Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 40/2 2015
Determinanty spójności społecznej w Unii Europejskiej

Authors: Jan Borowiec
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: rozwój zrównoważony spójność społeczna strategia Europa 2020 Unia Europejska
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (11-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Przedmiotem badań jest współzależność między spójnością społeczną a jej determinantami w Unii Europejskiej. Spójność społeczna mierzona jest wskaźnikiem strategii Europa 2020 dotyczącym zagrożenia ubóstwem lub wyłączeniem społecznym. Uwzględniono następujące determinanty spójności społecznej: poziom rozwoju gospodarczego oraz dysproporcje w poziomach rozwoju różnych regionów, konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, efektywność rynków pracy oraz systemy społeczne. W badaniach zastosowano statystykę opisową i analizę korelacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że spójności społecznej w państwach członkowskich sprzyjają najbardziej następujące czynniki: dystrybucja dochodu po transferach społecznych, wysoki poziom rozwoju gospodarczego, rozwój zrównoważony regionalnie oraz wysoka konkurencyjność i innowacyjność gospodarki.
Download file

Article file

Bibliography

1.Competitiveness Report 2014/2015, ed. K. Schwab, World Economic Forum, Geneva 2014.
2.European Commission, Innovation Union Scoreboard 2014, European Union 2014.
3.http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do?print=true (dostęp 15.02.2015).
4.http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcod e=t2020_10 (dostęp 15.02.2015).
5.http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_50 (dostęp 15.02.2015).
6.http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_51 (dostęp 15.02.2015).
7.http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_52 (dostęp 15.02.2015).
8.http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_53 (dostęp 15.02.2015).
9.http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114 (dostęp 15.02.2015).
10.http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec220 (dostęp 15.02.2015).
11.http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec450 (dostęp 15.02.2015).
12.Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2010 wersja ostateczna, Bruksela, 3.3.2010.
13.Traktat o Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326 z 26.10.2012.