Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.39-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2022 (39)
Rozważania nad wsparciem osób starszych w obrocie cywilnoprawnym

Autorzy: Małgorzata Balwicka-Szczyrba ORCID
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: osoby starsze wsparcie osób starszych uczestnictwo osób starszych w obrocie prawnym zdolność do czynności prawnych
Rok wydania:2022
Liczba stron:14 (9-22)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 136

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do badań nad optymalnym modelem wsparcia osób starszych w aspekcie ich uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym, a w szczególności w płaszczyźnie zdolności tychże osób do czynności prawnych i ewentualnej pomocy przy dokonywaniu takich czynności. Celem pracy jest określenie wstępnych wskazówek dotyczących takiego modelu przy założeniu, że system prawny powinien zapewnić możliwość szerokiego korzystania przez osoby starsze z nowatorskich i dostosowanych do ich rzeczywistych potrzeb narzędzi prawnych wspierających ich czynne uczestnictwo w obrocie prawnym. W pracy zastosowano metodę badawczą dogmatycznoprawną oraz w prawnoporównawczą. Proponowane w niniejszym opracowaniu działania zakładają, po pierwsze, rozważenie zaniechania stosowania wobec osób starszych instytucji ubezwłasnowolnienia całkowitego, która uniemożliwia ich uczestnictwo w obrocie cywilnoprawnym, po drugie, wprowadzenie w płaszczyźnie kształtowania sytuacji prawnej osób starszych pierwszeństwa rozwiązań wyprzedzających, opartych na instytucji przedstawicielstwa, a dokładnie pełnomocnictwa prewencyjnego (opiekuńczego). Nowatorskie unormowania powinny zostać oparte na paradygmacie, zgodnie z którym państwo ma być strażnikiem praw, a nie decydentem w zakresie kształtowania sytuacji osób starszych w obrocie cywilnoprawnym, a w konsekwencji działania instytucji państwa muszą mieć charakter ostateczny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arai M., Becker U., Lipp V., Adult Guardianship Law for the 21st Century, Baden-Baden 2011.
2.Araujo de Carvalho I., Epping-Jordan J., Pot A.M., Kelley E., Toro N., Thiyagarajan J.A., Beard J.R., Organizing integrated health-care services to meet older people’s needs, „Bulletin of the World Health Organ” 2017, vol. 95 (11).
3.Balwicka-Szczyrba M., Sylwestrzak A., Instytucja ubezwłasnowolnienia w świetle Konstytucji RP oraz Konwencji OZN o prawach osób niepełnosprawnych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, t. XL.
4.Bergmann K.O., Pauge B., Steinmeyer H.-D., Gesamtes Medizinrecht, Baden-Baden 2018.
5.Curry-Sumner I., Protection of Vulnerable Adults, European added value of an EU legal instrument on the protection of vulnerable adults, Brussels 2016.
6.Dinerstein R., Grewal E G., Martinis J., Emerging international trends and practices in guardianship law for people with disabilities, „ILSA Journal of International & Comparative Law” 2016, vol. 22.
7.Domański M., Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim a wybrane standardy międzynarodowej ochrony praw człowieka, „Prawo w Działaniu” 2017, nr 17.
8.Ernst U., Ubezwłasnowolnienie, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2010, nr 4.
9.Herring J., Vulnerable adults and the law, Oxford 2016.
10.Knittel B., Die Vorsorgevollmacht. Was darf der Bevollmächtigte?, München 2019.
11.Machnikowski P., Pełnomocnictwo opiekuńcze w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w latach 2012–2015, „Rejent” 2016, nr 5.
12.Malarewicz-Jakubów A., Wsparcie prawne osób starszych, Warszawa 2017.
13.Mikołajczyk B., Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, Warszawa 2012.
14.Stascheit J., Die General- und Vorsorgevollmacht in der notariellen Praxis – Ausgewählte Fragen und Probleme, „Rheinische Notar-Zeitschrift” 2020.
15.Seibl M., Die Bestimmtheit von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, „Neue Juristische Wochenschrift” 2016.
16.Szwed M., Likwidacja konstrukcji ubezwłasnowolnienia w Gruzji po wyroku Sądu konstytucyjnego z 8 października 2014 r., „Przegląd Legislacyjny” 2017, nr 1.
17.Watson J., Supported decision-making, „Intellectual Disability Australasia” 2017, vol. 38, issue 4.
18.Zima-Parjaszewska M., Artykuł 12 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami a ubezwłasnowolnienie w Polsce, „Studia Prawnicze” 2013, nr 2.