Search

Result: Found records: 269 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Homo Oeconomicus as the Foundation of Educational Practices
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2015 2015 Go to
2. Predictors of Patellofemoral Pain Applying Full Weight Bearing Kinematic MRI
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
3. Analysis of Match Performance of Full-backs from Selected European Soccer Leagues
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
4. Distances Covered above and below the Anaerobic Threshold by Professional Football Players in Different Competitive Conditions
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
5. Criteria of Athlete Neuromuscular System Reserve Capacities during Performance of Speed-Strength Work
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
6. Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
7. Intellectual capital in non-public higher education institutions – the managerial perspective
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
8. Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii informatycznych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
9. Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
10. Analiza zbioru wiadomości e-mail z zastosowaniem sieci społecznych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
11. Mojżesz, Jozue i Amalekici. Nowe spojrzenie na Wj 17,8-16 w kontekście współczesnych badań nad powstaniem Pięcioksięgu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
12. Marketing a koncepcja biznesowa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
13. Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu wig jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
14. Weryfikacja uchwał organów kolegialnych szkół wyższych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Go to
15. Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
16. The Transformation of the Tourism Function of the Selected Jelenia Góra County Areas
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
17. Critical Comments on CSR of Media Organisations – between Marketing and Mission
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
18. Interakcje w przestrzeni – nowe trendy w animacji turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
19. Determinanty spójności społecznej w Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
20. Winnice oraz imprezy winiarskie atrakcją turystyczną regionu
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
21. Imрrеzy kulіnаrnе jаkо аtrаkсjа turystyсznа
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
22. eGreen Jobs in the service economy - empirical analysis for selected European Union countries
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
23. Osoba Jezusa Chrystusa istotą eschatologii chrześcijańskiej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
24. The Diversity of the Place of Residence of Students and their Level of Physical Activity
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
25. E-commerce w małych i średnich firmach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
26. Corporate governance w polskich spółkach publicznych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
27. The rate of return of the primary offerings on the example of small firms listed on the NewConnect and companies on the WSE main maret
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
28. Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
29. Polityka infant industry. Mity i fakty na przykładzie wybranych krajów
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
30. ESTYMATOR NIEOBCIĄŻONY CZY ESTYMATOR MINIMALIZUJĄCY BŁĄD ŚREDNIOKWADRATOWY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
31. WYBRANE METODY ESTYMACJI PARAMETRÓW FUNKCJI LOGISTYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
32. Etniczność w wyborach samorządowych 2014 roku – szkic zagadnienia
(Acta Politica Polonica)
4/2015 (34) 2015 Go to
33. Mniejszości narodowe w Polsce a partie etniczne – możliwości i bariery
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
34. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w kontekście idei limitowania kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
35. Rdz 1,1–2,3 na nowo odczytane? Czyli pytanie o to, czy możliwe jest nowe spojrzenie na kapłański opis stworzenia?
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
36. Rola sprawiedliwej płacy w kształtowaniu wolności odpowiedzialnej człowieka
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
37. Studia soborowe tom II, cz. druga: Historia i recepcja Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2015, ss. 856
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
38. Sprawozdanie z konferencji naukowej Małżeństwo i rodzina w nauczaniu i duszpasterskiej praktyce Kościoła, Koszalin, 16 kwietnia 2016
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
39. INWESTYCJE TERMOMODERNIZACYJNE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KONTEKŚCIE KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
40. Strukturalna analiza biblijnych tekstów narracyjnych – implikacje pedagogiczne
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Go to
41. Czym są tak zwane tezy Traktatu? Drabina Wittgensteina
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
42. Czy prawda powinna stanowić istotną wartość dla naukowców?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
43. KONSUMPCJA HEDONISTYCZNA A KONSUMPCJA ETYCZNA. CZY POTRZEBNA JEST SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
44. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
45. Intellectual Capital in Polish and U.S. Counties – A Comparative Analysis
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
46. Development possibilities for ferry transport in Adriatic-Ionian region
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
47. Nationale Stereotype von Deutschland und Polen in der einsprachigen deutsch- und polnischsprachigen Lexikographie. Eine kritische Bestandsaufnahme
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
48. Paradygmat programowania proceduralnego w procesie budowy systemów automatycznych bazujących na średnich kroczących
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
49. Algorytmy do konstruowania drzew decyzyjnych w przewidywaniu skuteczności kampanii telemarketingowej banku
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
50. Valenzrealisierung in juristischen Texten des Deutschen und des Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
51. Das Problem der Valenzreduktion der polnischen und deutschen Verben
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
52. Szczecińska trauma 1970 Fragment książki Lucjana Adamczuka "Autobiografia człowieka wolnego" (Warszawa 2015, mps)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
53. Einige Fragen der Pro-drop-Konfigurationen im Jiddischen mit syntaktischen Merkmalen des Deutschen und Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
54. Zu prozessualen Aspekten der Darstellungsart von Wortinhalten am Beispiel ausgewählter „neuer Wörter“ mit entlehnten Komponenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
55. Kontrastive deutsch-polnische Grammatik: Eine Besprechung der Arbeit von Joanna Golonka: "Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
56. Wyzwania naukowe informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
57. Neue Ausgabe der "Linguistischen Treffen in Wrocław"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
58. Überlegungen zu Konzept, Struktur und Inhalt eines Ungarndeutschen Dialektbuchs
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
59. Zerowość estetyczna i granice sztuki
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
60. Charakterystyka aktywności turystycznej seniorów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
61. Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
62. Reklama internetowa w promocji ruchu turystycznego na wsi
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
63. Kwestie obyczajowe w programie i działalności Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Go to
64. Zagrożenia rozwoju gospodarstw rybackich a zrównoważona akwakultura w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
65. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
66. Zmiany w światowym transporcie lotniczym w segmencie turystycznym w latach 2008 - 2015
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
67. Ryzyka wynikające z polityki gospodarczej Polski w latach 2011–2016 – perspektywa inwestora
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
68. Analiza wektorowa przedsiębiorstwa
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
69. Śródlądowy transport wodny w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
70. Porty lotnicze w obsłudze ruchu turystycznego w Europie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
71. Realizacja krajowego programu zwiększania lesistości w kontekście struktury własności gruntów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
72. Definition of Learning Outcomes by University Teachers in the Context of the National Qualifications Framework of the Slovak Republic
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
73. Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę na rynek usług płatniczych. Wybrane zagadnienia
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
74. Rola pomysłów pracowniczych i kultury kaizen w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
75. Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych – wyniki badań wstępnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
76. Wychowanie do pokuty i pojednania
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
77. Mojżesz - Lewita (Wj 2,1-10). W kręgu badań nad tożsamością Mojżesza
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
78. Dlaczego nie powinno się gotować koźlęcia w mleku jego matki (Wj 23,19b; 34,26b; Pwt 14,21b)?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
79. Przegląd typów relacji marketingowych w kontekście generowania zjawisk emergentnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
80. Manasses – Makir – Gilead: pytanie o źródła jednej z biblijnych tradycji genealogicznych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
81. Antropologia imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
82. Księga Liczb jako końcowy etap w redagowaniu Pięcioksięgu?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
83. Książka musi opanować ziemie odzyskane. Z czasów pionierskich książki i czytelnictwa na Pomorzu Zachodnim (1945–1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
84. Współpraca elektryków krakowskich i lwowskich do 1939 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
85. Historia oceny jakości wyrobów elektrycznych w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
86. Mojżesz i Madianici: pamięć o historycznej tradycji, która wymagała teologicznej korekty?
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
87. Nadzieja wyrażona w lamentacji Psalmu 13 (12)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
88. „Młodzi na progu” – propozycja kerygmatyczno-mistagogicznego przygotowania do sakramentu bierzmowania
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
89. (Nie)zdolność gimnazjalistów do owocnego przyjęcia bierzmowania
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
90. The Use of Artificial Neural Networks in Supporting the Annual Training in 400 meter Hurdles
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
91. Distance Covered Below and Above the Anaerobic Threshold by Elite German Goalkeepers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
92. Integracja walutowa jako determinanta synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
93. O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
94. Inteligencja społeczna nauczycieli akademickich a ich ukryte teorie na temat osobowości studentek/studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
95. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO JAKO INSTRUMENT WSPARCIA W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
96. „SERCE FARAONA” – ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA CZY BEZWOLNE PODDANIE SIĘ DZIAŁANIU BOGA?
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
97. RZYMSKA EDYCJA HYMNÓW O ŚW. KAZIMIERZU Z ROKU 1525 I JEJ STAROPOLSKIE TŁO
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
98. Humanistyczny wymiar środowiska sportowego – na podstawie badań własnych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
99. Efekty strategii rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
100. Wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce we Wspólnej Polityce Rolnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
Page