Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2015.9-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 9 (2015)
Эмоционально-чувствительная сфера личности студента неофилолога и результаты, достигаемые в обучении иностранному языку
(Sfera emocjonalno-uczuciowa osobowości studenta neofilologa a wyniki osiągane w studiowaniu języka obcego)

Autorzy: Krystyna Janaszek
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe: sfera afektywna osobowość studenta wyniki w studiowaniu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:18 (95-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest sferze emocjonalno-uczuciowej (afektywnej) osobowości studenta neofilologa. W skład zmiennych afektywnych wchodzą uczucia określające stosunek jednostki do samej siebie i do otoczenia. W ramach badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę artykułu analizie empirycznej poddano: typy i modele osobowości, czynniki motywacyjne, stany emocjonalne towarzyszące studiowaniu oraz koncepcję siebie. Badania wykazały, że studenci bardzo dobrzy różnią się od studentów dostatecznych w ramach badanych czynników. Dowiedziono, że sukcesowi w studiowaniu sprzyja: motywacja instrumentalno-integrująca (wewnętrzna), ekstrawertywne charakterystyki osobowości, sumienność, potrzeba autoweryfikacji i motyw samonaprawy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allport G.W., 1988, Osobowość i religia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
2.Berryman J., 2003, Psychologia moje hobby, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
3.Brzeziński J., 1987, Nauczanie języków obcych dzieci, WSiP, Warszawa.
4.Janaszek K., 2011, Związek czynników/ cech osobowościowych z wynikami osiąganymi w zakresie języka obcego w świetle PMO na podstawie polskiej listy przymiotnikowej, [w:] In silva verborum, red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska i P. Wojdak, Volumina pl Daniel Krzanowski, Szczecin, s. 171–174.
5.Komorowska H., 2002, Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
6.Michońska-Stadnik A., 2004, Autonomia ucznia 400 lat po Galileuszu, czyli szansa dla odpowiedzialnych, [w:] Autonomia w nauce języka obcego, red. A. Pawlak, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań–Kalisz.
7.Moszczyńska E., 2001, Jak i komu tłumaczyć nauczycielu, „Języki Obce w Szkole”, nr 1.
8.Oleś P., 2003, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
9.Pervin L.A., 2000, Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
10.Pfeiffer W., 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wydawnictwo Wagros, Poznań.
11.Szałek M., 2002, Jak motywować uczniów do nauki języka obcego, Wydawnictwo Wagros, Poznań.
12.Szarota P., 1995, Polska Lista Przymiotnikowa (PLP): Narzędzie do diagnozy pięciu wielkich czynników osobowości, „Studia Psychologiczne”, nr 33, s. 227–255.
13.Szczepaniak P., Strelau J., Wrześniewski K., 1996, Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera, „Przegląd Psychologiczny, nr 39, s. 187–210.
14.Szewczuk W., 1990, Psychologia, WSiP, Warszawa.
15.Włodarski Z., 1989, Psychologia uczenia się, Warszawa.
16.Wojciszke B., 2003, Pogranicze psychologii osobowości i społecznej: samoocena jako cecha i motyw, [w:] Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. B. Wojciszke, M. Plopa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.