Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2016.10-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 10 (2016)
Интровертная личность в процессе усвоения иностранного языка
(Osobowość introwertywna w procesie przyswajania języka obcego)

Autorzy: Krystyna Janaszek
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: student introwertyk przyswajanie języka obcego
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (5-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zrelacjonowano badania ankietowe przeprowadzone pośród 40 studentów neofilologów o osobowości introwertywnej. W ramach kolejnych konstruktów psychologicznych omówiono cechy studentów i ich wpływ na proces przyswajania języka obcego. Szczególne zdolności studentów introwertyków dotyczą wrażliwości gramatycznej, a co za tym idzie – poprawności wypowiedzi obcojęzycznej. Predyspozycje te związane są ze zdolnością rozumowania indukcyjnego, elastycznością włączania nowych faktów językowych do własnego zasobu wiedzy oraz z refleksyjnością. Możliwości badanych w tej sferze sprzyjają opanowaniu gramatyki i mowy pisanej. Kłopoty, z którymi zmagają się studenci introwertycy związane są z mówieniem w języku obcym. Odnotowano skromniejsze od wymienionych wyżej zdolności odzwierciedlające łatwość wymowy i rozróżniania głosek a także naśladowania intonacji, rytmu, melodii zdania w języku obcym. Trudności związane są także z unikaniem ryzyka wypowiedzi, brakiem jej swobody i płynności. Niska samoocena badanych nie sprzyja sukcesowi w ramach tej sprawności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieluga, Krystyna. Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego.Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2003.
2.Gardner, Howard. Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books,1993.
3.Komorowska, Hanna. Metodyka nauczania języków obcych.Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2002.
4.Kurcz, Ida. Psychologia języka i komunikacji.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar,2010.
5.Ledzińska, Maria, Ewa Czerniawska. Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
6.Lewowicki, Tadeusz. Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa: PWN, 1980.
7.Maslow, Abraham. Motywacja i osobowość. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990.
8.Oleś, Piotr. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003.
9.Pervin, Lawrence. Psychologia osobowości. Tłum. Marek Orski. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
10.Strelau, Jan. Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
11.Szałek, Marek. Jak motywować uczniów do nauki języka obcego. Motywacja w teorii i praktyce. Poznań: Wydawnictwo Wagros, 2004.
12.Szewczuk, Włodzimierz. Psychologia. Warszawa: WSiP, 1990.
13.Tomaszewski, Tadeusz, red., Psychologia. Warszawa: PWN, 1977.
14.Włodarski, Ziemowit, Anna Matczak. Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP, 1998.
15.Wojciszke, Bogdan. „Pogranicze psychologii osobowości i społecznej: samoocena jako cecha i motyw”. W: Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. Bogdan Wojciszke,
16.Mieczysław Plopa. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003.