Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.40-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2022 (40)
Konstytucyjne standardy określające pozycję samorządów osób wykonujących zawody zaufania publicznego

Autorzy: Jerzy Ciapała ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konstytucyjne standardy wyznaczające pozycję zawodów zaufania publicznego ograniczona swoboda regulacyjna ustawodawcy ochrona interesu publicznego cele samorządów zawodowych
Rok wydania:2022
Liczba stron:24 (19-42)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 130

Abstrakt

Zgodnie art. 17 ust. 1 polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku „w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”. Przedmiotem opracowania jest prezentacja i analiza postanowień konstytucyjnych oraz próba określenia, na ich podstawie, standardów konstytucyjnych. W konsekwencji przedstawiono: 1) uwagi na temat intencji, jakie towarzyszyły pracom nad Konstytucją; 2) najbardziej podstawowe normy konstytucyjne wyznaczające kierunki stanowienia prawa i założenia funkcjonowania samorządów (korporacji) zawodowych; 3) uwagi terminologiczne na temat pojęć „zawód”, „zawód wolny”, „zawód regulowany”, „zawód zaufania publicznego”. Ten ostatni termin nabiera cech pojęcia nietypowego dla większości konstytucji innych państw, stąd przeprowadzono szersze rozważania na temat reguł znaczeniowych, które powinny być powiązane ze zjawiskiem zaufania publicznego i pojmowaniem cech tego zawodu w Polsce. Zwrócono uwagę na dwa podstawowe zadania samorządów zawodowych: 1) reprezentację interesów grupy społeczno-zawodowej osób wykonujących zawód zaufania publicznego; 2) ukierunkowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu na realizację i ochronę interesu publicznego. Na tle kojarzenia tych zadań pojawiały się i nadal są obecne pewne napięcia i spory środowiskowe, a nawet doktrynalne. W artykule nie pominięto tego, że analiza pozycji korporacji osób wykonujących zawody zaufania publicznego musi obecnie uwzględniać zjawiska patologiczne, które przyniósł kryzys ustrojowo-polityczny po 2015 roku
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bandarzewski K., Samorząd gospodarczy w prawie polskim. Studium prawne, Kraków 2014.
2.Biernat S., Wasilewski A., Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997.
3.Brzozowski W., Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, „Państwo i Prawo” 2006, nr 11.
4.Chruściak R., Konstytucjonalizacja samorządów zawodów zaufania publicznego, w: Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Samorządy w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Toruń 2013.
5.Ciapała J., Samorządy osób wykonujących zawody prawnicze w kontekście postanowień art. 17 konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, w: Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Samorząd w konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Toruń 2013.
6.Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020.
7.Izdebski H., Uwarunkowania instytucjonalnoprawnego ustanawiania zawodu pracownika socjalnego, „Trzeci Sektor. Numer Specjalny” 2000/2001.
8.Izdebski H., Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez samorządy zawodowe, w: Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu. Materiały konferencyjne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 kwietnia 2002, Warszawa 2002.
9.Izbebski H., Zawody prawnicze jako zawody zaufania publicznego, w: H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa 2006.
10.Izdebski H., Morawski L., Dwugłos. Demokracja a przywileje korporacyjne, „Państwo i Prawo” 2007, nr 6.
11.Kaniowski M.A., Filozofia społeczna Jurgena Habermasa, Warszawa 1991.
12.Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
13.Kulesza M., Pojęcie zawodu zaufania publicznego, w: Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu. Materiały konferencyjne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 kwietnia 2002, Warszawa 2002.
14.Muszyński K., Skuczyński P., Rozwój i kryzys konstytucji społecznej. Przypadek samorządów zawodowych, Warszawa 2020.
15.Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012.
16.Rączka P., Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce, Toruń 2013.
17.Smarż J., Relacja pojęć „wolny zawód” i „zawód zaufania publicznego”, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 4.
18.Sudnik W. (wybór i oprac.), Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939. Wybór źródeł, Warszawa 2002.
19.Szczepański J., Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową, w: A. Sarapata (red.), Socjologia zawodów, Warszawa 1965.
20.Sztompka P., Zaufanie: fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
21.Sztompka P., Kapitał społeczny; teoria przestrzeni międzyludzkiej, Kraków 2016.
22.Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego. Tom III, Warszawa 1981.
23.Trzciński J., Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, w: J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, Warszawa 2005.
24.Wojtczak K., Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Poznań 1999.
25.Wykrętowicz S., Rozwój samorządu korporacyjnego jako zdecentralizowanej administracji publicznej, w: R. Kmieciak (red.), Z badań nad samorządem zawodowym w Polsce, Poznań 2010.
26.Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 1997.