Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/2 2017
Efekty strategii rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej
(The European Union sustainable development strategy)

Authors: Jan Borowiec
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: European Union sustainable development sustainable development strategy
Data publikacji całości:2017
Page range:10 (165-174)
Klasyfikacja JEL: F15 F63 Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The subject of the research are the effects of the EU’s sustainable development strategy. Based on the analysis of indicators of sustainable development an assessment of the progress in achieving the objectives of this strategy in the Union and the Member States has been made. The studies show that the effects vary depending on the dimensions of sustainable development and the corresponding thematic areas and on the Member States. There is a close correlation between the level of economic development and the effects of implementing the concept of sustainable development, especially with regard to social development.
Download file

Article file

Bibliography

1.http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators (14.02.2017).
2.http://hdr.undp.org/en/data (14.02.2017).
3.Human Development Report 2015 (2015). United Nations Development Programme. New York.
4.Komisja Europejska (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
5.OECD (2011). Towards Green Growth: Monitoring Progress: OECD Indicators. Paris. Pobrane z: http://dx.org/10.1787/9789264111356-en (14.02.2017).
6.Presidency conclusions (2001). Göteborg European Council, 15–16 June.
7.Rada Unii Europejskiej (2006). Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (EU SDS) – Odnowiona strategia. Bruksela, 9 czerwca.
8.The World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. Oxford University Press.
9.Traktat o Unii Europejskiej (2016), Dz.U. C 202, 7.06.2016.
10.United Nations (1992). Agenda 21. Rio de Janeiro: United Nations Conference on Environment and Development, 3–14 June.
11.United Nations (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Summit 2015, New York, 25–27 September.