Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2016.14-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (14)
Wykładnia logiczna artykułu 199a ustawy Ordynacja podatkowa

Autorzy: Rafał Bernat
Słowa kluczowe: podatnik pozorność czynności prawnej organ podatkowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (41-53)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 523

Abstrakt

W razie wątpliwości co do charakteru prawnego danej czynności prawnej, której stroną jest podatnik, organ podatkowy może wystąpić o ustalenie przez sąd istnienia stosunku prawnego, takie działanie ma uniemożliwić podatnikom dokonywanie czynności pozornych w celu zmniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku. W tekście dokonana została analiza przepisów procedury podatkowej oraz cywilnej (także cywilnego prawa materialnego) przy pomocy wykładni logicznej, polegającej na ustaleniu sensu (istoty) norm prawnych w oparciu o rozumowanie prawnicze. Podjęta została także próba określenia skutków pozorności czynności prawnej dla podatnika w zakresie możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej, dotyczącej wysokości jego podatku oraz zdefiniowania przesłanek wyłączających możliwość wniesienia przez organ podatkowy powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrzejewska-Czernek I., Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
2.Bieranowski A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 października, V CKN 631/00, „Rejent” 2002, nr 11.
3.Boroszowski P., Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2011.
4.Brzeziński B., Glosa do wyroku NSA z dnia 29 maja 2002 r., III SA 2602/00, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2003, nr 1.
5.Brzeziński B., Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2005, nr 1.
6.Brzeziński B., Kostecki A., Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego, Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruń 1998.
7.Chłopecki A., Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym (rozważania na kanwie „toksycznych opcji”), „Przegląd Prawa Handlowego” nr 7.
8.Collins H., Standard Contract Terms in Europe, Amsterdam 2008.
9.Couzin R., Corporate Residence and International Taxation, Amsterdam 2002.
10.Filipczyk H., Kwalifikacja cywilnoprawna czynności art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej, „Prawo i Podatki” 2007, nr 12.
11.Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Problemy tworzenia prawa podatkowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iurica” 1992, z. 54.
12.Gomułkowicz A., Małecki J., Ex iniuria non oritius ius. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003.
13.Hanusz A., Zasada autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w świetle prawa podatkowego, „Państwo i Prawo” 1998, nr 12.
14.Harla A.G., Ważność umowy zawartej z osobą fizyczną, która przy zawarciu umowy podała się za kogoś innego, „Palestra” 2002, nr 11–12.
15.Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, red. M.Goettel, M. Lemmonier, Warszawa 2011.
16.Jankowski J., Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Warszawa 2007.
17.Jedlińska A., Zasada swobody umów a ważność czynności prawnej, „Rejent” 2003, nr 5.
18.Jedliński A., Pozorność jako wada czynności prawnej i konsekwencje prawne pozorności, „Rejent” 2005, nr 5.
19.Jędrzejewska A., Pisemna forma oświadczenia woli a automatyzacja obrotu prawnego, „Państwo i Prawo” 1993, nr 1.
20.Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Toruń 2001.
21.Karczyński Ł., Opodatkowanie przekształceń spółek, Warszawa 2011.
22.Karwat P., Czy organy podatkowe powinny toczyć spory cywilne z podatnikami, „Prawo i Podatki” 2006, nr 10.
23.Kiełkowski T., Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej, Warszawa 2012.
24.Knypl T.M., Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, Nr 8.
25.Krawiec G., Fałszywość dowodów jako podstawa wznowienia postępowania podatkowego (art. 240 § 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej), „Finanse Komunalne” 2008, nr 10.
26.Mastalski R., Kontrowersyjne zagadnienia nowelizacji ordynacji podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2005, nr 8.
27.Mularski K., Czynności podobne do czynności prawnych, Warszawa 2011.
28.Mularski K., Pozorność oświadczenia woli. Zarys problematyki semiotycznej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, nr 3.
29.Nowak T., Kompetencje organów podatkowych w zakresie ustalania skutków podatkowych czynności prawnej adekwatnych do zamierzonego i zrealizowanego rezultatu gospodarczego, „Przegląd Podatkowy” 2008, nr 12.
30.Oleszko A., Pytania i odpowiedzi, „Rejent” 2000, nr 2.
31.Ordynacja podatkowa zagadnienia proceduralne, red.M. Popławski Białystok 2011.
32.Pakula D.B., Lataif L.P., Judical Review of Administrative Immigration Decision. Can the doctrine of „Eiusdem Generis” save it from extinction?, „Florida Bar Journal” 2004, vol. 78.
33.Pecyna M., Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy, Warszawa 2013.
34.Radzikowski K., Prawo podatkowe a czynności niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, „Państwo i Prawo” 2008, z. 1.
35.Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009.
36.Sobolewski P., Kontrowersje wokół pojęcia nieistnienia i nieważności czynności prawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 5.
37.Stefanicki R., Dobre obyczaje w prawie polskim, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 5.
38.Szubiakowski M., Wznowienie postępowania, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 12.
39.Światła F., Nieważność czynności prawnej a autonomia prawa podatkowego, „Monitor Podatkowy” 2002, nr 4.
40.Tobor Z., W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013.
41.Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2002.