Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2016.10-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 10 (2016)
El uso de la imagen en las evaluaciones y certificaciones de idiomas
(Wykorzystanie materiałów ilustracyjnych w oficjalnych egzaminach i certyfikatach językowych)

Autorzy: Aleksander Wiater
Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Słowa kluczowe: ilustracja bodziec wzrokowy ewaluacja egzaminowanie i certyfikacja języków obcych
Rok wydania:2016
Liczba stron:17 (67-83)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stawia sobie za cel prześledzenie wykorzystania ilustracji jako narzędzia służącego ewaluacji różnych języków europejskich. W pierwszej części autor przedstawia zalety jakie posiada materiał ilustracyjny dla uczących się. Z tej perspektywy dokonuje również analizy dwóch dokumentów odnoszących się do nauczania i uczenia się, tj. Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ) i Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Ostatni z tych dokumentów jest, w rzeczywistości, szeroko stosowany w opracowywaniu i tworzeniu egzaminów oraz certyfikatów poświadczających znajomość języka obcego. Istotą podjętych badań jest analiza siedmiu różnych egzaminów językowych oceniających sprawności komunikacyjne (DELE – język hiszpański, DELF / DALF – język francuski, PLIDA – język włoski, Cambridge – język angielski, Goethe – język niemiecki, TELC - dziesięć języków europejskich oraz egzaminu maturalnego z języka obcego w systemie szkolnictwa polskiego). Szczegółowej analizie została poddana sprawność mówienia ze względu na szerokie i dość powszechne użycie ilustracji podczas oceniania tej kompetencji. We wnioskach autor zauważa pewną niespójność i dowolność stosowania materiałów ilustracyjnych służących ewaluacji językowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Informator o egzaminie maturalnym z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2014/2015. Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, 2013 [en línea]. Recuperado 26.10.2015. http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-hiszpanski.pdf.
2.Consejo de Europa. Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto Cervantes, Anaya, Madrid 2001 (versión española 2002).
3.Council of Europe, European Language Portfolio (ELP): Principles and Guidelines. Strasbourg: Council of Europe, 2000.
4.Dakowska, Maria. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
5.Eco, Umberto. Apocalípticos e integrados. Barcelona: Lumen, 1985.
6.Kovacevic, Verica. “Elementos icónicos en los manuales de E/LE”. Cuadernos Cervantes, 49 (2004), 20–24.
7.Ramírez Orellana, Elena. “Interacción verboicónica”. En: Perspectivas de las nuevas tecnologías en la educación, eds., Francisco Javier Tejedor, Ana García Valcárcel, 121–134.
8.Madrid: Narcea, 1996.