Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 11 (2015)
Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

Autorzy: Hanna Soroka-Potrzebna
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: przedsiębiorstw gospodarka import eksport handel zagraniczny
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:8 (87-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niewielki odsetek eksporterów oraz importerów w ogólnej liczbie polskich przedsiębiorców ukazuje stosunkowo mały poziom umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. Jednak rokroczny wzrost obrotów w handlu zagranicznym, a tym samym dodatnia dynamika eksportu oraz importu pozwala na pozytywną ocenę internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Analiza danych w przekroju ostatnich lat, a także pokazanie Polski na tle innych krajów europejskich pozwala wskazać tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielawska A., Finanse zagraniczne: kontrakty, rozliczanie płatności, kredytowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
2.Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
3.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, PARP, Warszawa 2013.
4.Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 2013.
5.Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
6.Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
7.www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
8.www.stat.gov.pl.