Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.24-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2018 (24)
Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich w postępowaniu i na etapie realizacji umowy

Autorzy: Maciej Stanisław Ratajczak
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Słowa kluczowe: konsorcjum prawo zamówień publicznych solidarność bierna i czynna gwarancja wadialna spółka cywilna
Rok wydania:2018
Liczba stron:18 (69-86)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 865

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza problematyki konsorcjum w prawie zamówień publicznych w kontekście solidarności czynnej i biernej konsorcjantów wobec osób trzecich. Analizie poddano rozmaite koncepcje solidarności znajdujące swoje oparcie w wielu podstawach prawnych, które w różnym zakresie mogą znaleźć zastosowanie w relacjach między uczestnikami konsorcjum a osobami trzecimi (w tym w szczególności zamawiającym i podwykonawcami). Przyjęta metoda badawcza uwzględnia zarówno poglądy doktryny, jak i orzecznictwa i zmierza do wskazania sposobów rozwiązania rozmaitych problemów związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania powstałe na skutek wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego. W toku rozważań podejmowana jest również próba znalezienia uniwersalnej podstawy solidarności konsorcjantów na gruncie przepisów niezwiązanych ściśle z instytucją konsorcjum. W związku z ograniczonym zakresem norm kształtujących bezpośrednio solidarność konsorcjantów poszukiwanie podstawy solidarności w innych przepisach prawnych wydaje się w pełni uzasadnione.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babiarz S., w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 3, red. S. Babiarz, LexisNexis 2013.
2.Banasik P., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, cz. II, LEX/el.
3.Białończyk W., Odpowiedzialność w umowach o roboty budowlane, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 10.
4.Cempura A., Kasolik A., Metodyka sporządzania umów gospodarczych, wyd. 2, Warszawa 2014.
5.Drapała P., Umowa o roboty budowlane, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 8.
6.Chrząszcz A., Konsorcjum w zamówieniach publicznych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 7.
7.Gałczyńska-Lisik K., Konsorcjum w świetle prawa zamówień publicznych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 10.
8.Gnela B., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2011.
9.Gniewek E., O wadliwościach stosowania zasad solidarności czynnej w postępowaniu sądowym – uwag kilka, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 3.
10.Granecki P., w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 3, red. P. Granecki, Warszawa 2012.
11.Guziński M., Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej, Wrocław 2012.
12.Hilla J., Prawne problemy funkcjonowania konsorcjum, „Radca Prawny” 2005, nr 5.
13.Kidyba A., Kopaczyńska-Pieczniak K., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, t. III, Zobowiązania – część szczególna, wyd. 2, LEX 2014.
14.Kowalewski E., Mogilski W., Gwarancja ubezpieczeniowa członka konsorcjum jako wadium w postępowaniu o uzyskanie przez konsorcjum zamówienia publicznego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, nr 1.
15.Laszczyński Ł., Spółka cywilna jako wykonawca, „Przegląd Publiczny” 2008, nr 1.
16.Nazaruk P., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, wyd. 2, LexisNexis 2014.
17.Niepytalski T., Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej, Warszawa 2011.
18.Nowicki J., w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. A. Bazan, J. Nowicki, wyd. 2, LEX 2015.
19.Olszewska A., Śledziewska M., Prawo zamówień publicznych w praktyce, Gdańsk 2004.
20.Pełczyński P., w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. S. Babiarz, wyd. 3, LexisNexis 2013.
21.Pyrzyńska A., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, t. III, Zobowiązania – część szczególna, wyd. 2, LEX 2014.
22.Rudnicki S., Trzaskowski R., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część Ogólna, red. J. Gudowski, LexisNexis 2014.
23.Stachowiak M., w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, wyd. 6, LEX 2014.
24.Stecki L., Konsorcjum, Toruń 1994.
25.Strzępka J., Umowa o roboty budowlane, w: System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. VII, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2011.
26.Szczurowski T., Gwarancja wadialna a konsorcjum, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 5.
27.Węgrzynowski Ł., Charakter współuczestnictwa procesowego członków konsorcjum, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 5.
28.Włodyka S., Strategiczne umowy przedsiębiorców, Warszawa 2000.
29.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).
30.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025).
31.Wyrok SA w Katowicach z 19 lutego 2004 r., sygn. I ACa 885/03, LEX nr 193710.
32.Wyrok KIO z 15 września 2014 r., sygn. KIO 1785/14, LEX nr 1538382.
33.Wyrok SO w Poznaniu z 12 maja 2006 r., sygn. II CA 489/06, LEX nr 621219.
34.Wyrok KIO z 31 marca 2008 r., sygn. KIO/UZP 223/08; KIO/UZP 231/08, LEX nr 395947.
35.Wyrok SN z 17 września 2008 r., sygn. III CSK 119/08, LEX nr 513248.
36.Postanowienie SN z 6 marca 2015 r., sygn. III CZP 113/14, LEX nr 1733674.
37.Wyrok SN z 20 listopada 2014 r. sygn. V CSK 177/14, LEX nr 1544407.
38.Wyrok SA w Warszawie z 8 czerwca 2016 r. sygn. VI ACa 651/15, LEX nr 2081562.
39.Wyrok SA w Warszawie z 18 lutego 2009 r. sygn. VI ACa 1152/08, LEX nr 1344288.
40.Wyrok SA w Łodzi z 7 września 2010 r. sygn. I ACa 544/10, LEX nr 1045178.
41.Wyrok SN z 15 stycznia 2010 r. sygn. I CSK 197/09, LEX nr 564749.