Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Strona główna

Kwartalnik Acta Iuris Stetinensis (ISSN: 2083-4373, eISSN: 2545-3181) to czasopismo wydawane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Na jego łamach publikowane są teksty badawcze i opracowania w zakresie dyscypliny nauki prawne, prawo kanoniczne oraz nauki o polityce i administracji.

Poprzez lekturę zawartości periodyku Czytelnik ma możliwość zapoznać się z aktualnymi trendami rozwoju poszczególnych gałęzi prawa krajowego oraz międzynarodowego, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej oraz badaniami prawnoporównawczymi wykraczającymi poza system prawny cywilizacji zachodnioeuropejskiej.

Czasopismo ma na celu upowszechnienie w otwartym dostępie wyników badań prowadzonych przez prawników zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
Teksty publikowane są w języku polskim lub angielskim.

Acta Iuris Stetinensis ukazuje się cztery razy w roku (do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia).

Czasopismo nie pobiera od Autorów opłat za złożenie, recenzowanie oraz publikację artykułów.

 

Czasopismo jest indeksowane w nastepujacych bazach:

Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne - http://www.arianta.pl/

BazHum — https://bazhum.pl/

Biblioteka Nauki ICM - https://bibliotekanauki.pl/

CEEOL — Central and Eastern Europe Online Library — http://www.ceeol.com/

CEJSH — Central European Journal of Social Sciences and Humanities - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/

DOAJ - Directory of Open Access Journals - https://doaj.org/

EBSCO - https://www.ebsco.com/products/research-databases/legal-source

ERIH+ - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences - https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/index

GoogleScholar - https://scholar.google.pl/

IndexCopernicus (2009-2014, 2021- ICV 92.26) - https://journals.indexcopernicus.com/

MIAR - https://miar.ub.edu/

Most Wiedzy - https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/catalog

MS&HE (Poland), List "B", rating score 7 pts. (2015)

PBN - Polska Bibliografia Naukowa - https://pbn.nauka.gov.pl/

Polona – https://polona.pl/

Polska Bibliografia Prawnicza Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk - https://e-pbp.inp.pan.pl/

System Informacji Naukowej Akademii im. Jakuba z Pardyża - http://cidn.ajp.edu.pl/

Źródła dochodu, marketingu i reklama

Działalność publikacyjny na czasopisma naukowego Acta Iuris Stetinesis jest finansowana przez Uniwersytet Szczeciński. Nie pobiera się żadnych opłat za publikację. Autorzy tekstów publikowanych w czasopiśmie otrzymują nieodpłatnie jeden wydrukowany egzemplarz autorski numeru, w którym ukazał się artykuł ich autorstwa. Wszystkie opublikowane w czasopiśmie naukowym Acta Iuris Stetinesis artykuły dostępne są nieodpłatnie i bez żadnych barier technologicznych w wersji online na stronie czasopisma, administrowanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.


Czasopismo naukowe Acta Iuris Stetinesis nie korzysta z żadnych nośników reklamowych, a wszelkie formy marketingu bezpośredniego są prawidłowo ukierunkowane, nienachalne i zorientowane zasadniczo na upowszechnienie treści naukowych publikowanych w czasopiśmie.

Polityka Open Access

Czasopismo Acta Iuris Stetinensis to czasopismo o otwartym dostępie (Open Access), które oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub łączyć z pełnymi tekstami artykułów lub wykorzystywać je do jakichkolwiek innych zgodnych z prawem celów bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI.

Acta Iuris Stetinensis jest objęta licencją Creative Commons-Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA), które pozwala: 1) Dzielić się - kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie; 2) Dokonywać adaptacji - remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego, z zachowaniem następujących warunków:

1) Uznanie autorstwa — utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.

2) Na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

3) Brak dodatkowych ograniczeń — nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Szczegółowe warunki licencji na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl

Czasopismo uwzględnia cyfrowe identyfikatory dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identyfier) oraz unikalne identyfikatory naukowców (ORCID – Open Researcher and Contributor ID) będących autorami zamieszczanych w czasopiśmie artykułów naukowych.

Redakcja czasopisma Acta Iuris Stetinensis wspiera oraz wdraża zasady Open Access obowiązujące w Uniwersytecie Szczecińskim oraz w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego, a w szczególności idee Otwartej Nauki w publikowaniu, gwarantującej otwarty model publikowania, dystrybucji treści, a także w pełni otwartą politykę wydawniczą (https://otwartanauka.usz.edu.pl/publikacje-w-open-access/)

Open Access czasopisma Acta Iuris Stetinensis jest także ujawniony w serwisie SHERPA/RoMEO.

Partnerzy

Sąd Apelacyjny w Szczecnie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie