Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 13 (2016)
Wybrane aspekty procesów globalizacji
(Chosen aspects of globalization processes)

Authors: Jolanta Zieziula
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: globalization processes liberalism Keynesian approach
Year of publication:2016
Page range:14 (39-52)
Klasyfikacja JEL: F40 F60 P10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

There is not a precise definition of globalization. Contemporary,an economic liberalization doctrine is an ideologicalbackground for global economic processes. However, many universal advantages of the processes can be pointed,economically strong multinational corporations take much more advantages than other subjects. Global economicprocesses lead to polarization of wealth and growing inequality between countries as well as between people in eachseparate country. Rates of unemployment are higher and higher. Rich are getting richer and poor are getting poorer.Natural environment suffers from degradation. People protest against harms and injustice but, until now, they havenot enough power for changes. Contemporary growing terrorism menace is the more successful mean of protest.An approach to economic processes has to be changed from the liberal doctrine to more “Keynesian” one, with a state/government and international institutions interventions, coordinated. Without changes in separate countries andasa result, also globally, we will meet growing also military conflicts and a real menace of the III world war.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bielecka, M. (2008). Komitet Regionów Unii Europejskiej a integracja europejska. Warszawa: CeDeWu.
2.Budnikowski, A. (2004). Międzynarodowe stosunki gospodarcze wobec wyzwań globalizacji. W: E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z (s. 59–74). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
3.Davidson, P. (2012). Rozwiązanie Keynesa – droga do globalnej koniunktury gospodarczej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
4.Noga, M., Stawicka, M.K. (red.) (2009). Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej. Warszawa: CeDeWu.
5.Karnowska, D., Szatlach, M. (red.) (2006). Globalizacja – pomiędzy polityka a ekonomią. Wybrane aspekty. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
6.Kołodko, G.W. (2008). Wędrujący świat. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
7.Kołodko, G.W. (2013). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
8.Krugman, P.R., Obsfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Laska, A. (2006). Technokratyczne spłaszczenie dyskursu o sprawiedliwości społecznej w sieci polityki globalnej. W: D. Karnowska, M. Szatłach (red.), Globalizacja – pomiędzy polityką a ekonomią. Wybrane aspekty. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
10.Misiak, W. (2009). Globalizacja. Więcej niż podręcznik. Warszawa: Difin.
11.Polak, E. (2009). Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne. Warszawa: Difin.
12.Sadowski, S. (2006). Globalne zagrożenia militarne współczesnego świata – pojęcie, instrumenty, przeciwdziałanie. W: D. Karnowska, M. Szatlach (red.), Globalizacja – pomiędzy polityka a ekonomią. Wybrane aspekty. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
13.Stiglitz, J.E. (2007). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T. (2001). Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
15.Suszyński, C. (2003). Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
16.Szymański, W. (2001). Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Warszawa: Difin.
17.Tittenbrun, J. (2007). Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. T. 1–4. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
18.Zorska, A. (2007). Korporacje transnarodowe, przemiany, oddziaływania, wyzwania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.