Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2015 (10)
Weryfikacja uchwał organów kolegialnych szkół wyższych
(VERIFICATION OF RESOLUTIONS ISSUED BY UNIVERSITY COLLEGIAL BODIES)

Authors: Jan Dytko
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Keywords: autonomy of the university resolution of university collegial bodies supervision
Data publikacji całości:2015
Page range:15 (93-107)
Downloads ?: 402

Abstract

One of the manifestations of the autonomy of an academy is the activity of issuing resolutions by proper academy collegial bodies. Although acts (resolutions) of these bodies are not included in the constitutional system of sources of law, they are a source of internal administrative law. Their construction is based on the principles of legislative technique, hence should be properly edited and conform with the acts of general application. Academy is the primarily recipient of these resolutions qua users of an administrative facility and, therefore, resolutions posit a form of an implementation of the rulership. This sort of legislation comes under supervision with the possible effect of the annulment thereof. The use of such a penalty is a result of violations of the law or the statute of the university by a resolution of the faculty council or the senate. Yet this is not a definite penalty because the supervision of legislation comes under the control of the administrative court by means of complaint. Such a complaint is derived from the autonomy of an academy. Eventually, it is the administrative court that can decide both about the legality of the resolution of a collegial body and the supervision of the legality of that resolution. Translated by Jan Dytko
Download file

Article file

Bibliography

1.Wyrok TK z dnia 8 listopada 2000 r. (SK 18/99), Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1091.
2.Z. R. Kmiecik, Prawo studenta do sądu a autonomia szkół wyższych, PS 2003, Nr 3,
3.Wyrok NSA z dnia 12 lipca 2011 r. (I OSK 597/11), ONSAiWSA 2012, Nr 6, poz.115.
4.Wyrok NSA z dnia 9 marca 2010 r. (I OSK 1384/09), LEX Nr 585357.
5.Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 7 października 2009 r. (II SA/Bd 322/09), LEX Nr 573646.
6.M. Brzeski, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 lipca 2005 r. (I SA/Wa 1035/04), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2007, Nr 4,
7.T. Bąkowski, [w:] J. Warylewski, Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Dom Wydawniczy ABC 2003, s. 463.
8.wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 maja 2008 r. (III SA/Wr 204/08), LEX Nr 507817.
9.wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. (II SA/Wr 521/06), Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007, Nr 174, poz. 2237.
10.P. Wilczyński, Akty prawotwórcze organów szkoły wyższej [w:] M. Stahl, Z. Duniewska (red.), Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, Warszawa 2012,
11.A. Wilczyńska, P. Wilczyński, Sankcja administracyjna w działalności szkoły wyższej [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011,
12.A. Wilczyńska, P. Wilczyński [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska – Dębska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2014,
13.J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014,
14.D. Dudek [w:] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012,
15.Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 lipca 2005 r. (I SA/Wa 1035/04), LEX Nr 190570.
16.P. Orzeszko [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013,
17.Wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2010 r. (I OSK 1579/10), LEX Nr 745091.
18.B. Adamiak, Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986,
19.Uchwała SN z dnia 12 lutego 1998 r. (III ZP 46/97), OSNP 1998, Nr 13, poz. 384.
20.A. Krawiec, Autokontrola decyzji administracyjnej, Kraków 2012,
21.wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 stycznia 2011 r. (I SA/Łd 1115/10), LEX Nr 952613.