Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.21-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (21)
Zwroty niedookreślone charakteryzujące stan zdrowia psychicznego oskarżonego a możliwość zastosowania obrony obligatoryjnej

Autorzy: Małgorzata Żbikowska
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: oskarżony obrona obligatoryjna zwroty niedookreślone ocenność pojęć stan zdrowia psychicznego
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:23 (275-297)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1502

Abstrakt

Niniejszy szkic prezentuje analizę przesłanek obrony obligatoryjnej, o których mowa w treści przepisu art. 79 k.p.k., a zwłaszcza § 1 pkt 4, z perspektywy językowej. Wskazany przepis prawny zawiera tzw. zwroty niedookreślone, charakteryzujące stan zdrowia psychicznego oskarżonego, których identyfikacja w konkretnym procesie karnym obliguje organ procesowy do wyznaczenia obrońcy z urzędu. Autorka podejmuje analizę z punktu widzenia poprawności językowej użytych w art. 79 k.p.k. zwrotów językowych, a swoje rozważania osadza na tle problematyki związanej ze stanowieniem i stosowaniem prawa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Choduń A., Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa 2007.
2.Choduń A., Klauzule generalne i zwroty niedookreślone – wybrane zagadnienia teoretyczne, w: A. Choduń, A. Gomułowicz, A. Skoczylas, Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, Warszawa 2013.
3.Choduń A., Zieliński M., W sprawie słowników w procesie interpretacji tekstów prawnych raz jeszcze, „Państwo i Prawo” 2008, z. 7.
4.Dąbkiewicz K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015.
5.Długosz J., Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym, Warszawa 2016.
6.Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E., Wiśniakowska L., Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2006.
7.Habzda-Siwek E., Dylematy związane z opinią o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (refleksje wokół art. 202 k.p.k.), w: Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, red. K. Krajewski, Warszawa 2007.
8.Herzyk A., Neuropsychologiczna analiza zaburzeń emocjonalnych u pacjentów z zaburzeniami mózgu, „Audiofonologia” 1999, t. XIV. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011.
9.Jadocka H., Przyczyny i skutki niejasności tekstów prawnych, w: Współczesny język prawny i prawniczy, red. A. Niewiadomski, A. Mróz, M. Pawelec, Warszawa 2007.
10.Kmiecik R., O poczytalności oskarżonego w „czasie postępowania” – polemicznie, „Palestra” 2007, nr 5–6.
11.Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, red. K. Krajewski, Warszawa 2007.
12.Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015.
13.Paprzycki R., Glosa do wyroku SN z dnia 14 marca 2008r., II KK 404/04, „Palestra” 2005, nr 9–10.
14.Płatek A., Poczytalność oskarżonego „w czasie postępowania” czy psychiczna zdolność „do rozumnej obrony”, „Palestra” 2009, nr 5–6.
15.Skorupka J., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016.
16.Stefański R.A., Ustanie obrony obowiązkowej, „Państwo i Prawo” 2007, z. 9.
17.Stefański R.A., Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym, Warszawa 2012.
18.Stefański R.A., Obrona obligatoryjna po 1 lipca 2015 r., w: Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015.
19.Świecki D., Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, Warszawa 2016.
20.Wolter W., Z problematyki języka prawnego kodeksu karnego, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1972, rok V.
21.Wolter W., Uwagi o znamionach wymagających ilościowej oceny w przepisach prawa karnego, „Państwo i Prawo” 1976, nr 6.
22.Wronkowska S., Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Poznań 1982.
23.Wronkowska S., Zieliński M., Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Warszawa 1997.
24.Wróblewski W., Kontrola decyzji sądowej – wybrane zagadnienia teoretyczne, „Państwo i Prawo” 1976, z. 8–9.
25.Współczesny język prawny i prawniczy, red. A. Niewiadomski, A. Mróz, M. Pawelec, Warszawa 2007.
26.Zbrojewska M., Obrona obligatoryjna związana ze stanem psychiki oskarżonego (refleksje wokół art. 79 § 4 k.p.k.), w: Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011.
27.Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.
28.Ziembiński Z., O czym mówią prawnicy, gdy mówią o „ocenach”, „Państwo i Prawo” 1986, z. 12.
29.Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2002.
30.Ziębiński A., Wybrane kontrowersje wokół obrony obligatoryjnej (cz. I), „Palestra” 2007, nr 1–2.