Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 26 2019
II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jako znak czasu i narzędzie nowej ewangelizacji
(The Second Synod of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese as a Sign of Time and a Tool of the New Evangelization)

Authors: Łukasz Gąsiorowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – doktorant
Keywords: signs of time synodality Polish signs of the times new evangelization II Polish Plenary Synod II Synod of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese presynodal meetings synodal retreat
Year of publication:2019
Page range:19 (59-77)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to show how the interpretation of the signs of the times may affect the development of the new evangelization tools. Firstly, the concept of time signs is presented. The next part of the study discusses the Polish signs of the times in the reflection of Polish bishops and theologians. Moreover, the phenomenon of the new evangelization is presented. The obstacles and difficulties, as well as positive phenomena in the work of the new evangelization in the Polish reality have been discussed in the article on the base of the documents of the II Polish Plenary Synod. Besides, the phenomenon of synodality in the context of the Church’s revival is presented. The article shows how the II Synod of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese responds to the pastoral needs of its addressees, pointing the synodal formation of lay faithful. The last part of the study presents how the created structure of the II Synod of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese becomes a tool for reading, resear¬ching and interpreting the signs of the times.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, Dariusz. „Rozpoznawanie znaków czasu w perspektywie wezwania Jezusa do ewangelizacji”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 61, 4 (2008): 279–296.
2.Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus, 2014.
3.Archiwum II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Kalendarium synodu.
4.Archiwum II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Regulamin II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
5.Archiwum II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Spotkania i rekolekcje presynodalne i synodalne.
6.Archiwum Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Archiwum Kancelarii Kurii. Synod diecezjalny B15. Edward Dajczak, Dekret zwołania II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
7.Archiwum Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Archiwum Wydziału Duszpasterskiego. II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Spotkania Presynodalne 2015–2016.
8.Augustyn z Hippony. Wyznania. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009.
9.Becciu, Angelo. „List Substytuta Sekretariatu Stanu Arcybiskupa Angelo Becciu w sprawie uroczystej inauguracji II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 3 (2017): 74–75.
10.Bielecki, Stanisław. „Znaki czasu i ich rozpoznawanie”. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna, red. Ryszard Kamiński, 223–227. Lublin: Wydawnictwo ATLA 2, 2000.
11.Bielecki, Stanisław. „Znaki czasu”. W: Leksykon Teologii Pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, 923–926. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2006.
12.Borucki, Janusz. „Znaczenie synodu diecezjalnego w życiu diecezji. Refleksje pastoralno-kanoniczne”. Homo Dei. Przegląd teologiczno-duszpasterski 275, 2 (2005): 63–75.
13.Dajczak, Edward. „Dekret Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego o ustanowieniu komisji ds. młodych II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej” 23 grudnia 2017 r. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 4 (2017): 78.
14.Dajczak, Edward. „Dekret Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego o ustanowieniu Komisji do spraw małżeństw i rodzin II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej” 8 listopada 2018 r. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 4 (2018): 70–71.
15.Dajczak, Edward. Dekret zwołania II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Archiwum Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Archiwum Kancelarii Kurii. Synod Diecezjalny B15.
16.Dajczak, Edward. „Więcej słuchania niż dyrektyw”. Gość Koszalińsko-Kołobrzeski 8 (2017), 23.02.2017. Dodatek do Gościa Niedzielnego. Wywiad przepr. Karolina Pawłowska. Dostęp 11.01.2018. https://koszalin.gosc.pl/doc/3710657.Wiecej-sluchania-niz-dyrektyw.
17.Dajczak, Edward. „Zarządzenie w sprawie celebrowania Mszy o Duchu Świętym podczas II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz powołania zespołów synodalnych” 1 marca 2017 r. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 1 (2017): 93–95.
18.Dajczak, Edward. „Zarządzenie w sprawie odmawiania «Modlitwy za diecezję» we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej” 21 września 2016 r. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 3 (2016): 84.
19.Dullak, Kazimierz. Ecclesia Semper Reformanda. Zjawisko Synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.
20.Fijałkowski, Marek. „Znaki czasu. Próba definicji w świetle polskich publikacji teologicznych po Soborze Watykańskim II”. Teologia Praktyczna 12 (2011): 195–204. Dostęp 20.01.2019. DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.12.
21.Franciszek. „«Synodalność» konstytutywnym wymiarem Kościoła. Przemówienie papieża Franciszka podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów z dnia 17 X 2015”. Dostęp 4.05.2017. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/synodalnosc_17102015.html.
22.Franciszek. „Synodalność konstytutywnym wymiarem kościoła. Przemówienie podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów, 17.10.2015 r. ”. Dostęp 5.01.2018. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/synodalnosc_17102015.html.
23.Franciszek. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” do biskupów, prezbiterów i diakonów do osób konsekrowanych do wiernych świeckich o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2014.
24.Gocko, Jerzy. „Znaki czasu jako «locus theologicus» w posoborowej teologii moralnej”. Roczniki Teologiczne 46, 3 (1999): 81–106.
25.II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2001.
26.Jan Paweł II. „Homilia w czasie Mszy św. odprawionej w bazylice Najświętszego Serca Jezusa na rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego” z 8.06.1991 r. W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie, 723–727. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997.
27.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we świecie współczesnym. Rzym, 1981; wyd. polskie Kraków: Wydawnictwo M, 2006.
28.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” do biskupów do duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie. Rzym, 1992; wyd. polskie Kraków: Wydawnictwo M, 2006.
29.Kamiński, Ryszard. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.
30.Kozubek, Mariola, tłum. Dyrektorium o pasterskiej posłudze Biskupów: Apostolorum Successores. Kielce: Jedność, 2005.
31.Lubac, Henri de. Na drogach Bożych. Paris: Éditions du dialogue, Société d’Éditions Internationales, 1970.
32.Mariański, Janusz. „Uwarunkowania nowej ewangelizacji w demokratycznej Polsce. Aspekt socjologiczno-pastoralny dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego”. W: Oddanie i wytrwałość. Recepcja II Polskiego Synodu Plenarnego, red. Wojciech Góralski, Henryk Seweryniak, 107–166. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2004.
33.Mierzwiński, Bronisław. „Specyfika polskich znaków czasu”. W: Duszpasterstwo a wyzwania XXI w. Materiały z Sympozjum Pastoralistów Polskich, Kielce, 22–24 kwiecień, 63–94. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2011.
34.Misztal, Henryk. „Znaczenie polskich beatyfikacji i kanonizacji w nauczaniu Jana Pawła II”. W: Synodalność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej 23 października 2003 r., red. Stanisław Tymosz, 161–193. Lublin, 2003.
35.Paweł VI. „Encyklika «Ecclesiam suam» o drogach, którymi Kościół katolicki powinien kroczyć w dobie obecnej przy pełnieniu swojej misji. Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy, pozostających w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolską, do Duchowieństwa i wiernych całego świata, jak również do wszystkich ludzi dobrej woli”. Dostęp 25.01.2019. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/ecclesiam_suam_06081964.html.
36.Paweł VI. „Odczytanie znaków czasu, Rozważanie w czasie Audiencji Generalnej 16 IV 1969 r.”. W: Trwajcie mocni w wierze. T. 2, 561–564. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1974.
37.Pawlina, Krzysztof. Znaki czasu dla Kościoła w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2014.
38.Piotrowski, Wiesław. „Prowadzić «nowe duszpasterstwo». Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III tysiąclecia chrześcijaństwa”. W: W trzecie tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, red. Wiesław Lechowicz. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2002.
39.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wyd. IV. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum, 1990.
40.Przybyłowski, Jan. „Funkcja wychowawcza Kościoła w kontekście nowej ewangelizacji”. Warszawskie Studia Pastoralne 17 (2012): 69–70. Dostęp 22.01.2018. http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl/wsp/wsp17.pdf.
41.Przygoda, Wiesław. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2017.
42.Rabczyński, Paweł. „Marie-Dominique Chenu OP i jego teologia”. Studia Warmińskie 38 (2001): 383–390.
43.Rabczyński, Paweł. „Znaki czasu”. W: Encyklopedia katolicka. T. 20, kol. 1456. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014.
44.Rozkrut, Tomasz. Synod diecezjalny w Kościele. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2002.
45.Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes». W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, 811–987. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1967.
46.Śmigiel, Wiesław. „Synod diecezjalny jako wyraz kolegialności Kościoła i szansa na ożywienie duszpasterstwa”. Teologia Praktyczna 11 (2010): 199–210. Dostęp 20.01.2019. DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.13.
47.Tymosz, Stanisław. „Zadania i priorytety nowej ewangelizacji w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego”. Roczniki Nauk Prawnych 15 (2005): 341–363.
48.Wielebski, Tomasz. „Uczeń Chrystusa a program duszpasterski Kościoła Katolickiego w Polsce na początku XXI wieku”. Warszawskie Studia Teologiczne 12 (2008): 97–112.
49.Tomaszewski, Tomasz. „Chcemy wspólnie wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego. Wywiad z sekretarzem II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks. Tomaszem Tomaszewskim”. Wywiad przepr. Arkadiusz Wilman. Dostęp 19.01.2019. http://www.diecezjakoszalin.pl/chcemy-wspolnie-wsluchiwac-sie-w-glos-ducha-swietego.
50.XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania. Dokument końcowy. Watykan, 2018.
51.Zając, Marian. „Nowa ewangelizacja”. W: Encyklopedia katolicka. T. 14, kol. 13–14. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010.