Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2010 (23)
Etniczność a regionalizm. Szkic o założeniach programowych Ruchu Autonomii Śląska i Łużyckiej Partii Ludowej
(Ethnicity and regionalism sketch of the program assumptions Silesian Autonomy Movement (RAŚ) and Wendish People’s Party (SLS))

Authors: Małgorzata Mieczkowska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: ethnicity, regional party, ethnic minority, autonomy, regionalism
Year of publication:2010
Page range:16 (71-86)

Abstract

Both RAŚ and SLS activities may be considered as another confirmation of ethnic revival in Central Europe. Their activities may also give reason for searching new formsof relations between centers of particular states and their peripheries as well as for discussion about the scope and respect shown by the states and majority societiesto rights of minorities. The political platforms of RAŚ and SLS are different at many points and it can reflect well the fact that ethnicity in itself relating to some unique setof symbols and values is being expressed in different manners depending on social and temporal contexts. Both programs however can serve as a basis for ethnic policy understood in terms of ethnic loyalty and regional identity. In both, one can easily perceive two basic postulates characteristic to ethno-regional groups – those underlying the idea of ethnicity and territory. They are usually formulated and expressed as an attempt to fight against economic and social marginalization. According to leaders of those political groups, putting into effect the postulates included in their political programs could lead to political liberation from structural inequality and center’s domination and asa consequence leading to real equality of members of the minority groups with other citizens.

Bibliography

1.Babiński G., Metodologiczne problemy badań etnicznych, Kraków 1998.
2.Barker P., Slavs in Germany. The Sorabian Minority and the German State since 1945, Queenston 2000.
3.Bartkowski J., Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003.
4.Budge I., Newton K., Polityka nowej Europy. Od Atlantyku do Uralu, przeł. C. Ziniewicz, Warszawa 2001.
5.Elle L., Sorbische Kultur und ihre Rezipienten. Ergebnisse einer ethnosoziologischen Befragung, Bautzen 1992.
6.Fabiś T., Regiony w Imperium Europejskim, w: Lokalna wspólnota polityczna a zagadnienie tożsamości zbiorowej, red. R. Piekarski, Kraków 2002.
7.Giddens A., Socjologia, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006.
8.Heywood A., Politologia, przeł. B. Maliszewska, M. Masojć, N. Orłowska, D. Stasiak, Warszawa 2009.
9.Hroch M., Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, przeł. G. Pańko, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003.
10.Jałowiecki B., Szczepański M.S., Gorzelak G., Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy 2007.
11.Jałowiecki B., Szczepański M.S., Gorzelak G., Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy 2007.
12.Jaskułowski K., Mityczne przestrzenie nacjonalizmu. Historia i mit w walijskiej ideologii narodowej, Toruń 2003.
13.Jerczyński D., Historia Narodu Śląskiego, prawdziwe dzieje ziem śląskich od średniowiecza do progu trzeciego tysiąclecia, Zabrze 2006.
14.Konarski W., Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007.
15.Mieczkowska M., Geneza i wizje programowe Łużyckiej Partii Ludowej, w: Partie polityczne – przywództwo partyjne, red. J. Sielski i M. Czerwiński, Toruń 2008.
16.Musiat S., Sorbische/Wendische Vereine 1716–1937. Ein Handbuch, Bautzen 2001.
17.Stanek M., Etniczność jako forma więzi społecznej, „Sprawy Narodowościowe” 2004, nr 24-25.
18.Tomasiewicz J., Współczesne ruchy regionalistyczne w Europie Zachodniej, „Sprawy Narodowościowe” 1997, t.11, nr 2.
19.Wróblewski P., Typy legitymizacji narodowości śląskiej a Narodowy Spis Powszechny z 2002 roku, w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. L. Adamczuk i S. Łodziński, Warszawa 2006.
20.Wybranowski D., Separatyzm polityczny w Europie na przełomie XX i XXI w., w: Początek wieku. Polska i świat wobec nowych wyzwań, red. M. Drzonek, Szczecin 2005.