Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2014 (27)
Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim w wyborach samorządowych 1990–2006
(Electoral Committee of the German Minority in the Opole in local elections 1990–2006)

Authors: Małgorzata Alberska
Uniwersytet Wrocławski
Keywords: German minority, Opole Silesia, local elections
Year of publication:2014
Page range:11 (153-163)

Abstract

The process of democratization in Poland after 1989, bring along occurrence of politicization of ethnicity. New possibilities created by the process was used by the German minority, which live in Opole Voivodship, which is a part of Silesia region. The minority set up in 1990 Electoral Committee of the German Minority and have put up their candidates in every local government elections, which take place, always with good result. They come to be a members of the local governments and become an important political force in a region and joint responsibility for developing the Opole Voivodship.

Bibliography

1.Budyta-Budzyńska M., Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonaliza-cja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989–2002, Warszawa 2003.
2.Berlińska D., Procesy demokratyzacyjne w Polsce a mniejszość niemiecka na Śląsku Opol-skim, „Przegląd Zachodni” 1991, nr 2.
3.Berlińska D., Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, Opole 1999.
4.Dawidejt-Jastrzębska E., Trzcielińska-Polus A., Mniejszość niemiecka w samorządach lo-kalnych woj. opolskiego, w: Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. Michałowski. S. i Pawłowska A., Lublin 2004.
5.Gudaszewski G., Demograficzno-społeczna charakterystyka obywateli polskich deklarują-cych „narodowość niepolską”, w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. Adamczuk L., Łodziński S., Warszawa 2006.
6.Ludność, stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
7.Kowalski M., Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wybor-czych Polaków w latach 1989–1998, Warszawa 2000.
8.Kuglarz A., Coraz mniej wyborców głosuje na mniejszość niemiecką, „Gazeta Wyborcza” z 17 XI 2006.
9.Łodziński S., Aktywność społeczno-polityczna mniejszości narodowych. Raport nr 29, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecz-nych, listopad 1992.
10.Miś E., Dialog na dole, „Dialog” 1994, nr 1–4.
11.Miś E., Kommentar: Erfolg, „Schlesisches Wochenblatt” z 15–21 listopada 2002.
12.Nie liczę na wdzięczność. Rozmowa z przewodniczącym TSKN na Śląsku Opolskim, „Nowa Trybuna Opolska” z 28 kwietnia 2010.
13.Niemiec wójtem, Białorusin w ratuszu, „Rzeczpospolita” z 28 czerwca 1994.
14.Nijakowski L.M., Status grup etnicznych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Pol-sce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego, w: Mniejszości narodowe w Pol-sce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. Adamczuk L., Łodziński S., Warszawa 2006.
15.Rothschild J., Ethnopolitics: a Conceptual Framework, New York 1981.
16.Ustawa o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym, Dz.U. 2005 nr 17, poz. 141.
17.Wierzbicki A., Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Warszawa 2008.
18.Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecz-nej, Warszawa 1996.