Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 11 (2017)

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Inne strony początkowe

4 (1-4) --- Więcej
1.

Forming of linguistic and communicative competences in twins with delayed speech development at the age 0 to 4


(Kształtowanie się kompetencji językowej i komunikacyjnej bliźniąt z opóźnionym rozwojem mowy w okresie 0-4 lata)
16 (5-20) Magdalena Czajkowska Więcej
2.

Analiza porównawcza funkcji nazw własnych postaci w powieści Terry’ego Pratchetta Guards! Guards! i jej polskim tłumaczeniu Straż! Straż!

14 (21-34) Martyna Gibka Więcej
3.

Экспериментальное исследование содержания концептов “dance” и «танец» в английском и русском языках


(Badania eksperymentalne konceptu „dance” i „танец” w języku angielskim i rosyjskim)
12 (35-46) Natalia Ivanova Więcej
4.

Acoustic analysis of three marked trills: welsh r̥ʰ, slavic rʲ and czech r̝


(Analiza akustyczna trzech nacechowanych głosek drżących: walijskiego r̥ʰ, słowiańskiego rʲ oraz czeskiego r̝)
18 (47-64) Sylwester Jaworski Więcej
5.

Речевые акты как прагматические детерминанты языковой агрессии в эмоциональном шантаже


(Akty mowy jako pragmatyczne wyznaczniki agresji językowej w szantażu emocjonalnym)
11 (65-75) Katarzyna Kondzioła-Pich Więcej
6.

Englisches wortgut im deutschen medizinischen Fachwortschatz der zeitschriften


(Wyrazy pochodzenia angielskiego w słownictwie Specjalistycznym niemieckich czasopism medycznych)
16 (77-92) Ewa Maria Majewska Więcej
7.

Optimality-theoretic approach to the syllable in Lardil


(Sylaba w języku lardil w ujęciu teorii optymalności)
10 (93-102) Tomasz Obiała Więcej
8.

Лексические источники паремиологической деривации. На материале паремийных неологизмов в современных польском и русском языках – к постановке вопроса


(Leksykalne źródła derywacji paremiologicznej. Na materiale neologizmów paremicznych we współczesnym języku rosyjskim i polskim – sformułowanie problemu)
10 (103-112) Jakub Olas Więcej
9.

Le rôle de la conception du métalangage sémantique naturel dans la didactique des langues : résultats de la recherche


(Rola naturalnego metajęzyka semantycznego w dydaktyce języków obcych: wyniki badania)
14 (113-126) Wioletta A. Piegzik Więcej
10.

The specificity of literary proper names: harry potter in translation into polish and russian

16 (127-142) Konrad Rachut Więcej
11.

Формирование и развитие дефиниции термина «слово» в русском языкознании


(Powstanie i rozwój definicji terminu słowo w językoznawstwie rosyjskim)
12 (143-154) Sergei Ivanovich Shcherbina Więcej
12.

« Une Nuit » d’Elie Wiesel – un exemple de la narration de guerre dans la littérature française au regard de la psychologie culturelle de Jérôme Bruner


(Noc Elie Wiesela – jako przykład narracji wojennej w literaturze francuskiej w ujęciu psychologii kulturowej Jérôme Brunera)
11 (155-165) Beata Kędzia-Klebeko Więcej