Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2016.10-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 10 (2016)
Словосочетание – коллокация – репродукт: несколько слов о сверхсловных единицах языка (типологический аспект)
(Związek wyrazowy – kolokacja – reprodukt. kilka słów o wielowyrazowych jednostkach języka (aspekt typologiczny))

Autorzy: Robert Kościelniak
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: związek wyrazowy kolokacja reprodukt frazeologia
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (43-51)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówione zostały wielowyrazowe jednostki języka w koncepcjach różnych językoznawców. Prace W. Winogradowa dotyczące związków wyrazowych powstałe w latach 40. XX wieku, uznawane są za wyjściowe dla wielu lingwistów do prowadzenia dalszych badań nad zagadnieniem łączliwości, której pojęcie jest jednym z fundamentalnych problemów w przypadku jednostek wielowyrazowych. Zaistnienie na aktualnym etapie badań takich terminów, jak kolokacja czy reprodukt spowodowało pojawienie się licznych ich definicji, zawierających coraz więcej nowych cech danego pojęcia. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnej terminologii i podjęcie próby jej usystematyzowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Бялек, Эва. «Коллокация и заимствования: русско-польский сопоставительный анализ». Studia Rossica Posnanensia XXXIV (2008): 147-154.
2.Виноградов, Виктор В. «Вопросы изучения словосочетаний (на материале русского языка)». B: Исследования по русской грамматике. Избранные труды, red. idem. Москва: Высшая школа, 1975.
3.Влавацкая, Марина В. «Комбинаторная лексикология: функционально-семантическая классификация
4.коллокации». Филологические науки. Вопросы теории и практики 53 (2015 ), 11–1. Доступ 18.09.2016, http://cyberleninka.ru/article/n/kombinatornayaleksikologiyafunktsionalno-semanticheskaya-klassifikatsiya-kollokatsiy.
5.Иорданская, Лидия Н., Игор А. Мельчук. Смысл и сочетаемость в словаре, Москва: Языки славянских культур, 2007.
6.Испирян, Армине В. «Сочетаемость в языковом моделировании». B: Перевод и сопоставительная лингвистика, Вып. 8. Пермь: УГИ, 2012.
7.Телия, Вероника Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспеклты. Москва: Школа Языки русской культуры, 1996.
8.Хохлова, Мария В. «Экспериментальная проверка методов выделения коллокаций». Slavica Helsingiensia 34 (2008). Дocтyп 18.09.2016, http://www.helsinki.fi/slavicahelsingiensia/preview/sh34/pdf/21.pdf.
9.Шанский, Николай М. Фразеология современного русского языка. Москва: Высшая школа, 1985.
10.Ярцева, Виктория Н. Языкознание: большой энциколепедический словарь. Москва: Большая Российская Енциклопедия, 1998.
11.Białek, Ewa. Kolokacja w przekładzie. Studium rosyjsko-polskie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
12.Chlebda, Wojciech. «Nieautomatyczne drogi dochodzenia do reproduktów wielowyrazowych». W: Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, red. W. Chebda, 15. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.