Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2023 (43)

Year of publication:2023
# Title Page range Authors Actions
1.

Cel opłaty planistycznej – od finansowania planów miejscowych do roszczeń odszkodowawczych


(The Aim of the Zoning Fee – from Financing Local Plans to Claims for Damages)
17 (9-25) Piotr Buława More
2.

National Security-Related Expulsion Cases during the Pandemic in Hungary: Secret Revealed?

16 (27-42) Erzsébet Csatlós More
3.

Prawo instrumentalne czy zinstrumentalizowane – kilka uwag o prawie III Rzeszy


(Law of Instrumental Character or Instrumentalized Law – a Few Remarks on the Law of the Third Reich)
18 (43-60) Agata Dąbrowska More
4.

Public Utility Services in Poland and Belarus

17 (61-77) Wojciech Gonet, Julia Wlasiuk More
5.

Problem stosowania niektórych przepisów o ochronie konsumenta do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą


(The Problem of Application of Certain Consumer Protection Laws to Sole Traders)
28 (79-106) Tomasz Kotarski More
6.

Cyberbezpieczeństwo sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych


(Cybersecurity of the Banking Sector and Financial Markets Infrastructure)
16 (107-122) Dominika Skoczylas More
7.

Algorytmy i sztuczna inteligencja jako narzędzie i źródło niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję w świetle art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej


(Algorithms and Artificial Intelligence as a Tool and Source of Prohibited Competition-Restricting Practices in the Light of Art. 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union)
21 (123-143) Marcin Walczak More
8.

Evolution of the Internal Structure of the Social Insurance Fund

14 (145-158) Jacek Wantoch-Rekowski, Martyna Wilmanowicz-Słupczewska More
9.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 listopada 2020 r. (III AUa 268/20)


(Judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 26 November 2020 (III AUa 268/20))
20 (161-180) --- More
10.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 7 czerwca 2022 r. (II AKa 75/21)


(Judgment of the Court of Appeal in Szczecin of 7 June 2022 (II AKa 75/21))
10 (181-190) --- More
11.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2019 r. (I SA/Sz 198/19)


(Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Szczecin of 12 June 2019 (I SA/Sz 198/19))
16 (193-208) --- More
12.

Ewa Michałkiewicz-Kądziela, Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym


(Ewa Michałkiewicz-Kądziela, Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym [The Right to Human Identity in Polish and International Law])
6 (211-216) Edyta Krzysztofik More
13.

XIV Letnie Warsztaty Doktoranckie „Ochrona interesu prawnego w polskim prawie administracyjnym”, Szczecin, 8–9 września 2022 roku


(XIV Summer Doctoral Workshops “Protection of the Legal Interest in Polish Administrative Law”, Szczecin, September 8–9, 2022)
4 (219-222) Weronika Woźna-Burdziak, Jakub Baranowski More
14.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „40 lat konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza – bilans i perspektywy”, Uniwersytet Warszawski ‒ 29‒30 września 2022 roku


(International Scientific Conference: “40 Years of the United Nations Convention on the Law of the Sea ‒ balance and perspectives”, the University of Warsaw, 29–30 September 2022)
10 (223-232) Tomasz Kamiński, Karol Karski More
15.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społecznogospodarczego”, Szczecin, 20‒21 października 2022 roku


(National Scientific Conference: “The Situation of Disabled Citizens in Poland and in the World from the Perspective of Various Areas of Socio-economic Life”, Szczecin, 20–21 October 2022 roku)
5 (233-237) Karolina Słotwińska More