy policy visibility”. Dostęp 27.04.2015. http://www.cnet.com/news/google-attacked-over-privacy-policy-visibility.
7.Brzozowska, Monika. Ochrona danych osobowych w sieci. Wrocław: Wydawnictwo Prescom, 2012.
8.Caspar, Johannes. „Sammlung der Daten von Nicht-Nutzern durch Facebook unzulässig”. Dostęp 28.02.2017. https://www.datenschutz-hamburg.de/uploads/media/pressemeldung-2010-04-08__Facebook_Maengel_.pdf.
9.„Czy można podsłuchiwać rozmowy ze Skype? «Bez komentarza!»”. Dostęp 24.07.2012. http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Czy-mozna-podsluchiwac-rozmowy-na-Skype-Bez komentarza,wid,14785021,wiadomosc.html?ticaid=114e48.
10.Dijk van, Jan. Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
11.Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektro¬nicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej). Dz.U. L 201 z 31.7.2002.
12.Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadcze¬niem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE (dyrektywa o zatrzymywaniu danych). Dz.U. L 105 z 13.05.2006.
13.Dyrektywa o ochronie danych. Dz.U. L 281 z 23.11.1995.
14.„Facebook największym zagrożeniem dla prywatności w Internecie”. Dostęp 14.01.2014. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-najwiekszym-zagrozeniem-dla-prywatnosci-w-internecie.
15.„Facebook płacił użytkownikom 20 dol. miesięcznie za możliwość ich śledzenia. Apple cofa certyfikaty”. Dostęp 31.01.2019. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-placil-uzytkownikom-20-dol-miesiecznie-za-mozliwosc-ich-sledzenia-dlaczego.
16.Farivar, Cyrus. „Facebook violates German law, Hamburg data protection official says”. Dostęp 20.04.2015. http://www.dw.de/facebook-violates-german-law-hamburg-data-pro_tection-official-says/a-15290120.
17.„Francja nakłada na Google 50 mln euro kary za łamanie przepisów RODO. Dostęp 22.01.2019. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/francja-naklada-na-google-50-mln-euro-kary-za-lamanie-przepisow-rodo-dlaczego.
18.„Francja wzywa Twittera, Facebooka i Google do blokowania kont terrorystów”. Dostęp 29.01.2015. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/francja-wzywa-twittera-facebooka-i-google-do-blokowania-kont-terrorystow.
19.„Google musi odnieść się do zarzutów Komisji Europejskiej”. Dostęp 20.12.2012. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-musi-odniesc-sie-do-zarzutow-komisji-europejskiej.
20.„Google udostępnia formularz «bycia zapomnianym»”. Dostęp 2.06.2014. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-udostepnia-formularz-do-bycia-zapomnianym.
21.„Google: prawie ćwierć miliona Niemców nie chce Street View”. Dostęp 22.10.2010. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-prawie-cwierc-miliona-niemcow-nie-chce-street-view.
22.Gorman, Lyn, David McLean. Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
23.„Grupa studentów walczy z Facebookiem”. Dostęp 5.12.2012. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/grupa-studentow-walczy-z-facebookiem.
24.Gubernat, Barbara. „Europa przeciwko Facebookowi – przygotowania do decydującego starcia”. Dostęp 1.03.2017. http://panoptykon.org/wiadomosc/europa-przeciwko-facebookowi-przygotowania-do-decydujacego-starcia.
25.Jasionek, Katarzyna. „Google czyta naszą pocztę – przypomina Microsoft”. Komputer Świat 8.02.2013. Dostęp 19.04.2015. http://www.komputerswiat.pl/nowosci/programy/2013/06/google-czyta-nasza-poczte-przypomina-microsoft-wideo.aspx.
26.Johnson, Deborah G. „Computer Ethics”. W: Academy and the Internet, red. Helen Nissenbaum, Monroe E. Price, 143–167. New York, Washington, D.C./Baltimore, Bern, Frankfurt am Main, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 2004.
27.Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dz.U. C 83/394 z 30.03.2010.
28.Kołodziejczyk, Łukasz. Prywatność w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.
29.Kuczma, Kordian. „Jak nas oszukuje Google?”. Gazeta Finansowa 27.03.2015. Dostęp 29.04.2015. http://www.gf24.pl/22785/jak-nas-oszukuje-google.
30.K.U. przeciwko Finlandii, nr 2872/02 z 2 grudnia 2008 r. Dostęp 9.03.2017. http://www.prawaczlowieka.pl/precedens/aktualnosci/wyrok-w-sprawie-k-u-przeciwko-finlandii-ochrona-dobrego-imienia-przed-znieslawieniem-za-pomoca-in.html.
31.Nissenbaum, Helen. „A Contextual Approach to Privacy Online”. Daedalus, the Journal of the American Academy of Arts & Science 4 (2011): 32–48. Dostęp 4.03.2017. https://www.amacad.org/multimedia/pdfs/publications/daedalus/11_fall_nissenbaum.pdf.
32.Nocera, Joe. „Europe’s Google Problem”. The New York Times 28.04.2015. Dostęp 11.03.2017. http://www.nytimes.com/2015/04/28/opinion/joe-nocera-europes-google-problem.html?ref=topics&_r=0.
33.O’Brien, Kevin J. „Austrian Law Student Faces Down Facebook”. The New York Times 5.02.2012. Dostęp 20.07.2016. http://www.nytimes.com/2012/02/06/technology/06iht-raw¬data06.html?
34.Parent, William. „Privacy: A Brief Survey of the Conceptual Landscape”. Santa Clara High Technology Law Journal 1 (1995): 21–26.
35.Petronio, Sandra. „Communication Boundary Management: A Theoretical Model of Managing Disclosure of Private Information Between Marital Couples”. Communication Theory 4 (1991): 311–335.
36.Polke-Majewski, Karsten. „Ilse Aigner «Bei Facebook sehe ich viele Fragezeichen»”. Zeit 20.09.2011. Dostęp 1.03.2017. http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-09/aigner-face¬book-datenschutz.
37.Rada Europy. „Europejska Konwencja Praw Człowieka”. Dostęp 3.03.2017. http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf.
38.Rand, Ayn. The Fountainhead. Overland Park: International Collectors Library, 1968.
39.Roy, Jim. „Polis and Oikos in Classical Athens”. Greece and Rome 46 (1999): 1–18.
40.Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytu¬cje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Dz.U. L 8 z 12.1.2001.
41.„Sammelklage gegen Facebook eingebracht”. Dostęp 21.04.2015. http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20140801_OTS0060/sammelklage-gegen-facebook-eingebracht.
42.Schmidt, Florian. „Datenschützer Caspar kritisiert Gesichtserkennung bei Facebook”. Computer Bild 9.02.2013. Dostęp 28.02.2017. http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-Gesichtserkennung-Facebook-Datenschutz-Johannes-Caspar-Gesichtserkennung-6259152.html.
43.Thomson, Judith J. „The Right to Privacy”. Philosophy and Public Affairs 4 (1975): 295–314.
44.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. „Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 maja 2014 r.”. Dostęp 28.04.2015. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd796004328b0548beb8bedf2537dbb54d.e34KaxiLc3qM¬b40Rch0SaxuPchr0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&di¬r=&occ=first&part=1&cid=255813.
45.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. „Wyrok w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland i Seitlinger i in.”. Dostęp 24.04.2015. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054pl.pdf.
46.„UE ostrzega Facebooka. Internauta ma prawo zostać zapomnianym”. Dostęp 18.03.2011. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ue-ostrzega-facebooka-internauta-ma-prawo-zostac-zapomnianym.
47.Warren, Samuel, Louis D. Brandeis. „The Right to Privacy”. Harvard Law Review 5 (1890). Dostęp 16.04.2015. http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html.
48.Węglarczyk, Bartosz. „Europa wydaje wojnę Google”. Rzeczpospolita 14.04.2015. Dostęp 29.04.2015. http://www.rp.pl/artykul/1193709.html.
49.Westin, Alan. „Social and Political Dimensions of Privacy”. Journal of Social Issues 2 (2003): 431–453. Dostęp 24.02.2017. http://www.privacysummersymposium.com/reading/westin.pdf.
50.„Zuckerberg: Facebook powinien być dostępny dla dzieci poniżej 13. roku życia”. Dostęp 25.05.2011. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zuckerberg-facebook-powinien-byc-dostepny-dla-dzieci-ponizej-13-roku-zycia.
51.„Zuckerberg: prywatność już nie jest normą społeczną”. Dostęp 12.01.2010. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zuckerberg-prywatnosc-juz-nie-jest-norma-spoleczna.
52.Żuławiński, Michał. „Parlament Europejski chce podziału Google’a”. Dostęp 27.11.2014. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Parlament-Europejski-chce-podzialu-Google-a-7225439.html.