Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
Alcune considerazioni sulle metafore della crisi economica nella stampa italiana on-line
(Kilka uwag na temat konceptualizacji kryzysu gospodarczego we włoskiej prasie on-line)

Autorzy: Edyta Bocian
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: metafora konceptualizacja język prasy kryzys gospodarczy
Rok wydania:2015
Liczba stron:20 (5-24)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza konceptualizacji kryzysu gospodarczego we włoskiej prasie on-line w świetle kognitywnej teorii metafory Lakoffa i Johnsona. Na korpus badawczy składają się 192 artykuły opublikowane w maju, czerwcu i lipcu 2012 roku w rubryce Economia na stronie włoskiej gazety internetowej Libero. W przeprowadzonej analizie autorka opiera się na pojęciu domeny wyjściowej i docelowej oraz na rozróżnieniu pomiędzy metaforą konceptualną a metaforą językową. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że kryzys gospodarczy jest pojmowany w przeważającej mierze w sposób negatywny, poprzez pojęcie wojny, chorób i klęsk żywiołowych, aczkolwiek nie brak również domen wyjściowych bardziej neutralnych związanych np. z kuchnią, piłką nożną czy z pojęciem pojemnika. Wśród przebadanych metafor, oprócz tych strukturalnych, orientacyjnych i ontologicznych, wyróżniono także nazwy własne metaforyczne, metafory stworzone ad hoc oraz przypadki krzyżowania się metafor pojęciowych, jak i przykłady wykorzystania mechanizmów wzmocnienia metaforycznego. Dodatkowo metafora okazała się istotnym narzędziem w wymiarze poznawczym na zasadzie unaoczniania znaczeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Black M., 1983, «Metafore», [in:] M. Black, 1983, Modelli, archetipi, metafore, Pratiche, Parma, 42–66.
2.Black M., 1993, More about metaphor, [in:] A. Ortony (a cura di), 1993, Metaphor and thought, Cambridge, Cambridge University Press, 19–41.
3.Briosi S., 1990, Il senso della metafora, Napoli, Liguori Editore.
4.Danesi M., 2001, Lingua, metafora, concetto. Vico e la linguistica cognitiva, Bari, Edizioni del Sud.
5.Eco U., 1980, «Metafora», voce [in:] Enciclopedia Einaudi, vol. IX, Torino, Einaudi, 191–236.
6.Jäkel O., 2003, Metafora w abstrakcyjnych domenach dyskursu: kognitywno-lingwistyczna analiza metaforycznych modeli aktywności umysłowej, gospodarki i nauki, Universitas, Kraków.
7.Johnson M., 1987, The body in the mind: the bodily basis of meaning, imagination, and reason, The University of Chicago Press, Chicago and London.
8.Jonasson K., 1994, Le nom propre. Constructions et interprétations. A. Michel, Paris.
9.Krzeszowski T., 1998, «Aksjologiczne aspekty metafor», [in:] W. Kubiński, R. Kalisz, E. Modrzejewska (a cura di), 1998, Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 80–103.
10.Lakoff G., Johnson M., 1988, Metafory w naszym życiu, PIW, Warszawa.
11.Lakoff G., Johnson M., 1998, Elementi di linguistica cognitiva, Quattro Venti, Urbino.
12.Lakoff G., 1987, Women, fire and dangerous things: what categories reveal about the mind, The University of Chicago Press, Chicago and London.
13.Lakoff G., 1998, «Teoria della metafora», [in:] G. Lakoff, M. Johnson, 1998, 41–110.
14.Parmegiani M., 1992, Rassegna critica delle teorie tradizionali della metafora e delle connesse problematiche linguistiche, [in:] M.A. Pinto, M. Danesi a cura di, 1992, La metafora fra processi cognitivi e processi comunicativi, Bulzoni, Roma, 19–26.
15.Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L., 1966, Trattato dell’argomentazione: la nuova retorica, Einaudi, Torino.
16.Pirazzini D., 1997, Cinque miti della metafora nella Übersetzungswissenschaft. Problemi di traduzione delle immagini figurate nella coppia di lingue: Tedesco (Lingua di Partenza) – Italiano (Lingua d’arrivo), Peter Lang, Europäischer Verlag.
17.Richards I.A., 1967, La filosofia della retorica, Feltrinelli, Milano.
18.Ricoeur P., 1986, La metafora viva: dalla retorica alla poetica: per un linguaggio della rivelazione, Jaca Book, Milano.
19.Rosch E., 1999, «Principles of Categorization», [in:] E. Margolis, S. Laurence, 1999, Concepts: Core Readings, MIT Press, Cambridge, 189–206.