Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an.2017.11-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 11 (2017)
Лексические источники паремиологической деривации. На материале паремийных неологизмов в современных польском и русском языках – к постановке вопроса
(Leksykalne źródła derywacji paremiologicznej. Na materiale neologizmów paremicznych we współczesnym języku rosyjskim i polskim – sformułowanie problemu)

Autorzy: Jakub Olas
Słowa kluczowe: antyprzysłowie derywacja paremiczna neologizm paremiczny transormacja paremiczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (103-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Badania antyprzysłów współczesnego języka rosyjskiego i polskiego wykazują, że niektóre tradycyjne jednostki paremiczne generują relatywnie dużą liczbę neologizmów, podczas gdy inne, dobrze znane rodzimym użytkownikom zarówno języka rosyjskiego, jak i polskiego, generują ich zaledwie kilka. Niniejszy artykuł stanowi próbę sformułowania problemu źródeł tej dysproporcji. Autor skupia się na leksycznych źródłach derywacji paremiologicznej, poświęcając szczególną uwagę mechanizmowi substytucji w poszukiwaniu wzoru, który mógłby wyjaśnić zjawisko zróżnicowania produktywności poszczególnych generatorów antyprzysłów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buttler, Danuta, „Dlaczego zanikają przysłowia w dwudziestowiecznej polszczyźnie?”, Poradnik Językowy 5 (1989): 332-337.
2.Reznikov, Andrey, Russian Anti-Proverbs of the 21st Century. A Sociolinguistic Dictionary, Burlington: Proverbium, 2012.
3.Szpila, Grzegorz, Krótko o przysłowiu, Kraków: Collegium Columbinum, 2003.
4.Szutkowski, Tomasz, Współczesna paremiografia rosyjska i polska. Stan – problemy – perspektywy, Szczecin: Volumina.pl, 2015.
5.Ольга Антонова, „Антипословицы как средство функциональной модификации медиадискурса (на материале прессы Великобритании и США)”, Вестник СамГУ 3 (2010), 96-101.
6.Бахтин, Михаил, Проблемы поэтики Достоевского, Москва: Советская Россия, 1979.
7.Вальтер, Харри, Мокиенко, Валерий, Антипословицы русского народа, Санкт-Петербург: Нева, 2005.
8.Михайлова, Наталья, „Антропонимическая паремия как объект реализации наивной картины мира в немецкой лингвокультуре”, Научный журнал КубГАУ 71 (2011): 690-699.
9.Никитина, Татьяна, „Современное состояние семантики паремий: пословица”. W: Język. Człowiek. Dyskurs, red. Mirosława Hordy, Walery Mokijenko, Harry Walter, 133-146. Szczecin: PRINT GROUP, 2007.
10.Людмила Степанова, „Гра і фразеологічна картина світу (на матеріалі російської і чеської мов)”, Учені записки Таврійського національного університету ім. В. I. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації 2 (2012): 121-126.