Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.20-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2017 (20)
Konstytucyjne aspekty prawnokarnej ochrony godności ofiar i sprawców przestępstw

Autorzy: Filip Ciepły
Słowa kluczowe: godność człowieka odpowiedzialność karna ofiara przestępstwa zasada humanitaryzmu prawo karne
Rok wydania:2017
Liczba stron:19 (55-73)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 908

Abstrakt

Autor artykułu podejmuje analizę treści konstytucyjnej zasady godności człowieka odnoszonej do statusu prawnego ofiary i sprawcy przestępstwa na gruncie prawa karnego. Wskazuje on, że o ile zakres podmiotowy tej zasady charakteryzuje zbieżność ochrony ofiary i sprawcy, o tyle jej zakres przedmiotowy cechuje się merytoryczną polaryzacją normatywnych konsekwencji wobec obu tych stron, wynikającą z aksjologicznych założeń odpowiedzialności karnej wskazanych w ustawie zasadniczej. Autor poświęca też uwagę zakazowi okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania interpretowanemu z perspektywy ochrony ofiar przestępstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaszak B., Komentarz do art. 30 Konstytucji RP, Legalis.
2.Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Legalis 2012.
3.Bartsch H.-J., Zakaz stosowania tortur i złego traktowania w europejskim systemie ochronnym, w: Standardy praw człowieka a polskie prawo karne, red. J. Skupiński, Warszawa 1995.
4.Bieńkowska E., Mazowiecka L., Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych, Warszawa 2009.
5.Bieńkowska E., Ochrona interesów pokrzywdzonego (osoby fizycznej) w świetle przepisów prawa karnego materialnego oraz działalności państwa na rzecz ofiar przestępstw, „Studia Prawnicze” 1985, nr 1.
6.Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2010.
7.Bojarski T., Konstytucyjna ochrona podstawowych wartości humanistycznych a projektowane prawo karne, „Annales UMCS , sec. G” 1997, vol. XLIV.
8.Bosek L., Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, Warszawa 2012.
9.Bosek L., Prawo podstawowe do godności ludzkiej w Konstytucji RP, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. I, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.
10.Budyn-Kulik M., Prawa człowieka w kontekście represyjnej funkcji prawa karnego. Przyczynek do rozważań o proporcjonalności w prawie karnym, w: Zasada proporcjonalności w prawie karnym, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010.
11.Burzyński P., Ustawowe określenie sankcji karnej, Warszawa 2008.
12.Ciepły F., Idea resocjalizacji w prawie karnym, w: Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja pomocą rodzinie, red. B. Kałdon, Sandomierz – Stalowa Wola 2007.
13.Cieślak M., Polska procedura karna, Warszawa 1971.
14.Cieślak W., Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2010.
15.Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 5.
16.Complak K., Zasada ochrony godności człowieka normatywnym nakazem obowiązującym prawodawców i organy stosujące prawo, w: Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006.
17.Daniluk P., Zakaz tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz niedobrowolnych eksperymentów naukowych w kontekście leczenia bez zgody, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.
18.Duff A., Karanie obywateli, „Ius et Lex” 2006, nr 1 (IV).
19.Działocha K., Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006.
20.Falandysz L., Pokrzywdzony w prawie karnym i wiktymologii, Warszawa 1980.
21.Guz T., O naturze wrodzonej godności człowieka, w: Normatywny wymiar godności człowieka, red. W. Lis, A. Balicki, Lublin 2012.
22.Hansen G., Kara śmierci jako problem filozoficzny, „Edukacja Filozoficzna” 1996, nr 21.
23.Hofmański P., Zasada humanizmu w prawie karnym, w: Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak, S. Steinborn, Wolters Kluwer 2013.
24.Hryniewicz-Lach E., Kompensacja szkód i krzywd w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 3.
25.Jakubowska-Hara J., O lepsze zabezpieczenie interesów pokrzywdzonego w prawie karnym, w: Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, red. T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk, Lublin 2006.
26.Janiszewski B., Humanitaryzm jako zasada sądowego wymiaru kary, w: Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Aleksandrowi Tobisowi, red. B. Janiszewski, Poznań 2004.
27.Kania A.M., Zasada humanitaryzmu w kontekście unormowań prawnokarnych, w: Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 26, red. L. Bogunia, Wrocław 2010.
28.Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–31, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Legalis 2015.
29.Krąpiec M.A., Godność (dignitas hominis), w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2003.
30.Lang W., Podmiotowość prawna, w: Prawo – władza – społeczeństwo – polityka. Księga jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego, red. M. Borucka-Arztowa, Toruń 2006.
31.Marek A., Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem (refleksje na tle projektu nowej kodyfikacji karnej), w: Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, red. S. Waltoś, Kraków 1993.
32.Marek A., Ochrona interesów ofiary, „Gazeta Prawnicza” 1984, nr 10.
33.Marek A., Ochrona ofiar przestępstw w systemie prawa karnego, „Edukacja Prawnicza” 1994, nr 2.
34.Marek A., Ofiara przestępstwa a wymiar sprawiedliwości, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1985, nr 16.
35.Marek A., Prawo karne, Warszawa 2001.
36.Migdał J., Perspektywy kary pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008, nr 1.
37.Migdał J., Resocjalizacja skazanych – utopia czy perspektywiczne wyzwanie, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 61.
38.Murphy J.G., Marxism and Retribution, w: A Reader on Punishment, red. R.A. Duff, D. Garland, Oxford 1994.
39.Nowicka-Jeżowa A., Humanizm w epoce renesansu i ponad epokami, w: Humanista. Projekty antropologii humanistycznej. Część pierwsza, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010.
40.Prawo karne, red. A. Grześkowiak, Warszawa 2012.
41.Roxin C., Nowe kierunki polityki kryminalnej, „Przegląd Prawa Karnego” 1990, nr 4.
42.Skupiński J., Międzynarodowy zakaz tortur lub innego nieludzkiego traktowania w świetle polskiego prawa karnego, w: Standardy praw człowieka a polskie prawo karne, red. J. Skupiński, Warszawa 1995.
43.Smarzewski M., Podmiot bierny przestępstwa na tle włoskiego prawa karnego, Lublin 2013.
44.Smarzewski M., Prawo karne sprawcy czy ofiary? Kryzys aksjologiczny i dogmatyczy na gruncie prawa karnego, „Roczniki Nauk Prawnych KUL” 2012, nr 1.
45.Sobczak W., Wolność od tortur – czy istnieją standardy europejskie?, w: Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, red. J. Jaskiernia, Toruń 2010.
46.System prawa karnego. Zagadnienia ogólne, t. I, red. A. Marek, Warszawa 2010.
47.Tuleja P., Prawa jednostki do ochrony przed wykluczeniem a konstytucyjne zadania państwa, w: Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, red. Z. Kędzia, A. Rost, Poznań 2009.
48.Wiliński P., Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011.
49.Zajadło J., Godność, wolność i równość w Konstytucji RP (szkic encyklopedyczny), „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, t. XXVII.
50.Zdyb M., Godność człowieka w perspektywie art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Normatywny wymiar godności człowieka, red. W. Lis, A. Balicki, Lublin 2012.
51.Zoll A., Człowiek jako podmiot wolności i praw w jednoczącej się Europie, „Horyzonty Wychowania” 2003, nr 3.
52.Zoll A., Czy filozofia ma być służącą czy panią? (uwagi do pewnej wypowiedzi P.J.A. Feuerbacha), w: Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. A. Zoll, J. Stelmach, J. Halberda, Kraków 2001.
53.Zoll A., Polityka karna w kontekście obowiązku poszanowania godności osoby karanej, w: Kara w nauce i kulturze, red. J. Utrat-Milecki, Warszawa 2009.